Provinciale Statenverkiezingen 2019 Flevoland 20 maart 2019

Test uw politieke voorkeur aan de hand van 28 stellingen

1. Lelystad Airport

De provincie moet voorkomen dat Lelystad Airport in de toekomst verder mag uitbreiden tot een volwaardig vliegveld (met nacht- en vrachtvluchten).

Eens

"Er zijn heldere afspraken gemaakt over Lelystad Airport en dat betekent een luchthaven met maximaal 45.000 vakantievluchten en geen nachtvluchten en geen vrachtvluchten. Daar houdt de VVD aan vast."

"Lelystad Airport moet kunnen uitgroeien tot een volwaardig vliegveld voor charter- en vakantievluchten. Dit is goed voor de economie van Flevoland. Denk aan banen en toerisme. Daarbij moet wel worden gekeken naar de overlast voor omwonenden. De PVV is dus tegenstander van uitbreiding met nachtvluchten of vrachtvluchten. Groei mag enkel en alleen plaatsvinden als alle procedures juist worden doorlopen en overlast wordt vermeden."

"Wij zijn voor de uitbouw van Lelystad Airport tot volwaardig vliegveld. Dat is goed voor onze bereikbaarheid en onze economie. Maar wel met randvoorwaarden: een maximaal aantal vliegbewegingen (ook in de verre toekomst), geen vrachtverkeer, geen grote vliegtuigen, afspraken over (en met) omwonenden, en geen nachtvluchten."

"Aan de groei van de luchtvaart stelt de SP een grens. In ons dichtbevolkte land en zeker rondom Schiphol is het niet realistisch om luchtvaart ongebreideld te laten groeien. De SP is terughoudend bij het uitbreiden van het aantal regionale luchthavens. We zien dat deze luchthavens vaak een noodlijdend bestaan leiden en voor extra overlast zorgen voor de omgeving. "

"D66 Flevoland is voor de opening van Lelystad Airport als vakantieluchthaven. Daarbij vinden we het wel belangrijk dat aan de afgesproken kaders wordt voldaan. Dat betekent geen nacht- en geen vrachtvluchten en streven naar de overname van vluchten van Schiphol."

"Lelystad Airport is een overloopvliegveld van Schiphol. We hebben daarbij een aantal duidelijke voorwaarden gesteld. Een zelfstandig en volwaardig vliegveld is daarbij geen optie."

"Noch de ligging, noch de infrastructuur maken een dergelijke schaalsprong mogelijk. Wel heeft Lelystad Airport de potentie om uit te groeien tot een belangrijke economische motor van Flevoland. Dit economisch belang moet bij ieder besluit zorgvuldig worden afgewogen tegenover de belangen van omwonenden. Voor 50PLUS zal de kwaliteit van leven in onze provincie echter altijd prevaleren boven het economisch belang. "

"GroenLinks is tegen uitbreiding van het vliegverkeer. Dat gaat ten koste van het klimaat, het woonplezier en gezondheid van de Flevolanders, maar ook van drie andere provincies. Het is ook zeker niet nodig voor de economische ontwikkeling van de provincie. Als het vliegveld toch in gebruik wordt genomen, streven we naar zoveel mogelijk duurzaamheid en goede bereikbaarheid. "

"De Partij voor de Dieren wil dat de provincie Flevoland diervriendelijke en duurzame keuzes maakt. Dat betekent géén uitbreiding van Lelystad Airport."

"Er is duidelijk afgesproken dat Lelystad een overloopfunctie voor Schiphol heeft voor vakantievluchten. Voor de SGP is afspraak ook afspraak. Die duidelijkheid geven we ook aan de omgeving en daar moeten we niet van afwijken."

"Geeft al te veel overlast voor omwonenden."

"O.P.A. is voor de ontwikkeling van Lelystad Airport mits: 1. het probleem van de lage aanvliegroutes op bevredigende wijze is opgelost en 2. in het Luchthavenbesluit zelf expliciet is opgenomen dat nachtvluchten en vrachtvluchten van en naar Lelystad Airport verboden zijn. "

Geen van beide

Oneens

"De PvdA is voorstander van de ontwikkeling van Lelystad Airport als economische motor voor Flevoland. Daarbij bewaakt de provincie een goede inpassing in de leefomgeving met oog voor gezondheid en milieuaspecten."

"Lelystad Airport is van groot belang voor het ontsluiten van de provincies die verder van de randstad afliggen. Lelystad Airport zal ervoor zorgen dat het voor bedrijven aantrekkelijker wordt om zich te vestigen in Flevoland. De provincie dient dit vestigingsklimaat te stimuleren."

"Lelystad Airport is volgens Respect! juist een katalysator voor de versterking en uitbreiding van de economische bedrijvigheid in Flevoland en kan zorgen voor veel nieuwe banen waardoor Wonen én Werken in Flevoland bevorderd wordt. Verder doorgroeien (na de fase 1 uitbreiding met vakantie en chartervluchten) naar een fase 2 met nacht-, vracht en grotere reguliere vluchten is voor Respect geen probleem maar de geluidsoverlast dient wel gereguleerd en/of beperkt te worden."

"Er is reeds door de Raad van State toestemming gegeven om Lelystad Airport te laten groeien tot een van de grotere regionale vliegvelden van NL. Inmiddels worden er miljoenen geïnvesteerd. Voor FVD mogen ondernemers vertrouwen op een besluit van de overheid. Maar ook vindt FVD dat de overheid moet zorgen voor een deugdelijke Milieu Effect Rapportage, en dat er vaart gezet moet worden achter de herindeling van het luchtruim zodat overlast voor omwonenden tot een absoluut minimum wordt beperkt."

2. Natuurgebieden

De ontwikkeling van nieuwe natuurgebieden mag niet ten koste gaan van landbouwgrond.

Eens

"Flevoland heeft waardevolle landbouwgrond met een hoog rendement. De steeds groter wordende (wereld)bevolking heeft voedsel nodig en dan gaan we geen landbouwgrond meer voor natuur inleveren, temeer daar onze boeren uitstekende beheerders zijn van de natuur."

"Flevoland is DE landbouwprovincie van Nederland. Deze vruchtbare grond is veel te kostbaar om op te offeren aan nieuwe natuur. Door de groeiende wereldbevolking wordt voldoende voedsel steeds belangrijker. Daarnaast is door de mens aangelegde natuur helemaal geen echte natuur. Het is naar mening van de PVV doodzonde om hier uw geld aan te verspillen."

"Het project 'Nieuwe natuur' heeft de afgelopen jaren juist aangetoond dat het heel goed mogelijk is om een link te leggen tussen natuurontwikkeling en landbouwactiviteiten. Beide gaan heel goed samen, waarbij het van belang is dat met alle belanghebbenden goed wordt overlegd."

"Flevoland bezit goede landbouwgrond en mooie natuurprojecten. Met de afronding van het project 'Nieuwe natuur' vinden wij dat bestaande landbouwgrond ook landbouwgrond moet blijven. Deze is kostbaar en belangrijk voor onze voedselproductie."

"Flevoland kent voldoende natuurgebieden en uitbreiding daarvan is niet noodzakelijk. Wij zijn een van de van grootste voedselproductiegebieden van Nederland met de meest vruchtbare landbouwgronden. 50PLUS staat voor het behoud van deze agrarische functie. Flevoland moet een plek zijn waar boeren op een winstgevende, verantwoorde en milieuvriendelijke manier kunnen ondernemen."

"We hebben ondertussen genoeg natuur. Laten we maar investeren in de bestaande natuur (biodiversiteit, bereikbaarheid, beleefbaarheid). Landbouwgrond is te kostbaar (voedselvoorziening bevolking)."

"Respect! vindt dat de sterke positie van Flevoland in de voedselproductie voor Nederland en Europa gewaarborgd en versterkt moet worden. Géén opoffering van landbouwgrond voor nieuwe natuurgebieden."

"Op dit moment is er ruimte genoeg in de provincie om de ontwikkeling van nieuwe natuurgebieden niet ten koste te laten gaan van landbouwgrond. Voor FVD is dit een pragmatische kwestie. Uiteindelijk gaat het om het vinden van de juiste balans. "

"We hebben het grootste loofbomenbos van Europa in onze provincie liggen. Dus onze vruchtbare landbouwgrond verkwanselen we niet aan nieuwe natuurgebieden. Immers landbouwgrond is ook natuur."

Geen van beide

"De SP wil af van de vermeende tegenstelling tussen natuur en landbouw. Het Nationale Natuur Netwerk moet ecologische randvoorwaarden scheppen voor de soort landbouw die bij kwetsbare natuur kan plaats vinden. Zo krijgen we een natuurlijke zonering van het groene open gebied van Nederland, waarbij natuur en landbouw met elkaar verweven zijn."

Oneens

"Minder rendabele landbouwgrond kan goed ingezet worden voor het realiseren van Nieuwe Natuur. D66 vindt een goede mix daarin heel erg belangrijk, omdat de agrarische bedrijven een belangrijke rol spelen in onze economie en in de productie van voeding voor Nederland en daarbuiten."

"Bij de inrichting van Flevoland zijn de functies natuur, landbouw en bebouwing vaak strikt van elkaar gescheiden. Bij inwoners groeit de wens om natuurgebieden te beleven en recreatief te gebruiken. Daarom willen we ruimte bieden aan initiatieven die de natuurlijke vermenging tussen functies bevorderen."

"Het is belangrijk voor natuurgebieden dat ze met elkaar worden verbonden. Dat is goed voor de biodiversiteit en dan kunnen dieren veilig naar andere natuurgebieden trekken. Voor het aanleggen van zulke verbindingen kan landbouwgrond nodig zijn. Daarnaast is sommige landbouwgrond door inklinking zo drassig geworden dat die niet meer bruikbaar is voor de landbouw. Zulke landbouwpercelen kunnen de functie natuur krijgen."

"Natuur is geen luxe, maar het fundament van ons bestaan. Natuur vormt met haar diversiteit aan planten, dieren en ecosystemen de basis voor onze voedselproductie en onze maatschappij. De Partij voor de Dieren geeft de natuur prioriteit en kiest voor een streekgebonden, plantaardige en biologische productie van voedsel, waarbij landbouwers samenwerken met de natuur. Dat betekent evenwichtige landbouw met wisselteelt en bloeiende akkerranden, met bomen en hagen die de velden omlijsten."

"Natuurgebieden zijn belangrijker zolang er voldoende voedsel beschikbaar is."

"DENK vindt dat komende generaties net zo veel recht hebben op het genieten van natuur als onze generatie. DENK is daarom voor meer beschermde natuurgebieden in Nederland, die toegankelijk zijn voor recreanten. Veel natuurgebieden zijn versnipperd doordat kanalen, spoorwegen en autowegen er dwars doorheen zijn aangelegd. DENK steunt het herstel van verbindingen tussen de natuurgebieden, ook als dit marginale schadelijke economische neveneffecten heeft."

3. Woningen

De provincie moet gemeenten dwingen om het aantal sociale en middeldure woningen op peil te houden.

Eens

"Om de woningnood tegen te gaan moet de voorraad sociale huurwoningen vergroot worden. De wachtlijsten worden dan korter en ook middeninkomens kunnen aanspraak maken op een betaalbare huurwoning waardoor wijken gemengder worden. "

"Te veel mensen kunnen geen betaalbare woning vinden. Wij vinden dat er voldoende sociale en middeldure woningen beschikbaar moeten zijn en via de manier waarop bestemmingsplannen worden ingevuld kan de provincie hier invloed op uitoefenen. Dwingen is echter niet het eerste woord dat wij zouden willen gebruiken."

"Voldoende sociale en middelbare woningen is een must voor Flevoland. Op deze manier kan ook de doorstroming plaats vinden en hebben starters ook een kans op de woningmarkt."

"Daarnaast moet de provincie met gemeenten en woningbouwcorporaties in overleg om bij nieuwbouw- en renovatieprojecten een vast quotum levensloopbestendige woningen voor ouderen te bouwen."

"In iedere gemeente moeten voldoende sociale en middeldure woningen beschikbaar zijn zodat inwoners in hun eigen gemeente kunnen blijven wonen. "

"Het tekort aan betaalbare woningen en sociale woningbouw dient aangepakt te worden. De Partij voor de Dieren vindt het belangrijk dat mensen kunnen wonen op de manier waarbij ze zich thuis voelen. Bouwen in het groen en iedere open plek volbouwen is niet de oplossing. Dat maakt de leefomgeving onleefbaar. Duurzame initiatieven, zoals tiny houses en ecowijken, worden verder gestimuleerd."

"Huisvesting voor de minderbedeelden is een eis."

"Door de oververhitte woningmarkt, de huidige keuzes van de regering en gemeenten lukt het niet om het aantal betaalbare woningen op peil te houden. De provincie moet hierbij een sterkere toezichthoudende rol spelen en waar nodig stevig optreden. Bijvoorbeeld door het wijzigen of schrappen van bestemmingsplannen."

"Gemeenten dienen zich aan de gemaakte afspraken te houden - ook op het gebied van woningbouw - en kunnen daarop ook worden aangesproken door het provinciale bestuur."

"Geen voorstander van dwingen maar coöperatieve samenwerking. Je kunt dus wel stimuleren. Bovendien zouden wat ons betreft er sociale wooncomplexen (met zorg en dienstverlening) in het buitengebied mogelijk moeten zijn."

Geen van beide

"Dat kunnen de gemeenten prima zelf beslissen aan de hand van de vraag en bevolkingsopbouw. De provincie moet zich bezig houden met kerntaken."

Oneens

"Er moeten genoeg woningen worden gebouwd. Daarbij is een mix tussen koop en huur vanzelfsprekend. Het is echter aan gemeenten om te bepalen wat zij bouwen."

"Dit is geen provnciale taak. De gemeenteraden in onze 6 gemeenten moeten zorgen dat er voldoende sociale en middeldure woningen zijn voor Flevolanders die woonruimte zoeken. De PVV zet zich in iedere gemeente waarin zij actief is hiervoor in."

"Het woningbeleid is grotendeels een zaak van de gemeenten. De provincie kan in dit geval niet dwingend optreden. Wel kan de provincie er op toezien dat er voldoende ruimte is voor woningbouw en kan ook bijdragen aan een aantrekkelijke (woon)omgeving."

"Gemeentes moeten zelf bepalen welke aantallen voor hun inwoners het beste zijn. D66 vindt het uiteraard heel belangrijk dat iedereen betaalbaar kan wonen en zet zich daar in de gemeenteraden hard voor in."

"Respect! vindt dat de afwegingen om het aantal sociale en middeldure woningen op peil te houden in de gemeenten moet worden gemaakt, rekening houdende met de plaatselijke wensen en mogelijkheden."

4. Windmolens

De provincie Flevoland moet nieuwe windmolens op land toestaan.

Eens

"In Flevoland zijn we al een paar jaar druk bezig met de plaatsing van nieuwe windmolens, die oude vervangen. Ons doel is: minder molens, maar méér vermogen. Daar gaan we de komende jaren mee door. Dit draagt in hoge mate bij aan de overgang naar duurzame energie."

"Er komt een wettelijke regeling voor inspraak en participatie van omwonenden van windparken en vergelijkbare energieprojecten die de directe leefomgeving beïnvloeden. Energiecorporaties krijgen hierin een belangrijke rol. In die regeling komen ook compensatiemaatregelen. Handel in oude windmolens die gericht is op het innen van subsidies voor nieuwe wordt verboden. "

"D66 zet zich in op alle mogelijke vormen van duurzame energie, waarbij windenergie een belangrijke energiebron is. Ruim een kwart van de windenergie die in Nederland op land wordt opgewekt, is afkomstig uit Flevoland. Indien er meer molens noodzakelijk zijn om de energiedoelstellingen te halen, dan vindt D66 dat dit alleen kan onder goede voorwaarden. Zo moet de locatie passen in het landschap en omwonenden moeten inspraak hebben en kunnen meebeslissen."

"Flevoland is zeer geschikt voor het opwekken van windenergie of groene stroom. De windmolens die nu verspreid in het landschap staan, worden vervangen door nieuwe, grotere molens in windmolenparken of lijnopstellingen. Dit zorgt voor een mooier landschap, minder molens, meer duurzame energie en een economische stimulans."

"Om de opwarming van de aarde zo veel mogelijk te beperken, zal er in Nederland veel meer duurzame energie geproduceerd moeten worden. Zowel op zee als op land. Dat betekent meer windmolens, ook in Flevoland. Nieuwe locaties moeten zorgvuldig worden gekozen en in overleg met de inwoners. "

"Bij de plaatsing van windmolens op land moet rekening gehouden worden met bewoners, inclusief de mogelijkheid tot financiële participatie. Juist sociale molens (windmolens in coöperatief eigendom) voldoen bij uitstek aan deze voorwaarde. Daarnaast moet rekening gehouden worden met dieren en natuur. Wij willen daarom dat natuurgebieden goed beschermd worden en dat er rekening wordt gehouden met trekvogelroutes. Maar naast duurzame energie opwekken, is energie besparen minstens zo belangrijk!"

"Elke vorm van duurzame energieopwekking moet worden gestimuleerd."

"DENK vindt dat wij fors moeten investeren in de vergroening van onze energievoorziening. Windmolens op land zijn hierbij altijd een serieuze optie. Wel vindt DENK dat de stem van bewoners moet worden meegenomen in het plaatsingsbesluit. Indien bewoners dit wensen, kunnen zij hun inspraak opgeven in ruil voor een redelijke financiële vergoeding. "

Geen van beide

Oneens

"We willen niet meer windmolens in Flevoland op het land. Voor elke nieuwe windmolen met een hogere capaciteit moeten een of meerdere oude verdwijnen. Windmolens kunnen het beste op zee worden gebouwd. Daar is ruimte genoeg."

"Windmolens zijn een enorme bedreiging voor Flevoland. Mensen en vogels hebben last van de trillingen door laagfrequent geluid, de slagschaduw van de ronddraaiende wieken en kwelwater dat onze dijken verzwakt. Daarnaast verdienen ondernemers miljarden via subsidies, die worden gefinancierd met uw belastinggeld. De PVV is fel tegenstander van deze ondingen."

"We hebben een windplan vastgesteld. Daarin hebben we gesteld dat we met minder windmolens meer energie willen opwekken. In Flevoland staan nu voldoende windmolens. We moeten ons nu gaan richten op andere vormen van duurzame energie."

"50PLUS is voorstander van windenergie maar overlast van windmolens voor inwoners als slagschaduw, licht- en horizonvervuiling moet worden tegengegaan. Wij hebben al het grootste aantal windmolens per inwoner en per km2 in Nederland. Nieuwe hoogrendementmolens op minimaal overlastgevende locaties moeten minder rendabele molens vervangen. Ons doel: minder molens maar met hogere opbrengst. "

"Flevoland heeft net beleid gemaakt voor nieuwe en hogere windmolens. Daarnaast is er geen ruimte voor meer. Wel moeten er kleine innovatieve molentjes op erven of bedrijventerreinen mogelijk zijn."

"Flevoland is al de provincie met de meeste windmolens in Nederland. Windmolens veroorzaken naast geluidsoverlast en slagschaduw ook 'horizonvervuiling'. Respect! is wél voorstander van windmolens op plaatsen waar niemand woont en werkt, bijvoorbeeld op zee."

"FVD ziet windmolens voor wat ze zijn: volstrekt inefficiënte, landschapvernietigende bouwsels die niets opleveren. Wij zijn tegen nieuwe windmolens in onze mooie provincie."

"Wij zijn voorstander van opschalen en saneren. Dit betekent dat de huidige windmolens in aantal gehalveerd wordt van 600 naar 300 en deze 300 molens een hoger vermogen opleveren dan de huidige 600. Bovendien mogen molens niet hoger worden dan 150 meter ashoogte en dienen zij minimaal 5 kilometer van de bebouwde kom af te staan."

5. OV 65-plussers

65-plussers moeten buiten de spitsuren op kosten van de provincie met de bus kunnen reizen.

Eens

"Door het busvervoer toegankelijker te maken voor ouderen zorg je ervoor dat zij beter kunnen meedoen in de samenleving. Veel ouderen hebben het niet breed. Een busrit naar het centrum of naar kennissen in een verder afgelegen wijk of plaats is al vaak te duur. Bovendien is de gratis bus voor 65-plussers niet alleen goed voor de sociale contacten van ouderen, maar bijvoorbeeld ook voor de ondernemers in winkelgebieden."

"De PvdA is voor een goed en betaalbaar openbaar vervoer. Gratis openbaar vervoer bestaat echter niet. Wel vinden wij dat bepaalde doelgroepen, waaronder minima en 65-plussers, buiten de spits tegen goedkopere voorwaarden met de bus moeten kunnen reizen."

"Dit voorkomt eenzaamheid en bevordert het aangaan van sociale contacten. Vergelijkbare regelingen in landen om ons heen (België) bewijzen dat dit mogelijk is. Voor 50PLUS is gratis reizen met de bus voor 65-plussers een kernpunt in ons verkiezingsprogramma."

"De Partij voor de Dieren wil dat het gebruik van duurzaam, veilig en toegankelijk openbaar vervoer wordt gestimuleerd. Ook door te experimenteren met gratis openbaar vervoer. Niet alleen voor 65-plussers, maar voor alle gebruikers. Op zowel korte als lange reisafstanden is openbaar vervoer een belangrijk alternatief voor sterk vervuilende transportmiddelen zoals het vliegtuig en de auto."

"Ook voor andere minderbedeelden is dit van toepassing. Verder komt het de verkeersveiligheid ten goede."

"Ouderen dienen betrokken te blijven bij onze samenleving, zodat een sociaal isolement en eenzaamheid bestreden kunnen worden. Daarom vindt DENK dat de provincie zich bij het Rijk hard moet maken voor gratis openbaar vervoer voor ouderen en minima."

"Respect! vindt het heel belangrijk dat 65-plussers hierdoor de kans krijgen om uit een sociale isolement te geraken. Bij de gemeenteraadsverkiezing voor de gemeente Almere was dit ook een speerpunt in het programma van Respect!Almere."

"Het mes snijdt hier aan twee kanten. Door buiten de spitsuren met lege of halfvolle bussen te rijden, verplaats je alleen een hoop lucht. Door 65-plussers met een aangepast tarief of gratis mee te laten rijden, verplaats je minder lucht en meer mensen. Hiermee voorkom je ook nog een stuk vereenzaming. "

Geen van beide

Oneens

"Goed en betrouwbaar openbaar vervoer is belangrijk voor alle inwoners. De VVD is tegen doelgroepenbeleid voor een bepaalde groep inwoners."

"65-plussers krijgen terecht vaak al seniorenkorting op bepaalde uitgaven. Het is niet eerlijk naar andere gebruikers van de bus toe om hen wel gratis te laten reizen, maar bijvoorbeeld jongeren of werkenden niet. Daarnaast bestaat gratis niet. Iemand zal dit moeten betalen."

"Wanneer je alleen 65-plussers van gratis vervoer zou laten profiteren, leidt dat ongelijkheid tussen reizigers. Dat wil het CDA voorkomen. Belangrijker vinden wij dat er voor iedereen een goed en snel netwerk van lokale en regionale buslijnen is in Flevoland."

"Openbaar vervoer moet toegankelijk blijven voor alle inwoners van Flevoland. Of je financieel ondersteund moet worden om het openbaar vervoer te gebruiken, is wat D66 betreft niet afhankelijk van iemands leeftijd, maar van de financiële situatie."

"Buiten de spits reizen is nu al voordelig. Dit hoeft niet gratis te worden."

"Betaalbaar en goed openbaar vervoer vindt GroenLinks belangrijk. Het is duurzaam en zorgt voor minder files. We zien geen reden om specifiek 65-plussers gratis te laten reizen. Deze leeftijdsgroep is niet per definitie arm. De meesten kunnen de bus prima betalen. Voor mensen met een heel laag inkomen zou door de gemeente een voorziening getroffen moet worden."

"Onzin. Met elkaar moet de samenleving de kosten van openbaar vervoer dragen en betaalbaar houden, ook voor de 65-plussers."

"Ook ouderen zijn economische eenheden als het gaat om het maken van keuzes. Als er geen financiële prikkels meer zijn, worden er geen goede keuzes meer gemaakt."

6. Tunnel Ketelmeer

De provincie moet ruim meebetalen aan een tunnel onder het Ketelmeer ter vervanging van de Ketelbrug.

Eens

"Een tunnel onder het Ketelmeer is ontzettend belangrijk voor een goede bereikbaarheid van Noordelijk Flevoland en de noordelijke provincies. Nu wordt meerdere keren per dag het doorgaand verkeer gestremd door pleziervaart. Dit vindt de PVV onwenselijk. Het Rijk moet dit betalen, maar Flevoland mag hieraan meebetalen om het te realiseren."

"Wij moeten zeker ruim meebetalen, maar de grootste kosten zullen door het rijk betaald moeten worden. Daarbij moet er rekening worden gehouden dat er ook een spoorlijn door deze tunnel zou kunnen."

"De A6 is een belangrijke verkeersader voor de ontsluiting van noordelijk Flevoland. Een tunnel zou veel vertraging kunnen voorkomen en de bereikbaarheid van noordelijk Flevoland verbeteren."

"De Ketelbrug heeft zijn werk gedaan. Bovendien zijn er al te veel incidenten geweest in het recente verleden. Een tunnel heeft twee goede kanten. Geen verstoring maar doorstroming van de recreatie- en de beroepsvaart. Hetzelfde geldt voor automobilisten en voor het goederenvervoer. En dat is weer goed voor de economie."

"Als de Rijksoverheid daartoe besluit moet de provincie zeker meedoen. Een opengaande of openstaande brug op een snelweg is eigenlijk niet normaal."

"DENK vindt goede infrastructuur belangrijk. In eerste instantie dient er geïnvesteerd te worden in goed en betaalbaar openbaar vervoer. Waar nodig dienen er andere maatregelen genomen te worden zoals het bouwen van een tunnel."

"Het is voor Respect! van het allergrootste belang dat de ontsluiting en de bereikbaarheid van de provincie in alle windrichtingen optimaal is of wordt."

"FVD is voorstander van investeren in infrastructuur. Een tunnel onder het Ketelmeer heeft bovendien een gunstig effect op het landschap en de natuurontwikkeling."

"Het Ketelmeer is het water dat twee delen van Flevoland met elkaar verbindt, niet wat ons scheidt. De Ketelbrug is echt aan vervanging toe. De duurzaamste manier voor vervanging is een tunnel."

Geen van beide

"De Ketelbrug wordt steeds meer een ergernis voor het verkeer op de A6. Vooral in de zomer als de brug 2x per uur open staat. Een tunnel zou dan ook een uitstekende oplossing zijn. Of de provincie daar ruim aan mee moet betalen, is niet vanzelfsprekend. Wij wachten initiatieven van de landelijke overheid eerst af."

"D66 wil graag een onderzoek naar de mogelijkheid en haalbaarheid van een tunnel onder het Ketelmeer. Wij zijn echter van mening dat de realisatie door het Rijk gefinancierd moet worden."

Oneens

"De A6 is een Rijksweg en dus een verantwoordelijkheid van het Rijk. De klacht van reizigers, dat de brug te vaak openstaat, kun je oplossen door met Rijkswaterstaat afspraken te maken over openingstijden. "

"Je kunt het beschikbare geld maar één keer uitgeven en tunnels zijn erg duur. De verhouding kosten en baten zijn in dit geval niet realistisch."

"Een tunnel kost miljarden en heeft niet onze prioriteit. "

"Meer asfalt is geen oplossing. Bovendien is het Ketelmeer een beschermd natuurgebied waar veel kwetsbare vogelsoorten leven. Een nieuwe tunnel zal ook grote impact op dier, natuur en omgeving hebben. Liever zou de Partij voor de Dieren zien dat er wordt geïnvesteerd in beter openbaar vervoer. Juist ook van en naar de Noordoostpolder."

"Laat de gebruikers dit maar betalen, bijvoorbeeld door middel van tolheffing."

7. Recreatiewoningen

De provincie moet het permanent wonen in een recreatiewoning toestaan.

Eens

"De VVD vindt dat mensen zelf mogen bepalen waar en hoe ze wonen. We willen het eigenwoningbezit stimuleren. Dit is een solide investering in de toekomst en biedt mensen de mogelijkheid hun wensen zelf te realiseren. De VVD is voor een vrije woningmarkt."

"Er is een groot tekort aan betaalbare (huur)woningen voor Flevolanders. Een groot deel van de woningen gaat naar groepen die voorrang hebben bij toewijzing, waaronder statushouders. Daarom vindt de PVV het een prima idee om permanent wonen in recreatiewoningen toe te staan, zeker voor ouderen die willen genieten van hun pensioen. Wat de PVV betreft, gaat er geen enkele woning naar statushouders."

"Zolang er te weinig sociale huurwoningen zijn, is permanente bewoning van recreatiewoningen het alternatief. "

"Nu kent iedere gemeente een eigen beleid. Dit is een onduidelijke en onwenselijke situatie. Het zijn vooral veel ouderen die permanent in hun recreatiewoning wonen. Wij pleiten voor uniforme regelgeving met een generaal pardon voor mensen die minimaal 12 jaar onafgebroken hun recreatiewoning als hoofdverblijf hebben."

"Respect! is voorstander van optimaal gebruik van recreatieve en toeristische faciliteiten. Tegen een aantrekkelijke lage prijs in de natuur wonen moet mogelijk zijn. Ook voor ouderen een prima woon- en recreatiegelegenheid. Kan ook bevorderlijk zijn voor de economische ontwikkeling van Flevoland."

"De krappe woningmarkt zorgt niet alleen voor lange wachtlijsten voor geschikte huurwoningen maar heeft ook een prijsopdrijvend effect op koopwoningen. Vooral starters zijn hiervan de dupe. Het toestaan van permanente bewoning van bepaalde recreatiewoningen kan in sommige gevallen uitkomst bieden."

"Het mes snijdt hier aan twee kanten. Door dit toe te staan ontslaat dit de mensen van de verplichting hun huurwoning aan te houden en die woningen komen dan vrij, waardoor de wachtlijsten voor huurwoningen korter worden."

Geen van beide

"DENK vindt dat er gekeken moet worden naar de betreffende situatie. Er valt niet zonder meer te zeggen dat permanent wonen in een recreatiewoning toegestaan dient te worden of niet."

Oneens

"Permanent wonen in recreatiewoningen kan leiden tot ongelijkheid met bewoners van 'normale' woonwijken, bijvoorbeeld door verschillen in vaste woonlasten en het ontbreken van openbare voorzieningen."

"Permanente bewoning van recreatiewoningen zorgt voor oneerlijke concurrentie op de woningmarkt in nabijgelegen dorpen en steden. Verder neemt hiermee het toeristisch aanbod in onze provincie af en kan de noodzaak ontstaan voor de gemeente en de provincie om allerlei voorzieningen, zoals openbaar vervoer, te moeten aanbieden."

"Permanente bewoning hoort niet thuis op de (schaarse) voor recreatie bestemde grond en leidt tot ongewenste effecten. Gemeenten zijn bevoegd in bestemmingsplannen vast te leggen dat het permanent bewonen van recreatiewoningen niet is toegestaan en dienen op de naleving van de voorschriften toe te zien."

"Recreatiewoningen zijn er om te recreëren niet om permanent te worden bewoond. Door dit toe te staan krijg je onwenselijke situaties."

"Als er permanent in recreatiewoningen gewoond mag worden, ontstaat er een tekort aan recreatiewoningen voor recreanten en toeristen in Flevoland. Dat zou ten koste gaan van de economie. Als permanent wonen in recreatiewoningen toegestaan wordt, zullen de prijzen van recreatiewoningen fors stijgen. Dat vinden wij ongewenst. Flevoland wordt dan minder aantrekkelijk voor toeristen. GroenLinks wil juist meer toeristen en recreanten naar Flevoland halen. "

"De Partij voor de Dieren wil het buitengebied open en groen houden. Er mag niet zomaar een nieuwe woonwijk ontstaan in het buitengebied. De ecologische draagkracht van een gebied is daar niet zonder meer op berekend."

"Op die manier maken we nieuwe woonkernen waar ook weer voorzieningen als medische zorg, winkels, toezicht (politie) en openbaar vervoer etc. voor geregeld moeten worden. "

"Dit is oneigenlijk gebruik en leidt tot gettovorming."

8. Provinciale wegen

De provincie moet meer geld besteden aan verbreding en onderhoud van provinciale wegen.

Eens

"Bereikbaarheid is belangrijk voor onze inwoners en bedrijven. Goede wegen zijn daartoe noodzakelijk. Door intensief gebruik, toename van eisen en uitbreiding van ons wegennet is extra geld nodig. Ook voor de veiligheid moeten we meer investeren in rotondes, ongelijkvloerse kruisingen en verbreding."

"De PVV is groot voorstander van een goed en dekkend wegennet in Flevoland voor auto’s, openbaar vervoer en fietsers. Op dit moment wordt het minimale onderhoudsniveau gehanteerd, waardoor ons wegennet soms kwalitatief matig is. Wat de PVV betreft moet dit naar het hoogste kwaliteitsniveau."

"Er is de laatste jaren veel geïnvesteerd, maar er ligt nog het nodige werk te wachten. Goede en snelle verbindingen tussen Flevoland en het ‘oude land’ zijn heel belangrijk waar alle inwoners en bedrijven in onze provincie van profiteren."

"De provinciale wegen zijn goed qua onderhoud, maar wij zouden graag de N50 verbreed willen hebben. "

"Een goede infrastructuur is een basisvoorwaarde voor economische groei. Het is een belangrijke vestigingsfactor voor bedrijven en instellingen. Voor onze bestaande bedrijven én voor ondernemingen die overwegen zich in Flevoland te vestigen. En natuurlijk ook voor de mobiliteit en verkeersveiligheid van onze inwoners. "

"Dat is iets waar de SGP ook de afgelopen vier jaar voor heeft gepleit. De provinciale wegen moeten ook veilig zijn."

"De veiligheid is hiermee gediend."

"DENK is voor het verbreden en verbeteren van de provinciale wegen. DENK is niet direct een voorstander van het aanleggen van nieuwe provinciale wegen."

"Het is voor Respect! van het allergrootste belang dat de ontsluiting en de bereikbaarheid van de provincie in alle windrichtingen optimaal is of wordt."

"Op dit moment wordt onvoldoende geld vrijgemaakt om de mobiliteit te stimuleren. Juist voor een provincie als Flevoland is dat zeer belangrijk. Daarom moeten ook de provinciale wegen goed worden onderhouden en waar nodig worden verbreed. "

"Goede en brede wegen bevorderen de doorstroming en voorkomt filevorming. Goed onderhoud is noodzakelijk voor de veiligheid op de weg."

Geen van beide

"De wegen van Flevoland liggen er nu goed bij. Meer asfalt is niet de oplossing. Als er echt oplossingen voor knelpunten zijn die de doorstroming kunnen verbeteren, zijn wij bereid daarin te investeren."

Oneens

"Het onderhoud en de capaciteit van de provinciale wegen is grotendeels goed. Knelpunten liggen met name op de grensgebieden met andere provincies. Die moeten uiteraard opgelost worden. Volgens D66 is er op dit moment voldoende geld beschikbaar voor verbreding en onderhoud van provinciale wegen."

"De provincie geeft veel geld uit aan onderhoud van de provinciale wegen. Ook voor functionele verbreding worden voldoende middelen uitgetrokken. Dat is terecht, maar nog meer geld is niet nodig."

"Onze provinciale wegen liggen er goed bij en worden goed onderhouden. Er is geen reden om daar meer geld voor vrij te maken."

"Meer asfalt is geen oplossing. Liever zou de Partij voor de Dieren zien dat er wordt geïnvesteerd in beter openbaar vervoer en fietspaden."

9. Zonnevelden

De provincie moet zonnepanelen op landbouwgrond verbieden.

Eens

"De enige reden waarom ondernemers zonnepanelen op landbouwgrond willen plaatsen zijn de enorme winsten die ze daardoor incasseren. Dit dankzij de subsidies, lees uw belastinggeld. De PVV vindt dat landbouwgrond niet mag worden misbruikt voor dit doel."

"Volgens de SP zijn er nog daken beschikbaar op bedrijventerreinen en openbare gebouwen, zoals scholen, sporthallen en gemeentehuizen. Zolang dat het geval is moet de insteek zijn om daken te gebruiken voor zonnepanelen, in plaats van landbouwgrond. Volgens de SP leiden zonneparken op landbouwgrond tot hogere grondprijzen. Bovendien is die grond dan niet meer beschikbaar voor landbouw. "

"Wij hebben de meest vruchtbare landbouwgrond met de hoogste opbrengst voor onze boeren. Dit is ons agrarisch kapitaal waar wij zorgvuldig mee om moeten gaan. Er zijn meer dan voldoende mogelijkheden om in overleg met de gemeenten afgesproken oppervlakten vol te leggen met zonnepanelen en zo onze kostbare landbouwgronden te sparen."

"De SGP vindt voedsel een hogere waarde vertegenwoordigen dan energie. De voedselnood in de hele wereld is groot. Gelukkig kan de landbouw meehelpen in deze nood te voorzien. Landschappelijk vinden wij zonnepanelen op landbouwgrond ook niet kunnen."

"Er zijn genoeg andere plaatsen die minder natuurvijandig zijn."

"Wij hebben de vruchtbaarste landbouwgrond van de wereld. Daar zetten wij geen zonnepanelen op. Er zijn voldoende alternatieven, zoals op daken, langs snelwegen op taluds en langs dijken."

Geen van beide

Oneens

"Bij het opwekken van zonne-energie moeten we echter wel rekening houden met de waarde van de (landbouw)gronden. Waardevolle landbouwgrond zetten we als laatste in voor zonneweides. Daarom wil de VVD een 'zonneladder' waarin de volgorde wordt bepaald. "

"Zonnepanelen kunnen op veel manieren worden ingezet, bijvoorbeeld op daken van huizen en bedrijven, of op grond die nu niet wordt gebruikt. Zonnepanelen op landbouwgrond kan ook een mogelijkheid zijn, maar alleen als er normaal gesproken geen andere mogelijkheden zijn."

"D66 is van mening dat agrarische ondernemers zelf een afweging kunnen maken wat zij op hun land zetten. Zonnepanelen kunnen bijdragen aan een gezonde agrarische bedrijfsvoering, bijdragen aan verduurzaming van ons energieverbruik en het betaalbaar houden van andere agrarische producten. Te plaatsen zonnepanelen op landbouwgrond moeten goed landschappelijk ingepast worden en er moet ruimte zijn voor participatie. Draagvlak is bij de plaatsing van zonneparken erg belangrijk voor D66."

"De energieopgave van Flevoland is groot. Om als regio in 2030 energieneutraal te zijn is het, naast het verminderen van energieverbruik, nodig om duurzame energie op te wekken. De provincie biedt gemeenten een leidraad om invulling te geven aan het mogelijk maken van grondgebonden zonne-energie in het landelijk gebied. ‘Houd rekening met landschappelijke kwaliteiten’ is hierbij een belangrijke voorwaarde."

"We willen dit niet verbieden. Wat ons betreft is landbouwgrond wel een van de laatste opties voor zonnepanelen. Eerst moeten daken en andere terreinen worden benut en in het uiterste geval - in overleg met de provincie - landbouwgrond."

"Als alle geschikte daken in Flevoland vol liggen met zonnepanelen is er nog steeds 1000 ha zonnepanelen in het buitengebied nodig om Flevoland energieneutraal te maken. Dat blijkt uit onderzoek. Landbouwgrond kan daar ook voor ingezet worden, hoewel de insteek is om allereerst naar de minst waardevolle gronden te kijken. "

"Momenteel willen grote investeerders, gedreven door subsidie, vooral zonneparken bouwen op landbouwgronden. De Partij voor de Dieren wil dat subsidie zo ingericht wordt dat het plaatsen van zonnepanelen op andere plekken zoals daken, bedrijventerreinen, oude vuilstortplekken en plekken naast snelwegen en vliegvelden aantrekkelijker wordt. Daar liggen nog veel kansen. Maar de opgave voor het opwekken van duurzame energie is te groot om zonnepanelen op landbouwgrond te verbieden."

"DENK wil dat de provincie een spilfunctie vervult in de overgang naar een duurzamere energievoorziening. "

"Respect! vindt dat de landbouwer zélf moet beslissen of hij zonnepanelen wil plaatsen voor eigen energieconsumptie of voor teruglevering aan het net (exploitatie als verdienmodel)."

"FVD is voor een vrije samenleving waarin de industrie zijn eigen weg kan zoeken. Als het economisch waardevol zou zijn om zonnepanelen te plaatsen (quod non) is er weinig reden om dit te verbieden - eventuele overwegingen rondom landschapsbescherming daargelaten. Het subsidiëren van dergelijke zonneweides vinden wij echter volstrekt uit den boze."

10. Statushouders

De provincie moet gemeentes niet financieel ondersteunen in het realiseren van tijdelijke huisvesting voor statushouders (asielzoekers met een verblijfsvergunning).

Eens

"Hier ligt geen taak voor de provincie. Dit is een gemeentelijke taak, waarbij gemeenten budget krijgen van het rijk."

"Sterker nog, statushouders horen helemaal geen woningen te krijgen met voorrang boven Flevolanders die soms meer dan 8 jaar op de wachtlijst staan. Statushouders moeten zo snel mogelijk terug naar het land van herkomst. Ze krijgen een tijdelijke verblijfsvergunning voor maximaal 5 jaar. Probleem is alleen dat vrijwel niemand vrijwillig terugkeert. Daarom is er een enorm tekort aan huizen, juist voor onze eigen inwoners van de provincie. De PVV wil verplichte terugkeer afdwingen."

"Het huisvesten van statushouders is een formele taak van de gemeenten in samenwerking met woningcorporaties. In een eventuele situatie dat er een beroep wordt gedaan op de provincie in het kader van de ruimtelijke ordening moet er daar waar mogelijk positief aan meegewerkt worden."

"Dat is een taak van de landelijke overheid."

"Voor 50PLUS is het onacceptabel dat ouderen die soms al jaren op wachtlijsten staan voor een passende woning, tussen de wal en het schip vallen door deze voorrangsregeling voor statushouders. Het landelijke beleid moet er voor zorgen dat, wanneer men statushouders toelaat, er ook een adequate opvang is. "

"Dit is een taak voor de gemeente."

"Statushouders moeten géén voorrang krijgen bij het vinden van huisvesting in de sociale sector boven diegenen die al lang(er) staan ingeschreven bij de woningbouwverenigingen. Respect! vindt daarom dat er géén (extra) financiële ondersteuning door de provincie dient te worden verstrekt."

"Kinderen van de bestaande inwoners worden van de wachtlijsten verdrongen door statushouders, waardoor ze de regio noodgedwongen verlaten en lokale sociale structuren dreigen te verdwijnen. "

"We subsidiëren ook geen andere woningzoekenden. Bovendien vinden wij dat statushouders niet meer rechten moeten krijgen dan anderen. Als je de ene bevoordeelt dan benadeel je rechtstreeks de andere."

Geen van beide

"De huisvesting van statushouders is een gemeentelijke aangelegenheid en moet ook door gemeenten worden gefinancierd maar mocht het nodig zijn om financieel te ondersteunen dan zeggen wij op voorhand geen nee. "

"Dat is geen provinciale taak."

Oneens

"De provincie moet de gemeenten niet betalen, maar heeft een coördinerende rol. D66 vindt het belangrijk dat statushouders, net als andere inwoners van ons land, goed kunnen wonen. Dat stelt hen in staat om een start te maken met de opbouw van hun nieuwe leven als onderdeel van de Flevolandse maatschappij."

"Huisvesting van statushouders is een noodzakelijke verplichting die door de landelijke overheid wordt opgelegd en die soms de al aanwezige woningnood verder vergroot. Om die reden willen wij nagaan op welke manier gemeentes ondersteund kunnen worden om dit probleem op te lossen."

"GroenLinks vindt het belangrijk dat er voor statushouders ook in Flevoland voldoende tijdelijke huisvesting beschikbaar is. Als het nodig is, kan de provincie gemeentes financieel helpen bij het realiseren van deze huisvesting."

"De Partij voor de Dieren vindt dat de regering en gemeenten samen tot een plan moeten komen om vluchtelingen te huisvesten. Dit plan zal ertoe moeten leiden dat er meer sociale huurwoningen beschikbaar worden gesteld. Zo nodig kan de provincie hierbij financieel bijspringen. Op deze manier komen zowel de Nederlandse inwoners als vluchtelingen aan een woning."

"Omdat er lange wachtlijsten zijn voor sociale huurwoningen, is DENK voorstander van creatieve oplossingen voor de huisvesting. Bijvoorbeeld de grote leegstand van kantoren benutten voor huisvesting van vluchtelingen met een verblijfsvergunning. Daarmee voorkom je dat statushouders voorrang moeten krijgen bij de toewijzing van sociale huurwoningen. "

11. Transportbedrijven

De provincie moet subsidie geven aan transportbedrijven die overschakelen van diesel naar schonere energiebronnen.

Eens

"In 2050 hebben we een CO2-neutrale samenleving. Dit bereiken we door concrete en afdwingbare maatregelen die voortvloeien uit het Klimaatakkoord van Parijs (december 2015). We leggen per sector een tijdpad vast om in 2050 CO2-neutraal te zijn en in 2030 minstens halverwege. Dit leggen we vast in een Klimaat- en energiewet. "

"Benzine- en dieselmotoren hebben als groot nadeel de uitstoot van schadelijke stoffen en de uitstoot van CO2. De transportbedrijven hebben echter ook een belangrijke economische functie en daarom willen wij het overschakelen op schonere energiebronnen stimuleren."

"Het terugbrengen van CO2 is een belangrijke opgave en transport is daarbij een belangrijk onderdeel. Als transportbedrijven willen verduurzamen, dan kan een subsidie bijdragen aan de versnelling van een schone transportsector en een schoner Flevoland."

"De provincie moet innovatieve ontwikkelingen op het gebied van energietransitie ondersteunen. Dit geldt ook voor transportbedrijven die hun concurrentiepositie niet aangetast mogen zien door het overschakelen van diesel op (kostbaarder) milieuvriendelijke energiebronnen zoals elektrisch rijden of op waterstof."

"Niet alleen auto's maar ook vrachtwagens van transportbedrijven zullen moeten overstappen van de vervuilende diesel naar schone brandstof. Subsidie stimuleert bedrijven deze stap (eerder) te maken."

"De Partij voor de Dieren zet stevig in op een snelle overstap van fossiele, brandstoffen naar groene, hernieuwbare energie, ook onderweg. Hierbij moet de provincie zorgen voor voldoende oplaadpunten met groene stroom voor elektrische voer- en vaartuigen."

"Voor milieubehoud zijn subsidies toegestaan."

"DENK wil dat de provincie een spilfunctie vervult in de overgang naar een duurzamere energievoorziening. "

Geen van beide

"Bij de overgang naar schone energie in de transportsector is de landelijke overheid aan zet. Als er extra steun vanuit de provincie nodig is, kan daar te zijner tijd over beslist worden. Het faciliteren van voldoende 'laadpalen' kan een voorbeeld zijn."

"D66 is groot voorstander van het overschakelen naar duurzame energiebronnen. D66 is echter wel van mening dat dit voor bedrijven grotendeels een eigen investering zou moeten zijn, die op termijn terugverdiend wordt. Daar waar nodig wil D66 onderzoeken of de provincie een bijdrage kan leveren, bijvoorbeeld in de realisatie van laadpunten bij truck parkings."

Oneens

"De transportsector is belangrijk voor Flevoland. Ondernemers moeten kunnen ondernemen en weten het beste hoe zij hun bedrijf runnen. Bovendien gaan we niet op de stoel van het Rijk zitten. Geen provinciale taak."

"Er zijn helemaal geen ‘schone’ energiebronnen. Een schone diesel is minder vervuilend voor het milieu dan een electrische wagen. De oplaadbare cellen zijn zwaar vervuilend voor het milieu aan het einde van de levensduur. Daarnaast is dit ondernemersrisico. De PVV adviseert ondernemers om fel te protesteren tegen het belachelijke klimaatakkoord."

"Dit moet de markt zelf oppakken in nauwe samenwerking met de rijksoverheid."

"Respect! vindt dat de overschakeling naar schonere energiebronnen door de markt/ondernemingen zelf moet worden gerealiseerd. Respect! is terughoudend met het verstrekken van subsidies."

"Commerciële transportbedrijven kiezen hun vloot om de laagste kilometerkosten te bereiken. Subsidies hebben alleen tijdelijk effect als drempelverlager. Zodra de subsidie stopt, schakelen de transportbedrijven weer over naar diesel. FVD wil wél overwegen om te investeren in het ontwikkelen van verbeterde treininfrastructuur en watercorridors. "

"Geen taak voor de provinciale belastingbetaler. De huidige regering is verantwoordelijk voor de uitvoering van het klimaatbeleid. "

12. Visserij

Beroepsvissers die door nieuwe regels onvoldoende kunnen verdienen en moeten stoppen met hun bedrijf, moeten door de provincie financieel tegemoet worden gekomen.

Eens

"De regels die nu door het kabinet en de EU over ons worden uitgestort zijn enkel bedoeld om de beroepsvissers de nek om te draaien. Wat de PVV betreft zijn deze regels volstrekt overbodig en schadelijk voor de werkgelegenheid. De provincie heeft de plicht dit te voorkomen of te compenseren."

"Als vissers rechtstreeks worden getroffen door nieuwe (provinciale) regelgeving moeten zij hiervoor kunnen worden gecompenseerd zodat zij op een andere wijze in hun voortbestaan kunnen voorzien."

"De beroepsvisserij is al hard genoeg getroffen door diverse Europese maatregelen zoals een dreigend totaalverbod op pulsvisserij en de Brexit met mogelijk verlies aan visgronden. De provincie moet samen met de landelijke overheid hulp bieden aan vissers die hierdoor gedwongen moeten stoppen. Oudere vissers vooral financieel en jonge vissers met compleet begeleidingstraject naar nieuw werk."

"Juist omdat de overheid vissers in een hoek drukt, zal de overheid ook de consequenties moeten dragen."

"Beroepvissers worden door nieuwe (Europese) wetten en regels buiten hun schuld en invloed om benadeeld of beperkt in hun mogelijkheid om voldoende te kunnen verdienen. Ook bepaalde nieuwe visserijtechnieken mogen hierdoor niet worden toegepast. Bij gebrek aan of onvoldoende financiële tegemoetkoming door het Rijk moet de provincie bijspringen."

"In principe investeert O.P.A. graag in mensen en niet in bedrijven. Bovendien vinden wij dat dit een Rijkstaak is en niet van de Flevolandse belastingbetaler. Voor Urk maken wij een uitzondering, gelet op het feit dat men al genoeg door Europa wordt tegengewerkt."

Geen van beide

"Van de prijs die de consument in de winkel betaalt, komt er maar een klein deel bij de visser terecht. De SP wil een eerlijkere verdeling van de winst over de verschillende schakels in de keten. Hierdoor moet de marktmacht van primaire producenten worden versterkt, misbruik van inkoopmacht worden aangepakt en transparantie worden vergroot. "

Geen toelichting gegeven

Oneens

"Geen taak voor provincie. Sanering van visserijsector is een rol die in Den Haag ligt."

"Hoewel wij de zorgen van met name de IJsselmeervisserij heel goed begrijpen, is het niet aan de provincie om hen financieel te ondersteunen bij bijvoorbeeld een sanering. Er zijn al landelijke maatregelen hiervoor, of er wordt aan gewerkt. "

"D66 vindt dit niet de rol van de provincie. D66 loopt wel voorop als het gaat om de lobby richting Europa om hiervoor fondsen beschikbaar te stellen. Daaronder valt ook eventuele bescherming van de visserijsector voor de gevolgen van de Brexit. Daarnaast maken wij ons in Den Haag sterk voor de herstructurering van de IJsselmeervisserij."

"Een directe financiële tegemoetkoming vanuit de provincie is niet voor hand liggend, wel is het goed dat de provincie investeert in economische structuurversterking. Het Maritiem Cluster Urk is hier een mooi voorbeeld van."

"Omgaan met veranderende regelgeving hoort bij elke bedrijfstak. Het is geen provinciale taak om de lonen aan te vullen."

"De visserij is de afgelopen decennia veranderd in een massale industrie met verwoestende effecten op ecosystemen. De vangsttechnieken zorgen voor een pijnlijke doodsstrijd voor de vissen. Bovendien is er sprake van ernstige overbevissing. Vissers krijgen geen voorkeursbehandeling ten opzichte van andere arbeidsgroepen die het lastig hebben. Uiteraard wordt wel geïnvesteerd in omscholing."

"DENK is geen voorstander van het financieel tegemoetkomen. Er dient gekeken te worden naar hoe deze groep Flevolanders zo goed en zo snel mogelijk begeleid kunnen worden naar ander werk. Hoewel de economie in Nederland groeit blijven sommige groepen aantoonbaar achter. Zo is de werkloosheid onder mbo’ers, 50-plussers, mensen met een migratieachtergrond en alleenstaande ouders nog steeds groot. DENK wil dat de provincie een voortrekkersrol krijgt in het oplossen van de mismatch."

"FVD volgt nauwlettend de onderzoeken naar de visstand in het IJssel- en Markermeer, die weliswaar afhangt van een complex aantal factoren, maar ook al jaren een duidelijke trend laat zien. Wij dragen de beroepsvisserij een warm hart toe, maar benadrukken dat ook deze ondernemers zich bewust moeten zijn van de ontwikkelingen in hun branche."

13. Opcenten

De provinciale belastingen (de opcenten op de motorrijtuigenbelasting) mogen niet stijgen, ook niet met een jaarlijkse prijscorrectie.

Eens

"Huidige niveau van opcenten handhaven van de opcenten. Dus bevriezing op het huidige prijsniveau. De automobilist mag niet als melkkoe worden gebruikt."

"De afgelopen jaren is de motorrijtuigenbelasting jaarlijks verhoogd met de prijscorrectie, terwijl de inwoners werd verteld dat dit niet zou gebeuren. De PVV is open en eerlijk. Als wij het voor het zeggen krijgen, stijgen de opcenten NIET. Ook niet door de prijscorrectie. Punt."

"De SP wil dat de provinciale belastingen worden afgeschaft. Door de dreigende invoering van de kilometerheffing staan de opcenten, het provinciale deel van de motorrijtuigenbelasting, ter discussie. We moeten sowieso van deze opcenten af en dit helemaal niet vervangen door een nieuwe belasting. Met het afschaffen van de wegenbelasting willen de provincies op een andere manier geld gaan innen."

"Stijging van de opcenten, ook niet met een jaarlijkse prijscorrectie is geen vanzelfsprekendheid. De ChristenUnie wil het huidige tarief handhaven."

"Voor iedereen - maar vooral voor ouderen - is mobiliteit van levensbelang om sociale contacten te onderhouden. Het is belangrijk om in staat te zijn om met de auto te kunnen reizen. Vooral ook in gebieden met beperkt openbaar vervoer. Het betaalbaar houden van de eigen auto is voor 50PLUS een voorwaarde voor het behoud van de ‘sociale mobiliteit’ van ouderen om zo niet te vereenzamen."

"De SGP heeft die stelregel al heel veel jaren. Alleen als het benodigde bedrag direct gebruikt wordt voor investeringen is het bespreekbaar."

"Belastingen moeten omlaag door de provincie efficiënter te laten werken."

"DENK is voor het verlagen van de provinciale opcenten. Belasting op het bezit (BPM, motorrijtuigenbelasting inclusief opcenten) en het gebruik van de auto (parkeergeld, accijnzen op benzine en diesel) zorgt ervoor dat Nederlandse automobilisten tot de meest betalende autogebruikers in Europa behoren. "

"Respect! vindt dat lokale, regionale en/of provinciale belastingen omlaag moeten!"

"Het is tijd dat de belastingen omlaag gaan. De overheid dijdt alsmaar verder uit en de burger betaalt de rekening. Een stop op de provinciale belastingen lijkt ons een uitstekend startpunt voor een vrijere samenleving waarin ondernemerschap en individuele verantwoordelijkheid worden gestimuleerd."

"Wat ons betreft zou deze zelfs met 5 procent verlaagd kunnen worden. Het geld van de indexeringen van de afgelopen vier jaar, doorgevoerd door de huidige collegepartijen, kan dan terug naar de burger."

Geen van beide

Oneens

"De inkomsten van de provinciale belastingen zoals de opcenten zijn onmisbaar voor het ‘huishoudboekje’ van Flevoland. Er worden goede dingen mee gedaan waar we allemaal voordeel bij hebben. Een geringe jaarlijkse stijging van de prijscorrectie (de afgelopen jaren 1% per jaar) vinden wij dan ook gerechtvaardigd."

"Flevoland is geen rijke provincie. Het is voor D66 belangrijk dat de begroting sluitend blijft. Vaak is het nodig om daarvoor de opcenten mee te laten stijgen met de jaarlijkse inflatie."

"Wij zijn tegen een stijging van de opcenten op de motorrijtuigenbelasting als deze de inflatiecorrectie overschrijdt. Indexering met 1% is toegestaan. Flevoland zit met het tarief licht onder het landelijk gemiddelde, terwijl de opgave verhoudingsgewijs groot is."

"Een jaarlijkse prijscorrectie (inflatie) is op veel producten en diensten gebruikelijk. Er is geen reden om de motorrijtuigenbelasting daarvan uit te zonderen. Bovendien is het voor de provincie een belangrijke inkomstenbron om haar taken te financieren. "

"De vervuiler betaalt, dus ook automobilisten. Er wordt minimaal inflatiecorrectie toegepast."

14. Aardgas

Flevoland moet inwoners met een laag inkomen extra geld geven om over te schakelen van aardgas op duurzame energiebronnen.

Eens

"De overgang naar duurzame energie vindt plaats mét en niet ondanks de mensen. Investeringen in duurzaamheid moeten leiden tot meer werkgelegenheid, gerichte scholing en lagere lasten voor mensen met een middeninkomen of lager inkomen. We vergroten de betrokkenheid van mensen bij het ontwikkelen en uitvoeren van duurzame projecten."

"D66 wil overschakeling naar duurzame energiebronnen stimuleren. Daarin kan de provincie een financiële rol spelen. D66 wil de financiële bijdrage graag verstrekken in de vorm van een lening met gunstige voorwaarden. Door het lagere energieverbruik verdient deze investering zichzelf terug. D66 vindt dat deze bijdrage niet beperkt hoeft te blijven tot inwoners met een laag inkomen."

"Wij zijn voor een eerlijke verdeling van de kosten van de verduurzaming van het energiegebruik. Omdat wij vinden dat de minima niet voor hogere kosten mogen komen te staan, zijn wij het met deze stelling eens. Soms kan een eenmalig subsidiebedrag helpen om de overstap mogelijk te maken."

"Ouderen worden financieel nu al keihard getroffen door de rampzalige ontwikkelingen van hun pensioen met een koopkrachtverlies tot wel 25% over de afgelopen jaren. De hoge kosten van het verduurzamen van hun woning zijn zonder extra financiële compensatie niet op te brengen."

"Belangrijk dat ook inwoners met een laag inkomen de overgang van aardgas naar duurzame energiebronnen kunnen betalen. Door deze inwoners extra geld te geven, is het ook voor hen mogelijk. "

"De Partij voor de Dieren wil dat de provincie ruim baan geeft aan initiatieven die zorgen voor een verduurzaming van woningen (energieneutraal of -positief en gasloos). Hiertoe willen wij onder meer een provinciaal stimuleringsfonds instellen voor kleinschalige opwekking van schone energie door particulieren en stimuleren dat huizen zelf energie gaan opwekken en opslaan. Bij het bepalen van de bestemming van dit fonds neemt de provincie de belangen van de meest kwetsbare groepen in acht."

"Gebruik van duurzame energie moet worden gestimuleerd."

"DENK vindt het van belang dat wij meer inzet plegen op het verduurzamen en vergroenen van onze gebouwen. Dit draagt bij aan een schoner milieu en aan kleinere afhankelijkheid van fossiele brandstoffen. DENK wil daarom dat de overheid mensen die hun huis isoleren een subsidie geeft."

"Iedereen die gedwongen wordt om af te stappen van het gas, dient daar door het Rijk voor te worden gecompenseerd en zo mogelijk kan de provincie daar ook een rol in vervullen. O.P.A. vindt dat burgers volledig gecompenseerd dienen te worden."

Geen van beide

"De SGP vindt dat ook mensen met een kleine beurs moeten kunnen overschakelen op duurzame energiebronnen. Dit is een rijkstaak."

Oneens

"Geen taak voor de provincie. De provincie doet niet aan inkomenspolitiek."

"Het is volkomen onnodig om over te schakelen van aardgas naar duurzame energiebronnen, die helemaal niet duurzaam zijn. Als het kabinet dit wel wil, moeten VVD, CDA, D66 en de CU dit maar voor onze inwoners betalen. De PVV is in ieder geval tegenstander van het klimaatakkoord, omdat dit u jaarlijks bijna €300,- per huishouden extra gaat kosten."

"De provincie heeft – net als gemeenten en de landelijke overheid - verschillende subsidiemogelijkheden voor inwoners om over te stappen naar nieuwe energiebronnen, of om aan energiebesparing te doen. Deze subsidies gelden voor iedereen. Niet alleen voor mensen met een laag inkomen."

"Wij willen alle inwoners stimuleren om over te stappen op duurzame energiebronnen. Wij willen dat ook stimuleren middels een subsidie maar niet alleen voor de mensen met een laag inkomen maar ook voor mensen met een modaal inkomen."

"Respect! is uiteraard voorstander van overschakelen naar duurzame energiebronnen maar Respect! vindt niet dat bepaalde inwoners daarvoor extra geld moeten krijgen. Of iedereen óf niemand!."

"FVD is tegen het subsidiëren van de zogeheten ‘energietransitie’. We zijn voor échte innovatie, maar het obsessief van-het-gas-af gaan brengt ons niets."

15. Kerntaken

De provincie moet zich alleen bezighouden met de kerntaken (ruimtelijke ordening, duurzaamheid, mobiliteit en milieu), en niet met zorg, welzijn en sport.

Eens

"Het gaat erom dat de provincie haar taken zo goed mogelijk uitvoert en met een beperkt budget kun je niet alles doen. Er komt namelijk niet meer geld bij voor andere taken, want die taken liggen bij het Rijk en gemeenten. We moeten bovendien niet op de stoel van gemeenten gaan zitten."

"D66 is in de basis voor de inzet op onze kerntaken. Daar waar zaken als zorg, welzijn en sport bijdragen aan een betere uitvoering van de kerntaken kan gezocht worden naar een rol voor de provincie. Bijvoorbeeld zorg als onderdeel van het vestigingsklimaat."

"De SGP is het hier in de basis mee eens. Zaken die de gemeenten overstijgen zoals een onderwerp als vereenzaming of ziekenhuiszorg voor de regio, zijn wel belangrijk om een plek in ons beleid te krijgen. "

"Minder taken leidt tot lagere kosten."

"In het algemeen vindt FVD dat allerlei overheidsorganen zich teveel met dezelfde thema’s bezighouden, waardoor de overheid vooral met zichzelf in overleg is. Dit is ook het geval in de provincie, waar het ambtenarenapparaat steeds meer taken op zich neemt en daarmee de zelfredzaamheid op gemeentelijk en individueel niveau afremt."

Geen van beide

Oneens

"Uitvoeren van de kerntaken is goed voor onze inwoners. Echter, zorg is dat ook. De PVV vindt het volkomen belachelijk dat de IJsselmeergroep ziekenhuizen failliet konden gaan zonder ingrijpen. Ook het welzijn van onze inwoners staat onder druk door de toenemende islamisering. De PVV vindt dat de provincie zich veel meer moet bemoeien met dit soort zaken die onze inwoners belangrijk vinden."

"Het CDA vindt dat ook zorg, welzijn en sport belangrijke aandachtspunten zijn voor de provincie. We moeten samen met de gemeenten en zorgorganisaties werken aan een gezond en vitaal Flevoland. Wij willen daar de komende Statenperiode een apart actieprogramma voor opstellen."

"De provincie moet alle gelden die niet aan wettelijke taken worden uitgegeven inzetten ten behoeve van het Fonds Leefbaarheid/sport/welzijn. "

"Zeer mee oneens. Het is terecht dat de aandacht vooral ligt op fysieke en economische ontwikkelingen zoals Almere 2.0, Lelystad Airport en Nationaal Park Nieuw Land. Maar meer aandacht voor het optimaal ruimte geven aan een krachtige samenleving die het zelf wil, kan en gaat maken, is een goede zaak. Daarom zijn onderwijs, zorg, cultuur en sport belangrijk."

"De provincie moet er zijn voor al zijn burgers en juist ook voor de kwetsbare burgers. Welzijn, zorg en sport zijn belangrijke punten waar de provincie zich ook voor moet inzetten."

"Samen met gemeenten en maatschappelijke organisaties heeft de provincie een gedeelde verantwoordelijkheid voor de welvaart en welzijn van haar inwoners. Vooral voor ouderen is toegang tot goede en bereikbare zorg essentieel. Zij mogen niet de dupe worden van het winstbejag van een kleine groep investeerders. "

"Zorg, welzijn en sport zijn taken van gemeenten. Toch kunnen er zich op provinciaal niveau ook problemen of kansen voordoen. Dan moet de provincie haar verantwoordelijkheid nemen. Natuurlijk in goed overleg met de Flevolandse gemeenten. "

"De Partij voor de Dieren vindt dat de provincie moet opkomen voor alles wat kwetsbaar is. Dit kan er dus op neerkomen dat de provincie zich met andere taken dan de kerntaken bezighoudt."

"DENK wil dat er ook op provinciaal niveau meer werk wordt gemaakt van de bereikbaarheid van breedtesport en breedtecultuur voor alle inwoners. DENK wil daarom dat de subsidies eerlijker verdeeld worden. Er moet minder geld naar elitecultuur, waar vooral de hogere inkomens gebruik van maken. Er moet juist meer geld naar breedtecultuur zoals (multiculturele) festivals, straatcultuur en andere laagdrempelige activiteiten. "

"Respect is van mening dat maatschappelijke betrokkenheid door de provincie belangrijk is."

"De provincie bepaalt waar ze wel of niet over gaat. O.P.A. kiest voor de mensen (vrijwilligers, ouderen, mantelzorgers, jongeren) in plaats van alleen maar stenen en/of asfalt. Mensen zijn het cement van de samenleving. Zonder hen geen 'krachtige samenleving' in Flevoland."

16. Media

De provincie moet meer geld geven aan de lokale en regionale media.

Eens

"Het is belangrijk er dat onafhankelijke nieuwsgaring plaatsvindt. Lokale en regionale media zijn daarbij belangrijke partijen en verdienen daarbij onze steun."

"Onafhankelijke media zijn ontzettend belangrijk. De kwaliteit daarvan moet ook in de toekomst geborgd zijn. Feitelijk betaalt echter het Rijk de omroepen. Voor GroenLinks is dat de wenselijke situatie."

"Een samenleving gedijt het beste als er volop ruimte is voor tegenmacht, kritische geluiden en reflectie. Dikwijls nemen media en kunst deze taak op zich. Daarom wil de Partij voor de Dieren dat de provincie ruim middelen vrij maakt voor regionale kunst, cultuur en media. "

"DENK vindt dat goed functionerende en onafhankelijke media essentieel zijn voor het controleren van de politiek, het bestuur en voor het informeren van de inwoners. DENK is daarom voor het uittrekken van meer budget voor lokale media die politici controleren, zodat mensen voldoende op de hoogte worden gebracht van lokale besluitvorming. "

Geen van beide

"Met financiële steun aan media moet je voorzichtig zijn. Overheid en pers mogen op geen enkele manier een afhankelijkheidsrelatie hebben. Tegelijkertijd is het voortbestaan van een kritische en onafhankelijke pers een absolute voorwaarde voor de democratie."

"D66 is groot voorstander van goed gefinancierde lokale en regionale media. Echter worden deze media momenteel niet door de provincie gefinancierd, maar door rijk en gemeenten. D66 vindt dat deze taakscheiding behouden moet blijven."

Oneens

"Dit is geen taak voor provincie. Media zijn ook normale bedrijven die hun omzet dienen te realiseren door goede producten en inkomsten kunnen genereren door onder andere reclame."

"Het Rijk wijst geld toe regionale media. De provincie is slechts een doorgeefluik. Lokale media krijgen geld van hun gemeente. Er is geen enkele reden voor de provincie om meer van uw belastinggeld te verspillen aan deze media. Met een goede programmering halen ze zelf extra (reclame)inkomsten binnen."

"Hoewel het CDA de media enorm belangrijk vindt als belangrijke (onafhankelijke) nieuws- en informatiebron voor alle Flevolanders, hoeven deze media niet financieel ondersteund te worden door de provincie. Lokale omroepen worden (mede-)gefinancierd door gemeenten, de regionale omroep door de landelijke overheid, en kranten hebben hun commerciële inkomsten."

"Lokale en regionale media zijn van groot belang. De middelen die vanuit de overheid beschikbaar worden gesteld, moeten dan ook toereikend zijn. Een extra bijdrage door de provincie lijkt ons niet wenselijk, ook al omdat de media volstrekt onafhankelijk moeten kunnen zijn."

"50PLUS is voor een goede informatievoorziening door lokale en regionale media, maar wij zijn van mening dat dit binnen de huidige budgetten moet gebeuren. Pas als de continuïteit en kwaliteit van nieuwsvoorziening door geldgebrek ernstig worden bedreigd, zijn wij bereid om mee te denken over (financiële) oplossingen. "

"Geldstromen lopen via de rijksoverheid. We hoeven daar als provincie geen extra geld bij te doen."

"Dit is een zaak die de provincie niet aangaat."

"De financiering van de lokale en regionale media wordt al vanuit het Rijk en gemeenten georganiseerd. Dit is geen taak voor de provincie."

"FVD vindt dat mediabedrijven hun bestaansrecht zoveel mogelijk zelf moeten verdienen. We staan sceptisch tegenover staatsmedia en gesubsidieerde berichtgeving. Ook omdat media hierdoor afhankelijk worden van gevestigde politieke machten."

"Goed dat er regionale media zijn. Maar de meerwaarde om daar extra geld in te investeren ontgaat ons."

17. Mestverwerking

De provincie moet nieuwe mestverwerkingsfabrieken toestaan om zich in Flevoland te vestigen.

Eens

"Wat de PVV betreft is er ruimte voor meer mestverwerkingsfabrieken in Flevoland. Voorwaarde is natuurlijk wel dat de bedrijfsvoering voldoet aan de regels en geen overlast oplevert voor de omgeving."

"Het CDA vindt dat Flevoland de ruimte kan bieden voor een dergelijke fabriek. Daarbij is het wel van het grootste belang dat er goed rekening wordt gehouden met de omgeving, veiligheid en milieu."

"Mestverwerkingsfabrieken kunnen een duidelijke bijdrage leveren aan de verduurzaming van de provincie. Echter ook hier geldt dat ze geen overlast mogen veroorzaken voor de bewoners."

"Het mestoverschot in Nederland moet worden teruggedrongen door het stimuleren van biologische landbouw en terugdringen van de veestapel. Echter, mest kun je verwerken tot biogas en andere waardevolle producten. Het ligt voor de hand om mest te verwerken in gebieden waar er sprake is van een mestoverschot. Dit is niet in Flevoland. Dat scheelt veel transportkilometers. Mocht er in de toekomst toch een overschot zijn, willen we een mestverwerkingsfabriek niet op voorhand uitsluiten. "

"Goed om mestverwerking dicht bij de bron te vestigen."

"Voor de economie van Flevoland moeten nieuwe mestverwerkingsfabrieken mogelijk blijven mits er ook voldoende aandacht is voor het milieu."

"FVD geeft ruimte aan investerende ondernemers en gelooft in hun innovatieve vermogens, waarbij de voor ons allen geldende regels - zoals de Nederlandse emissierichtlijn lucht - een stabiel kader dient te vormen. Een ondernemer moet erop kunnen vertrouwen dat zijn of haar vergunningsaanvraag objectief getoetst wordt. "

Geen van beide

"D66 wil de productie van groene gassen (zoals biogas uit mest) stimuleren. Echter is D66 er geen voorstander van om ieder type mestverwerkingsfabriek toe te staan. Bij het toestaan van mestverwerkingsbedrijven dienen de volksgezondheid en de beperking van de overlast voor omwonenden optimaal geborgd te zijn."

"De ChristenUnie is geen voorstander van nieuwe mestverwerkingsfabrieken in de polder. Maar zolang het binnen de bestaande wet- en regelgeving is toegestaan, willen wij dit niet verbieden."

Oneens

"Gegeven de CO2- en fijnstofproblematiek wil de VVD geen mestverwerkingsbedrijven in Flevoland."

"Wij vrezen voor overlast van stank, uitstoot van fijnstof, last van vrachtverkeer, aantasting van de natuur en vervuiling van het oppervlaktewater .Onder andere met medicijnenresten die in overvloedige mate in de mest zitten."

"Als voorstander van circulaire agrarische bedrijvigheid (kringlooplandbouw) ligt het niet voor de hand om dit soort bedrijvigheid te stimuleren."

"Mestvergisters zorgen niet voor groene, maar bruine stroom. Ze zijn niet duurzaam en horen niet bij een verantwoorde landbouw. Bovendien brengen ze een groot risico met zich mee voor de volksgezondheid. Daarom wil de Partij voor de Dieren dat er geen nieuwe mestvergisters in de provincie Flevoland worden gebouwd, dat er geen uitbreidingen worden vergund en dat er beleid komt om het aantal mestvergisters in onze provincie af te bouwen."

"Er moet geen landbouw worden bedreven waarbij een mestoverschot ontstaat."

"DENK vindt dat klimaatrealisme belangrijk is, waarbij de kosten eerlijk verdeeld worden. De grote bedrijven die het meest uitstoten, moeten daarvoor de meeste kosten op zich nemen. Huishoudens moeten zoveel mogelijk worden ontzien. Zij betalen nu al meer dan genoeg aan hun energierekening. Klimaatbeleid kan alleen slagen als er voldoende draagvlak voor is. "

"Van extra of nieuwe mestverwerkingsfabrieken zien we de noodzaak niet in. "

18. Migratieachtergrond

De provincie moet geld steken in de emancipatie van groepen mensen met een migratieachtergrond

Eens

"Integratie en emancipatie van groepen mensen met en zonder migratieachtergrond is voor D66 heel belangrijk. In Flevoland is ruimte voor iedereen die onderdeel wil zijn van deze samenleving. Diversiteit maakt onze provincie nog mooier dan hij al is."

"De provincie moet elke vorm van emancipatie stimuleren, dus ook die van mensen met een migratieachtergrond. Geld kan hierbij soms een middel zijn om kansen te bieden en mee te kunnen doen."

"Emancipatie en integratie van mensen met een migratieachtergrond vinden wij belangrijk. Iedereen moet volwaardig mee kunnen doen in onze samenleving."

"In feite is dit geen provinciale taak, maar de provincie kan wel de gemeenten stimuleren om hierin te investeren. Emancipatie en inburgering zijn belangrijk om uiteindelijk goed te kunnen integreren. "

"Uitgangspunt van de Partij voor de Dieren is dat mededogen en respect de maatstaven zouden moeten vormen binnen onze samenleving. De partij staat pal voor de erkenning van emancipatiebewegingen. Overal waar sprake is van achterstelling van groepen, is het een taak van de overheid om vol in te zetten op volwaardige participatie en gelijke behandeling. Mensen van elke levens- of geloofsovertuiging, geaardheid, afkomst, sekse en genderoriëntatie moeten zich vrij en veilig kunnen voelen."

"Hoewel de economie in Nederland groeit, blijven sommige groepen aantoonbaar achter. Zo is de werkloosheid onder mbo’ers, 50-plussers, mensen met een migratieachtergrond en alleenstaande ouders nog steeds groot. DENK wil dat de provincie zich hiertegen inzet."

Geen van beide

Oneens

"De VVD is tegen doelgroepenbeleid. Wel wil de VVD dat mensen met een migratieachtergrond snel integreren en deelnemen aan de samenleving en het (arbeids)proces. Dat is de beste manier van emanciperen. Afgelopen jaren is bewezen dat pamperen van deze doelgroep absoluut niet helpt."

"Dit is weggegooid geld. Het Centraal Opvang Orgaan krijgt belastinggeld van het Rijk om statushouders te huisvesten. Gemeenten geven belastinggeld uit om ze te scholen en aan gesubsidieerd werk te helpen. Wat de PVV betreft worden ze voorbereid op terugkeer naar eigen land zodra dit weer veilig is. "

"Het CDA vindt dit een gemeentelijke taak. Initiatieven vanuit de bevolking om de kloof tussen verschillende bevolkingsgroepen te verkleinen, dragen we een warm hart toe."

"Achtereenvolgende regeringen hebben de integratie ernstig verwaarloosd. Veel mensen met een migratie-achtergrond hebben op eigen kracht een plaats in de samenleving verworven, maar nog te veel mensen blijven aan de kant staan. De SP hecht veel waarde aan inburgering, maar de huidige inburgering gaat te veel gepaard met wapengekletter. Dat is volkomen misplaatst. De gemeenten moeten hier geld in steken. Zij staan dicht bij de inwoners."

"Emancipatie begint met participatie en is niet alleen voorbehouden aan mensen met een migratieachtergrond. Extra geld moet allereerst worden besteed aan de participatie van ouderen in onze samenleving. Hen helpen met programma’s om vanuit de eenzaamheid weer mee te kunnen gaan doen als waardevol persoon in onze samenleving. En werklozen van 40+ die soms al afgeschreven lijken, actief te begeleiden naar nieuw werk. "

"Geen provinciale taak."

"Mensen die hierheen migreren, zijn zelf verantwoordelijk voor emancipatie."

"Mensen met een migratieachtergrond dienen zélf initiatief te nemen en dit ook zélf te financieren. Meedoen (interactie) in de samenleving en participeren in de maatschappij zal - zonder kosten - ook tot emancipatie leiden."

"FVD is er een groot voorstander van dat mensen in Nederland hun toekomst in eigen hand nemen, eigen verantwoordelijkheid dragen en daarmee het maximale uit zichzelf halen. Dit is goed voor henzelf en voor onze samenleving. Mensen met een migratieachtergrond vormen hier geen uitzondering op."

"Wij gaan uit van empowerment (zelfredzaamheid) van deze doelgroep. Emanciperen doe je zelf, de Nederlandse taal leren, de Nederlandse cultuur accepteren en deelnemen aan het arbeidsproces of vrijwilligerswerk. Niets doen is geen optie, ook niet voor mensen met een migratieachtergrond. "

19. Trein naar noorden

De provincie moet geld beschikbaar stellen voor een treinverbinding die via de Noordoostpolder naar het noorden gaat.

Eens

"Een treinverbinding Lelystad-Noordoostpolder-Groningen is de ontbrekende directe schakel tussen de Randstad en het noorden. Het CDA vindt dit plan het onderzoeken waard. Ook andere ‘slimme’ en snelle vormen van vervoer kunnen wat ons betreft worden betrokken bij een onderzoek. "

"Het noorden heeft recht op een fatsoenlijke verbinding met de Randstad. In plaats van het beperken van de kosten kiezen wij voor het maximaliseren van de baten. De SP heeft altijd gepleit voor een goede, snelle verbinding van de Randstad met het noorden. Uit landsbelang omdat het noorden dan dichter bij het westen komt te liggen en dus de werkgelegenheid hier kan stimuleren, en omdat dat tegelijkertijd de Randstad beter ontsloten wordt."

"D66 is voorstander van duurzaam vervoer. Een treinverbinding of een andere hoogwaardig openbaar vervoer verbinding via de Noordoostpolder naar het noorden kan een grote bijdrage leveren aan de verduurzaming van de mobiliteit binnen en door de provincie."

"Betere ontsluiting van de Noordoostpolder naar het noorden is een lang gekoesterde wens. Of een treinverbinding haalbaar is, zal onderzocht moeten worden. Voor dat onderzoek moeten middelen beschikbaar worden gesteld."

"De bereikbaarheid van noordelijk Flevoland is een belangrijk speerpunt. Een treinverbinding is daarbij een belangrijk onderdeel. Na de verbinding met Zwolle is de ontsluiting van Noord-Nederland via de Noordoostpolder een belangrijke stap."

"Deze NoordLink is een spoorlijn die vanaf Groningen plaatsen als Emmeloord en Lelystad aandoet, van waaruit snel via Almere de Randstad wordt bereikt. De NoordLink is geschikt voor treinen met een snelheid van 200 kilometer per uur en geeft behalve tijdwinst een betere ontsluiting van Flevoland met Noord- Nederland."

"Een spoorverbinding is een goede manier om de Noordoostpolder te verbinden met de rest van Flevoland, en Friesland en Groningen. Dit is goed voor de economie van Flevoland en voor het milieu en het klimaat in het algemeen. De provincie moet dit actief stimuleren."

"Openbaar vervoer moet, zowel in stedelijk als landelijk gebied, duurzaam, efficiënt, betrouwbaar en toegankelijk zijn. Ook bewoners van de Noordoostpolder moeten de mogelijkheid hebben om de auto te laten staan en gebruik te kunnen maken van een toegankelijke treinverbinding naar het noorden."

"Het is belangrijk voor de economie van Urk en de Noordoostpolder maar ook voor de hele provincie (denk aan Lelystad Airport) en voor de vele reizigers dat er een goede treinverbinding met het noorden en de Randstad komt."

"Openbaar vervoer is een wezenlijk onderdeel van onze infrastructuur. Een infrastructuur die in de komende jaren onder toenemende druk komt te staan door een toename in het autoverkeer. Helaas zien wij dat het openbaar vervoer steeds duurder wordt. Om ons wegennet te ontzien, is het van belang dat de provincie inzet op goed en betaalbaar openbaar vervoer. "

"Het is voor Respect! van het allergrootste belang dat de ontsluiting en de bereikbaarheid van de provincie in alle windrichtingen optimaal is of wordt, óók met de trein."

"Zo’n treinverbinding had ooit de HSL-Noord moeten worden. Er was ook een HSL-Oost voorzien. Binnen 30 minuten van Friesland naar Amsterdam op een gescheiden treincorridor, naar Duits S-Bahnconcept. Met aanleg en exploitatie door private investeerders!"

"Wij vinden dit een logisch gevolg op de gerealiseerde Hanzelijn (Lelystad-Zwolle), zodat ook het noordelijke deel van Flevoland in alle richtingen goed ontsloten wordt met openbaar vervoer."

Geen van beide

Oneens

"Treinverbindingen is een taak voor het Rijk. Wel wil de VVD dat er nog eens wordt gekeken en een onderzoek wordt gedaan of zo'n verbinding rendabel kan zijn."

"Dit is een gepasseerd station. De Zuiderzeelijn is in het verleden definitief afgeblazen. De provincie heeft toen veel geld gekregen van het Rijk ter compensatie hiervan. Dit geld is geïnvesteerd in ontwikkelingen in Noordelijk Flevoland. Wat de PVV betreft wordt er naast asfalt geïnvesteerd in een goede openbaarvervoerverbindingen."

"Lijdt tot verdere aantasting van de natuur."

20. Kunstwerken

De provincie moet geen geld uitgeven aan nieuwe landschapskunstwerken.

Eens

"De landschapskunstwerken hebben vele miljoenen gekost die veel beter hadden kunnen worden gebruikt. De PVV vindt dat kunst zichzelf moet verkopen om geld op te leveren. Lukt dit niet, dan is het gewoon slechte kunst. Daar hoeft geen eurocent belastinggeld naar toe te gaan."

"Het zijn grote prestigieuze kunstwerken. Andere projecten in kunst en cultuur worden gestimuleerd door de provincie."

"Er zijn inmiddels 10 landschapskunstwerken. Deze kosten ontzetten veel geld en het gebruik/bezoek is maar zeer beperkt. Geen geld meer naar deze dure kunstprojecten."

"50PLUS streeft naar een gevarieerd cultureel aanbod met een programmering waarin ook voldoende ruimte is voor de wensen van onze ouderen. Ons standpunt is dat bestaande landschapskunstwerken behouden en onderhouden moeten worden, maar er gaat geen extra geld naar nieuwe landschapskunstwerken."

"Landschapskunst kost enorm veel geld en wordt heel weinig bezocht. Geld kan beter besteed worden!"

"Mensen die hieraan behoefte hebben, moeten zelf voor de financiële middelen zorgen."

"Gemeenten kunnen zelf over landschapskunstwerken en de 'noodzaak' daarvan beslissen. De provincie moet niet als een provinciale olifant door gemeentelijke porseleinkasten wandelen."

"FVD staat zeer sceptisch tegenover de overheid als opdrachtgever van kunstwerken in de publieke ruimte. Hoewel er uitzonderingen bestaan, is het over het algemeen een beter idee dit aan de bewoners zelf over te laten."

"We hebben meer dan genoeg landschapskunstwerken in Flevoland. Wij zetten het geld liever in voor het welzijn van onze Flevolanders, zoals eenzaamheidsbestrijding van ouderen of gratis busvervoer of busvervoer met aangepast tarief in de daluren voor 65-plussers en scholieren. Daar past ook het stimuleren en subsidiëren van sporttalenten voor mensen met een beperking bij."

Geen van beide

Oneens

"Landschapskunstwerken horen bij onze provincie en hebben hun succes bewezen. Wel gaan we terughoudend met nieuwe kunstwerken om. Landschapskunstwerken zijn onderdeel van internationale promotie van recreatie en toerisme en kunstwerken kunnen worden gebruikt als podium voor culturele voorstellingen."

"In de afgelopen decennia zijn er in de provincie een paar bijzondere, grote kunstwerken in ons mooie landschap verrezen. Het gebied leent zich er ook voor. Het CDA is dan ook tegen het stopzetten van subsidies hiervoor."

"De Flevolandse landschapskunstwerken zijn een groot goed en onderdeel van onze cultuurhistorie. De landschapskunstwerken hebben een grote aantrekkingskracht op toeristen en recreanten en zijn uniek in de wereld. D66 is er van overtuigd dat de huidige én nieuwe landschapskunstwerken een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de economische ontwikkeling in de recreatieve en toeristische sector en aan de identiteit en het imago van Flevoland als toeristische hotspot."

"Landschapskunstwerken vertellen het verhaal van Flevoland op een aansprekende manier. Flevoland heeft de meeste landschapskunstwerken per vierkante kilometer ter wereld. Dat is best iets om trots op te zijn, maar betekent ook dat dit voor ons nu geen prioriteit heeft."

"Landschapskunstwerken zijn kenmerkend voor Flevoland. Kunst schept identiteit, verbinding en voegt extra waarde toe aan het landschap van Flevoland. De provincie moet inzetten op deze kunstvorm waarmee zij zich onderscheidt in Nederland."

"Kunst en cultuur zetten aan tot reflectie, ontroeren of ontregelen. Kunst stimuleert mensen buiten de gebaande paden te denken. Het is de aanzet tot de transformatie, verandering en innovatie die de samenleving hard nodig heeft. Daarom wil de Partij voor de Dieren dat de provincie ruim middelen vrijmaakt voor regionale kunst, cultuur én media."

"Monumenten moeten een weerspiegeling zijn van het Nederland van nu. Monumenten kunnen zo bijdragen aan het vergroten van de kennis over de geschiedenis van de inwoners van de gehele provincie. Natuurlijk verdienen ook heldhaftige vrouwen een prominente plek in onze geschiedenis. Kortom: er dient meer diversiteit in het monumentenbeleid te komen. "

21. Duurzame landbouw

De provincie moet subsidie geven aan boeren die op duurzame landbouw overschakelen.

Eens

"Duurzame landbouw is goed voor ons allemaal en moet dus gestimuleerd worden. Dat kan onder meer door goede subsidieregelingen. De provincie kan er verder voor zorgen dat er een goede uitwisseling is tussen de agrarische ondernemers en de in Flevoland aanwezige kennisinstellingen zoals Aeres Hogeschool. "

"Via duurzame landbouw of kringlooplandbouw kunnen we met zo min mogelijk grondstoffen en dus minder belastend voor het milieu, ons voedsel produceren. Die omslag kan alleen slagen als de boer ook een eerlijke prijs krijgt voor zijn product. Daarom kan een tijdelijke subsidie noodzakelijk zijn."

"Duurzame landbouw is belangrijk voor de toekomst van onze kinderen. Omschakelen kan soms veel geld kosten. Boeren die kiezen voor een duurzame invulling van hun landbouwbedrijf verdienen ook onze (tijdelijke) steun."

"Duurzaam omgaan met onze mooie provincie staat hoog in het vaandel van 50PLUS. Dit geldt ook voor het stimuleren van duurzame landbouw. Wij stimuleren bovendien grondeigenaren om langs alle akkers zogenaamde akkerranden met kruidenrijk gras aan te leggen. "

"Een duurzamere manier van landbouw zorgt onder andere voor meer dierenwelzijn, hogere voedselkwaliteit en minder vervuilende stoffen. Een subsidie kan boeren een laatste zetje geven om de omschakeling te maken."

"Er is nog een wereld te winnen door meer plantaardig te eten. Door vaker vlees te laten staan en te kiezen voor een meer plantaardige consumptie kan de landbouw omschakelen en kan het aantal dieren in de veehouderij fors afnemen. Plantaardig eten is beter voor het milieu, voor de dieren en voor de mensen. Minder vlees, eieren en zuivel helpt om minder broeikasgassen uit te stoten en het klimaatprobleem bij de bron aan te pakken."

"Uitputting van de aarde moet op alle manieren tegengegaan worden."

"DENK vindt dat we de landbouw moeten verduurzamen door minder uit te gaan van massaproductie. DENK is daarom voor het stimuleren van kleinschaligere landbouw, die minder of niet afhankelijk is van externe input, door te werken met de kringlooplandbouwmethode."

Geen van beide

Oneens

"Elke boer bepaalt zelf hoe zij zijn bedrijfsvoering doet en wat de beste manier is om te boeren. De provincie maakt geen onderscheid tussen reguliere boeren en boeren die biologisch boeren."

"Boeren in Flevoland houden al goed rekening met de gevolgen van hun bedrijfsvoering voor dieren en hun directe omgeving. Wat de PVV betreft hoeven de boeren niet over op duurzame landbouw. Dit is een eigen keuze."

"Europese landbouwsubsidies komen in hogere mate terecht bij de rijkeren en benadelen ook nog eens ontwikkelingslanden. Deze subsidies moeten worden afgebouwd. De SP wil dat boeren een eerlijke prijs krijgen door eerlijke handelspraktijken, betere margeverdeling en quotering. Met diervergunningen kunnen ongewenste schaalvergrotingen zoals megastallen worden tegengehouden."

"Duurzame landbouw is ook zonder subsidie winstgevend. D66 is van mening dat er om die reden geen subsidie voor gegeven hoeft te worden. Bovendien zijn er vanuit Europese fondsen middelen beschikbaar voor de agrarische ontwikkelingen in Flevoland."

"De SGP is voor een 'jonge boeren regeling' en ook andere zogeheten POP3-subsidies zijn meer dan welkom. Trouwens wel graag met minder bureaucratie. Anderzijds overschakelen op biologische landbouw moeten we aan de markt overlaten."

"Respect! vindt dat de overschakeling naar duurzame landbouw door de boeren zelf moet worden gerealiseerd. Respect! is terughoudend met het verstrekken van subsidies."

"Wij zijn voorstander van een vrije samenleving waarin het boerenbedrijf alle ruimte heeft om te innoveren, maar de obsessie met ‘duurzaamheid’ delen wij niet. "

"In principe investeert O.P.A. graag in mensen en niet in bedrijven. Bovendien vinden wij dat dit een Rijkstaak is en niet van de Flevolandse belastingbetaler. Bovendien kan het zo zijn dat dit onder de categorie 'Staatssteun' valt en dus verboden is."

22. Buslijnen

Buslijnen waar weinig mensen gebruik van maken, moeten worden opgeheven.

Eens

"VVD is tegen het laten rijden van 'lege bussen'. Wel dient het openbaar vervoer betrouwbaar te zijn. In het landelijk gebied werken traditionele buslijnen niet. Kleine dorpen moeten worden ontsloten door vormen van vraaggericht openbaar vervoer zoals de Regiotaxi. Dat kan ook door te combineren met zorgvervoer."

"D66 wil geen lege bussen rond laten rijden. D66 vindt het wel belangrijk dat er openbaar vervoer beschikbaar blijft voor een ieder die daarvan gebruik wil of moet maken. Daarom stelt D66 dat daar waar een gewone buslijn niet rendabel is, een andere vorm van openbaar vervoer beschikbaar moet zijn."

Geen van beide

"De ChristenUnie kiest voor maatwerk. Soms kunnen lijnen waarvan weinig mensen gebruik maken wel van wezenlijk belang zijn voor de vitaliteit van het gebied of dorp. Wij vinden de bereikbaarheid, ook van kleine kernen van belang. Daarbij moet worden gekeken of er alternatieven zijn. Opheffen zonder alternatief is dus niet wat wij willen."

"Dat is niet altijd waar. (Alternatief) openbaar vervoer moet ook in kleine dorpen wel beschikbaar blijven. "

"Dit hangt echt af van de specifieke omstandigheden van het geval. FVD is er geen voorstander van het totale buslijnenaanbod geheel te laten afhangen van ‘actueel reizigersaanbod’, maar vindt ook niet dat volkomen overbodig geworden buslijnen per se tot in de eeuwigheid in stand moeten blijven. Dit is nou echt een voorbeeld van een kwestie die maatwerk en gedegen bestuur vereist."

Oneens

"Een goede bereikbaarheid van de HELE provincie is voor de PVV heel belangrijk. Als lijnen te weinig worden gebruikt waardoor ze verliesgevend zijn, dan nog is het essentieel dat ook kleine dorpskernen bereikbaar blijven met het OV. We kunnen natuurlijk wel kijken naar de frequentie van de lijnen."

"Wij vinden dat er bij onrendabele lijnen altijd moet worden gekeken naar alternatieven. Kan een gewone buslijn worden vervangen door bijvoorbeeld een belbus? Dergelijke vragen moeten éérst worden beantwoord voordat een lijn helemaal wordt opgedoekt."

"Buslijnen waar weinig mensen gebruik van maken moeten vaker rijden, waardoor het gunstiger wordt om met de bus te gaan. Aantrekkelijk en betrouwbaar openbaar vervoer is noodzakelijk om mensen in het openbaar vervoer te krijgen "

"De PvdA is voor een goed toegankelijk en voor iedereen betaalbaar openbaar vervoer. Wij zijn geen voorstander van het rondrijden met grote lege bussen, maar dan moet er wel een goed alternatief zijn. Opheffen is geen optie. Alternatieven met slimme oplossingen kunnen wellicht uitkomst bieden."

"Vereenzaming van ouderen, vooral in de kleinere kernen is een groot probleem. 50PLUS pleit voor gratis openbaar vervoer voor 65-plussers. Busondernemingen zullen de kosten van deze lijnen in de tarieven moeten verdisconteren en ervoor zorgen dat de openbare infrastructuur in stand blijft, ook al is deze minder rendabel."

"In Flevoland is een aantal woonkernen (bijvoorbeeld Zeewolde) slecht bereikbaar met het openbaar vervoer. GroenLinks wilt juist de bereikbaarheid verbeteren door te investeren in betere lijnen met ruimere vertrektijden. Als het aantrekkelijker wordt om met de bus te reizen, zal er ook meer gebruik van worden gemaakt."

"Het openbaar vervoer moet veilig, betrouwbaar, betaalbaar en toegankelijk zijn. Ook voor mensen met een beperking. En het moet overal een volwaardig alternatief voor de eigen auto vormen. Het opheffen van buslijnen past daar niet bij. De Partij voor de Dieren wil snellere routes voor bussen en regiotaxi’s en aparte busbanen stimuleren. Snellere routes voor de bus betekent niet het verminderen van haltes in woongebied. Buslijnen moeten goed toegankelijk blijven!"

"Openbaar vervoer moet ook beschikbaar zijn als er minder gebruik van wordt gemaakt. Wel kan gekeken worden naar kleinere bussen."

"Openbaar vervoer is een wezenlijk onderdeel van onze infrastructuur. Een infrastructuur die in de komende jaren onder toenemende druk komt te staan door een toename in het autoverkeer. De provincie heeft als taak te investeren in toegankelijk, betrouwbaar en betaalbaar openbaar vervoer. "

"Respect! vindt dat de provincie zorg moet dragen voor een optimale ontsluiting door middel van openbaar vervoer in de gehele provincie. Speciale aandacht verdient de ontsluiting van bedrijventerreinen."

"Alle Flevolanders hebben RECHT op OPENBAAR busvervoer. Daarom moet openbaar busvervoer (lijndiensten) in alle dorpen - groot of klein - ontsloten kunnen worden. In de daluren betalen scholieren en 65-plussers een aangepast tarief of is het gratis."

23. Sporttalenten

De provincie moet geld steken in de ontwikkeling van sporttalenten.

Eens

"De provincie geeft een beperkt bedrag uit aan sport en dat steken we dus onder andere in talenten."

"Het CDA vindt dat er aandacht moet zijn voor breedtesport én topsport. Er zijn al verschillende initiatieven in Flevoland, waarbij talenten speciale aandacht krijgen. Ook het organiseren van topsportevenementen is belangrijk. Uiteraard gelden deze initiatieven ook voor gehandicaptensport."

"Sommige mensen hebben de kwaliteiten om topsporter te worden. Ook daarvoor hoort de overheid oog te hebben. Niet alles moet hier worden overgelaten aan de commercie. De overheid heeft een eigen verantwoordelijkheid om getalenteerde sporters een kans te geven de top in hun sport te halen. Extra aandacht is nodig voor sporters met een beperking. Voor de extra kosten die de sporter met een beperking maakt voor vervoer moet een adequate vergoedingsregeling komen."

"Gemeenten moeten zorgen dat er voldoende middelen zijn voor de breedtesport. De provincie kan aanvullend de ontwikkeling van sporttalenten bevorderen. Verder moet de provincie aandacht hebben voor het sportaanbod voor mensen met een handicap."

"Ontplooiing van mensen vinden wij belangrijk. Of dat nu in het onderwijs, cultuur of sport is. Ondersteuning van (jong) talent, ook in de sport, is belangrijk om zo ook doelen te halen en dromen te verwezenlijken."

"GroenLinks wil graag dat mensen worden gestimuleerd om te sporten, al vanaf lage leeftijd. Liever zetten wij in op breedtesport, die toegankelijk is voor alle inwoners van Flevoland. Bijvoorbeeld het verbeteren van wandel- en fietsroutes. Als sporttalenten daar aan kunnen bijdragen, is dat het waard om daar geld in te steken."

"DENK wil dat er ook op provinciaal niveau meer werk wordt gemaakt van de bereikbaarheid van breedtesport en breedtecultuur voor alle inwoners. DENK wil daarom dat de subsidies eerlijker verdeeld worden. De talenten die Flevoland rijk is, dienen ondersteund te worden in de ontwikkeling van hun talent."

"Respect! vindt dat provinciale sporthelden en talenten bijdragen aan een positief imago van de provincie."

"Sport is net als cultuur een katalysator voor talloze positieve maatschappelijke ontwikkelingen. Je verbetert het prestatieklimaat in ons land, de volksgezondheid, maar ook de sociale cohesie en de integratie. Hoewel FVD in het algemeen terughoudend is met overheidsuitgaven en -investeringen (wij zijn voor een kleine overheid), mag de provincie op sommige punten best wat doen aan het faciliteren van sportevenementen."

"Daar past ook het stimuleren en subsidiëren van sporttalenten voor mensen met een beperking bij."

Geen van beide

"De PVV is van mening dat de provincie mag investeren in sport. Echter, dit geldt zowel voor topsport als breedtesport. Wij zien liever veel Flevolanders actief in beweging in hun vrije tijd. Toptalenten moet je natuurlijk wel koesteren en waar mogelijk helpen. Liever investeren in talenten dan in een nietszeggend lidmaatschap van een businessclub."

Oneens

"D66 vindt dit niet de rol van de provincie. "

"Helaas is de financiële ruimte van de provincie beperkt. Wij zijn dan ook zeer kritisch op de toekenning van allerhande subsidies. Sporttalenten kunnen hiervoor aankloppen bij de diverse sportkoepels. Wij kiezen voor betere ouderenvoorzieningen in Flevoland."

"Sport moet voor iedereen toegankelijk zijn, niet alleen voor sporttalenten."

"De SGP kiest niet voor topsport en sportverheerlijking. Breedtesport en bewegen zijn belangrijker en dienen de héle samenleving."

"Behoort helemaal niet tot haar taak."

24. Veestallen

De provincie moet verbieden dat er nieuwe veestallen bij komen in Flevoland.

Eens

"Nieuwe veefabrieken of megastallen zijn niet wenselijk, omdat ze risico’s meebrengen voor de volksgezondheid en slecht zijn voor milieu en dierenwelzijn. De uitdaging voor de Flevolandse agrosector is om zich maximaal voor te bereiden op de toekomst. Gelukkig laat de sector een groot aanpassingsvermogen zien."

"De groeiende veestapel is een van de grootste problemen van vandaag de dag. GroenLinks wil een stop op intensieve veehouderijen. Die zorgen voor een groot milieuprobleem en het dierenwelzijn is er slecht. Nieuwe veestallen voor biologische veehouderijen zijn wel toegestaan. "

"De bio-industrie is niet alleen verschrikkelijk voor de dieren, maar stoot ook enorm veel broeikasgassen uit. Vlees is het meest milieubelastende onderdeel van ons voedselpakket. Daarnaast brengen veestallen ook risico's met zich mee voor de volksgezondheid. De Partij voor de Dieren wil een verbod op nieuwe stallen, herbouw en uitbreiding van veehouderijen. Ook zetten wij in op het verlagen van de milieueffecten middels het verkleinen van het aantal landbouwdieren."

"DENK is voor het verkleinen van de veestapel, ook al leidt dit tot lagere productie. De schadelijke milieueffecten van de veestapel zijn namelijk enorm. "

Geen van beide

Oneens

"Land- en tuinbouw moeten de ruimte krijgen om te groeien. Ook intensieve veehouderij hoort daar bij. Het kader voor bijvoorbeeld intensieve veehouderij wordt gemaakt in Brussel en Den Haag. Niet in Flevoland."

"Er is niets mis met veestallen in Flevoland en er is ruimte voor meer. Voorwaarde is natuurlijk wel dat dieren een menswaardig bestaan moeten hebben. De inspectie houdt hier toezicht op. Om maar een voorbeeld te noemen. Het dierenleed in de Oostvaardersplassen is zeker niet menswaardig."

"Flevoland biedt ruimte voor de agrarische sector en dat moet zo blijven. Veestallen, voor zover ze voldoen aan alle regels, hoeven dan ook niet verboden te worden."

"Nieuwe stallen voldoen aan betere eisen voor dierenwelzijn en milieu."

"D66 wil een ecologische landbouw die meer gericht is op het welzijn van dieren. Door ruimte te bieden aan natuurlijk gedrag van dieren wordt een stap gezet in de goede richting. Daarnaast is D66 voor een kleinere schaalgrootte van veeteeltbedrijven. D66 is alleen voor nieuwe of grotere stallen, als dat gepaard gaat met een verbetering van het dierenwelzijn."

"Binnen de bestaande regelgeving is er ruimte voor nieuwe veestallen. Boeren moeten ook de ruimte krijgen om te ondernemen en dat kan in Flevoland."

"Mits dierenwelzijn wordt gewaarborgd, er geen gezondheidsrisico’s voor omwonenden zijn en er bij voorkeur op biologische wijze wordt geproduceerd."

"We moeten het in Flevoland niet moeilijker maken dan het Rijk en Brussel het doen. In Flevoland is de combinatie akkerbouw en veehouderij juist een hele goede in het kader van kringlooplandbouw."

"Ligt aan de grootte ervan. Kleine stallen zijn geen probleem; grote stallen wel verbieden."

"Voor de economie van Flevoland moeten nieuwe veestallen mogelijk blijven mits er ook voldoende aandacht is voor het dierenwelzijn."

"Wij zien de nieuwe veestallen als een logische investeringskeuze van de veehouderij. Het gaat hier niet alleen om capaciteit maar ook om modernisering en concentratie waarbij oudere, kleinschalige bedrijven vervangen (kunnen) worden. "

"Wij zien niet in waarom we dat zouden moeten verbieden. In het kader van dierenwelzijn zouden nieuwe megastallen en/of geitenstallen (Q-Koorts) wel voorkomen moeten worden."

25. Verbreding A27

De provincie moet meebetalen aan de verbreding van het Flevolandse deel van de A27.

Eens

"Ontsluiting van Flevoland is belangrijk. Ook al is de A27 een rijksweg. Beperkt meebetalen is acceptabel als daardoor het rijk besluit tot verbreding. De A27 is namelijk essentieel voor onze bereikbaarheid en de werkgelegenheid."

"De ontsluiting van de provincie is van essentieel belang voor de verdere ontwikkeling van Flevoland. Naast de A27 dient ook het openbaar vervoer verbeterd te worden (bus en rail) zodat de aansluiting met Utrecht en de provincie geoptimaliseerd wordt."

"Op zich eens, maar het is een rijksweg die voornamelijk betaald moet worden door het rijk. Toch vinden we het wel zo belangrijk dat het eventueel geld mag kosten."

"Is de beste manier om milieubelastende filevorming tegen te gaan."

"DENK vindt goede infrastructuur belangrijk. In eerste instantie dient er geïnvesteerd te worden in goed en betaalbaar openbaar vervoer. Waar nodig dienen wegen verbreed te worden."

"Het is voor Respect! van het allergrootste belang dat de ontsluiting en de bereikbaarheid van de provincie in alle windrichtingen optimaal is of wordt."

"FVD is voorstander van goede mobiliteit en een infrastructuur die volledig up-to-date is. Dat is de beste manier om dynamiek te stimuleren en innovatie, ondernemerschap en sociale cohesie te faciliteren."

Geen van beide

"De eventuele verbreding van het Flevolandse deel van de A27 is een taak en verantwoordelijkheid van het Rijk. D66 is voorstander van verbreding van de A27 en indien daarom gevraagd wordt door het Rijk zal D66 overwegen of hier Flevolandse middelen voor ingezet moeten worden."

Oneens

"De PVV is groot voorstander van de verbreding van de A27 naar Utrecht. Echter, dit is een Rijksweg, dus het Rijk moet dit betalen. De provincie kan uw belastinggeld beter inzetten voor ons provinciale wegennet, goede openbaarvervoerverbindingen en een goed fietsnetwerk."

"De verbreding van de A27 is al jaren een grote wens van ons, maar de provincie hoeft niet mee te betalen aan snelwegen. Dit is een verantwoordelijkheid van het Rijk."

"Diverse studies en onderzoeken hebben aangetoond dat de verbreding van de A27 peperduur is en een oplossing is voor een niet bestaand probleem. Er kan beter ingezet worden op verbetering van het openbaar vervoer."

"De A6 en A27 vormen belangrijke verbindingen tussen het noorden en het westen. Goede bereikbaarheid en optimale doorstroming zijn belangrijk. Daarom investeren wij als provincie veel in infrastructuur. Prioriteit ligt echter bij de verbetering van de A6, de bereikbaarheid van Almere en de doorstroming Hanzeweg – N50. De rijkswegen zijn een eerste verantwoordelijkheid van het Rijk."

"De A27 is een rijksweg en daar hoeft de provincie niet aan mee te betalen."

"Verbreding van snelwegen is geen oplossing voor het fileprobleem. Door verbreding komen er op termijn alleen maar meer auto's in de file te staan. Een duurzame oplossing/alternatief is een een goede (intercity) spoorverbinding tussen Almere en Utrecht in combinatie met rekeningrijden."

"Meer asfalt is niet de oplossing. Investeer in alternatieven, zoals beter openbaar vervoer en elektrische deelauto's."

"Dit is een Rijkstaak. Daar gaan we de belastingbetalende Flevolanders niet mee opzadelen."

26. Defensie

De provincie moet alles in het werk stellen om een onderdeel van het Ministerie van Defensie (bijvoorbeeld kantoor, kazerne of oefenterrein) naar Flevoland te halen.

Eens

"Defensie is een grote werkgever en Flevoland heeft de ruimte. Bovendien levert het directe en indirecte werkgelegenheid op."

"Het is algemeen bekend dat een kantoor, kazerne of oefenterrein van het Ministerie van Defensie veel economische effecten heeft voor de provincies waarin zij zijn gevestigd. Flevoland heeft de ruimte, dus dit is zeker welkom."

"Mocht er worden gezocht naar een locatie voor defensie is Flevoland een mooie centrale plek om zich te vestigen. "

"In Flevoland is ruimte én een grote vraag naar nieuwe werkgelegenheid. Wat D66 betreft kan het realiseren van een onderdeel van het Ministerie van Defensie (of een ander ministerie) een grote bijdrage leveren aan de werkgelegenheid in Flevoland. Belangrijk is wel dat het open karakter van het Flevolandse landschap niet aangetast wordt door de komst van een kantoor of kazerne. Van een (groot) oefenterrein is D66 niet direct voorstander, vanwege de grote impact op natuur en landbouwgronden."

"Werkgelegenheid is van groot belang. Spreiding van de taken van het Rijk zou de economie in Flevoland kunnen stimuleren. In Flevoland is de beschikbare ruimte een aantrekkelijke vestigingsfactor. Een grootschalig militair oefenterrein is echter geen aantrekkelijke optie."

"De afgelopen periode zijn vele overheidsinstellingen uit Flevoland geheel of deels vertrokken (gevangenis, Rijkswaterstaat etc.). Een onderdeel van Defensie binnen onze provinciegrenzen levert extra werkgelegenheid op."

"Extra werkgelegenheid is vooral voor ouderen van groot belang. De overheid kan op een positieve manier zorgen dat ouderen hier nieuwe uitdagingen vinden. 50PLUS is tegen het aanleggen van oefenterreinen binnen de polder."

"Goed voor de werkgelegenheid en een goede uitstraling naar de rest van Nederland."

"DENK vindt de groei van het aantal arbeids- en stageplaatsen in Flevoland van belang. Zij dragen bij aan de lokale economie. "

"Een onderdeel van het Ministerie van Defensie in Flevoland is volgens Respect! van belang voor de versterking en uitbreiding van de economische bedrijvigheid in Flevoland en zal zorgen voor nieuwe banen waardoor wonen én werken in Flevoland bevorderd kan worden. "

"De provincie dient onze militairen te steunen en moet - indien dit gewenst is - de ruimte bieden aan de plaatsing van een kantoor, kazerne of oefenterrein. "

Geen van beide

Oneens

"Het CDA vindt het niet noodzakelijk dat er onderdelen van Defensie naar Flevoland komen. Het is de vraag of deze iets zouden toevoegen aan de onderdelen die op korte afstand van onze provincie (Veluwe, Utrecht) al zijn gevestigd."

"De provincie kan haar geld en ruimte beter besteden aan dingen die van Flevoland een fijnere leefomgeving maken voor alle inwoners."

"De vestiging van bedrijven die de beginselen van een kringloopeconomie toepassen en maatschappelijk verantwoord ondernemen moet worden gestimuleerd. Defensie valt daar niet specifiek onder. Bovendien is het ongewenst om oefenterreinen aan te leggen in Flevoland."

"Dat moet komen daar waar het het minste kost."

"Daar waar in het gehele land kazernes gesloten worden of een andere bestemming krijgen, zien we hier de noodzaak niet van in. Nog meer lege kantoorpanden erbij, of munitieopslagplaatsen, daar zitten wij niet op te wachten."

27. Referenda

De provincie moet het organiseren van referenda mogelijk maken.

Eens

"Niet alle ontwikkelingen zijn te voorzien en dus staat niet alles in verkiezingsprogramma’s. Flevoland is niet van de politiek, maar van onze inwoners. De PVV vindt dat inwoners mogen meedenken en meebeslissen over belangrijke ontwikkelingen in onze provincie. Een referendum is een prima middel daarvoor."

"De meeste mensen willen meer te zeggen hebben over belangrijke politieke kwesties. De SP heeft veel voorstellen om onze democratie te versterken. Door mensen meer zeggenschap te geven over de politiek, door invoering van een correctief referendum, waarmee mensen de door hen gekozen politici kunnen corrigeren. Maar ook door de invloed van mensen op hun eigen omgeving te vergroten, door meer zeggenschap over de eigen buurt en meer inspraak in besluiten die mensen direct raken."

"D66 wil graag dat inwoners betrokken zijn bij het provinciale beleid. Het is daarvoor belangrijk om de inzet van referenda mogelijk te maken. D66 is wel van mening dat het hier moet gaan om een correctief én bindend referendum."

"Wij willen dat mensen zelf mede de toekomst van hun provincie kunnen bepalen. Daarom zijn wij voor nieuwe vormen van democratische betrokkenheid. De PvdA is geen voorstander van een correctief referendum, wel van het raadgevend referendum."

"Vormen van burgerinspraak zijn belangrijk en moeten mogelijk zijn. Wel moet kritisch worden gekeken bij welke onderwerpen welk instrument kan worden gebruikt. Een referendum kan een goed middel zijn als de keuzemogelijkheden duidelijk en overzichtelijk zijn en de informatie volledig. "

"Het burgerinitiatief wordt gestimuleerd en eenvoudiger gemaakt. De provincie heeft een toegankelijk raadgevend referendum."

"De inwoners moeten veel meer betrokken worden bij regelgeving die hen aangaat."

"DENK staat voor een bestuur waarin de geluiden van alle Nederlanders gehoord worden en betrokken worden bij de besluitvorming. Het is daarom van groot belang om de provinciale bestuurslaag verder te democratiseren. DENK maakt zich daarom hard voor de introductie van raadgevende referenda bij ingrijpende besluiten van de provincie. Daarnaast moeten inwoners van provincies de mogelijkheid hebben om zelf raadgevende referenda te organiseren en initiatieven in te dienen bij de provincie. "

"Respect! is er voorstander van om de burgers zo dicht mogelijk bij de besluitvorming te betrekking."

"FVD is warm pleitbezorger van referenda. Zowel op nationaal als op provinciaal niveau. Directe inspraak door de bevolking is uiteindelijk de enige manier om de vastgeroeste politiek open te breken."

"Dan neem je de burger pas echt serieus. In plaats van 1 keer per 4 jaar uw stem uit te brengen, waarna de politiek 4 jaar lang uw stem claimt om daar vervolgens mee te kunnen doen wat men wil, past niet meer in deze tijd. Dat hebben we bij de kabinetten Rutte 1, 2 en 3 genoeg meegemaakt en dat moet in Flevoland dus anders."

Geen van beide

Oneens

"We hebben elke 4 jaar verkiezingen waarbij de inwoners hun stem geven aan een politieke partij. Je moet erop vertrouwen dat de Statenleden naar eer en geweten stemmen en alle belangen afwegen. Met een referendum kun je nooit een afgewogen beslissing nemen."

"De ervaringen met referenda zijn de laatste jaren niet positief geweest. Beter is het om de bestaande democratische manieren om je stem te laten horen te verbeteren, bijvoorbeeld door inwoners eerder te betrekken bij het maken van plannen en het nemen van besluiten."

"Er zijn vele vormen van inspraak mogelijk. De gekozen volksvertegenwoordigers hebben een mandaat van de kiezer. "

"Een referendum schept verwachtingen ten aanzien van het realiseren van de uitkomsten die wellicht niet waargemaakt kunnen worden. 50PLUS streeft naar een grotere betrokkenheid van inwoners bij de politiek maar kiest voor een andere vorm. Wij komen met een voorstel voor het oprichten van een ‘Statenpanel’. Hier kunnen inwoners hun mening geven over diverse actuele onderwerpen waarover politieke besluiten genomen worden. "

"Statenleden worden gekozen en moeten zich verdiepen in alle onderwerpen in de provincie. Zij moeten hun oor goed te luisteren leggen bij de bevolking. Maar zij moeten niet aan de bevolking vragen om voor hen een keuze te maken, bijvoorbeeld via een referendum."

28. Oostvaardersplassen

De provincie moet het afschieten van dieren in de Oostvaardersplassen verbieden.

Eens

"Er is geen enkele noodzaak om de grote grazers in de Oostvaardersplassen af te schieten. Anticonceptie is een prima middel om op lange termijn het aantal dieren te verminderen. Tot die tijd is beschutting en bijvoeren noodzakelijk. De PVV is tegen het afschieten van 1.830 gezonde dieren."

"GroenLinks zet in op natuurlijke processen door de Oostvaardersplassen te verbinden met andere natuurgebieden en te zorgen voor voldoende beschuttingsmogelijkheden. We zijn tegen het afschieten (veredelde jacht) van gezonde dieren. Bovendien bezorgt het de dieren - zowel de grazers als de beschermde vogels- grote stress. "

"Dieren in de Oostvaardersplassen hebben rust, ruimte en beschutting nodig, in plaats van de kogel. De Partij voor de Dieren blijft strijden tegen de barbaarse jacht op gezonde edelherten en hun jongen en wil dat de Oostvaardersplassen verbonden wordt met andere natuurgebieden. Ook wil de Partij voor de Dieren dat er ruimschoots beschutting is voor de dieren inclusief voldoende natuurlijk voedselaanbod, zodat de dieren een eerlijke kans hebben om de winter te halen."

Geen toelichting gegeven

"Respect! is van mening dat geboortepreventie van dieren beter is en dat overplaatsen en/of natuurlijk verloop van dieren de voorkeur verdienen. De uitgangspunten van het project Oostvaardersplassen dienen opnieuw gedefinieerd te worden waardoor bijvoederen en/of het afschieten van dieren voorkomen kan worden."

"Dit is niet het probleem aanpakken maar het gevolg van een probleem. Alternatieven zijn: 1. Onnodig lijden door de 'hongerdood' voorkomen door tijdelijk bij te voeren, 2. Alle Heckrunderen en paarden uitplaatsen naar gezonde gebieden en de kudde edelherten reguleren met anticonceptie en/of uitplaatsen en NIET door gezonde edelherten domweg af te schieten. Vervolgens dient het grazige deel van de Oostvaardersplassen in de zomer te worden onderhouden met schapen."

Geen van beide

Oneens

"De VVD wil een einde aan het jaarlijkse dierenleed en dus voorkomen dat er elk jaar 1500 beesten creperen zoals de afgelopen jaren. Daarom wil de VVD een reductie van het aantal grote grazers en vervolgens in stand houden van dat aantal. Dat betekent wel dat je elk jaar een beperkt aantal dieren moet afschieten."

"Provinciale Staten hebben in 2018 het besluit genomen om het aantal grote grazers terug te brengen naar aantallen die goed zijn voor het gebied. Daarvoor is afschot helaas onvermijdelijk. Natuurlijk moet goed onderzocht worden hoe het gebied er nu en straks aan toe is, en welke andere manieren er zijn om de Oostvaardersplassen (weer) een gezond en leefbaar natuurgebied te maken."

"Uithongeren van dieren is niet wat we willen. Paarden worden overgeplaatst naar een ander gebied. De overige dieren kunnen niet worden verplaatst en worden dus afgeschoten. Er wordt onderzocht hoe dit op de lange termijn in de hand kan worden gehouden. De SP heeft een motie ingediend om te zorgen dat de dieren wel worden bijgevoerd. Dat is voor de korte termijn de beste oplossing."

"Voor het beleid in de Oostvaardersplassen blijft voor D66 het advies van de Commissie Van Geel het uitgangspunt. Van Geel houdt in de kern van het gebied vast aan natuurlijk beheer. De Oostvaardersplassen is het grootste gebied waar de natuur vrij spel heeft in Nederland. Dat is ontzettend waardevol en moet wat D66 betreft zo blijven. "

"De discussie over het unieke natuurgebied Oostvaardersplassen is verengd tot een discussie over wat dierenwelzijn inhoudt. Daarover zijn de meningen nogal verdeeld. Wij waren voorstander van het vroeg-reactief beheer. Dat wil zeggen het zo nodig eerder doden van dieren in slechte conditie die de winter niet zullen overleven. Het individuele welzijn van het dier is daarbij het uitgangspunt."

"De Oostvaardersplassen zijn een door mensen gecreëerd gebied. Door niet ingrijpen zijn er de afgelopen jaren veel te veel grote grazers bijgekomen. Het aantal moet nu worden beheerd onder andere door afschot, maar ook moeten alternatieven zoals verplaatsing of anticonceptie worden onderzocht."

"50PLUS pleit voor een structurele oplossing van het 'themapark' Oostvaardersplassen. Door het falende beleid van de afgelopen jaren is het huidige wildbestand niet te handhaven. Doordat de mens hekken heeft geplaatst rond het gebied zal er naar structurele oplossingen gezocht moeten worden. Afschieten heeft niet onze voorkeur daar dit symptoombestrijding is en geen structurele oplossing. Afschot kan echter alleen wanneer daarmee het dierenwelzijn op lange duur wordt gegarandeerd."

"In het kader van het nieuwe beheer (bedacht door de SGP) is er ruimte voor een aantal dieren in Oostvaardersplassen op basis van de draagkracht van het gebied. De rest zal uit het gebied gehaald moeten worden (eventueel via afschot)."

"Voor het in stand houden van een gezonde veestapel is dit noodzakelijk. Verder kunnen de geslachte dieren te koop worden aangeboden aan bijvoorbeeld de horeca."

"De provincie is hier in feite een veehouder met een groot weiland, die z’n veestapel op peil moet houden. Overigens dient de provincie dan net als elke andere veehouder zijn dieren met respect te behandelen, en niet te laten verhongeren. Ophouden met dat zogenaamde natuurexperiment."

Zijn er onderwerpen die u extra belangrijk vindt?

Aangevinkte stellingen tellen extra mee bij het berekenen van het resultaat.

Extra belangrijke onderwerpen

Welke partijen wilt u meenemen in het resultaat?

U kunt kiezen voor alle partijen, die aan de verkiezingen deelnemen. U kunt ook een eigen selectie maken van tenminste drie partijen.

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

Uw mening komt het best overeen met:

0%overeenkomst
0%overeenkomst
0%overeenkomst
0%overeenkomst
0%overeenkomst
0%overeenkomst
0%overeenkomst
0%overeenkomst
0%overeenkomst
0%overeenkomst
0%overeenkomst
0%overeenkomst
0%overeenkomst
0%overeenkomst
0%overeenkomst
0%overeenkomst

Selecteer hieronder de partijen die u met elkaar wil vergelijken

 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0

1. Lelystad Airport Extra belangrijk

De provincie moet voorkomen dat Lelystad Airport in de toekomst verder mag uitbreiden tot een volwaardig vliegveld (met nacht- en vrachtvluchten).

 • Uw mening:
 • VVD: Eens

  "Er zijn heldere afspraken gemaakt over Lelystad Airport en dat betekent een luchthaven met maximaal 45.000 vakantievluchten en geen nachtvluchten en geen vrachtvluchten. Daar houdt de VVD aan vast."

 • PVV: Eens

  "Lelystad Airport moet kunnen uitgroeien tot een volwaardig vliegveld voor charter- en vakantievluchten. Dit is goed voor de economie van Flevoland. Denk aan banen en toerisme. Daarbij moet wel worden gekeken naar de overlast voor omwonenden. De PVV is dus tegenstander van uitbreiding met nachtvluchten of vrachtvluchten. Groei mag enkel en alleen plaatsvinden als alle procedures juist worden doorlopen en overlast wordt vermeden."

 • CDA: Eens

  "Wij zijn voor de uitbouw van Lelystad Airport tot volwaardig vliegveld. Dat is goed voor onze bereikbaarheid en onze economie. Maar wel met randvoorwaarden: een maximaal aantal vliegbewegingen (ook in de verre toekomst), geen vrachtverkeer, geen grote vliegtuigen, afspraken over (en met) omwonenden, en geen nachtvluchten."

 • SP: Eens

  "Aan de groei van de luchtvaart stelt de SP een grens. In ons dichtbevolkte land en zeker rondom Schiphol is het niet realistisch om luchtvaart ongebreideld te laten groeien. De SP is terughoudend bij het uitbreiden van het aantal regionale luchthavens. We zien dat deze luchthavens vaak een noodlijdend bestaan leiden en voor extra overlast zorgen voor de omgeving. "

 • D66: Eens

  "D66 Flevoland is voor de opening van Lelystad Airport als vakantieluchthaven. Daarbij vinden we het wel belangrijk dat aan de afgesproken kaders wordt voldaan. Dat betekent geen nacht- en geen vrachtvluchten en streven naar de overname van vluchten van Schiphol."

 • PvdA: Oneens

  "De PvdA is voorstander van de ontwikkeling van Lelystad Airport als economische motor voor Flevoland. Daarbij bewaakt de provincie een goede inpassing in de leefomgeving met oog voor gezondheid en milieuaspecten."

 • ChristenUnie: Eens

  "Lelystad Airport is een overloopvliegveld van Schiphol. We hebben daarbij een aantal duidelijke voorwaarden gesteld. Een zelfstandig en volwaardig vliegveld is daarbij geen optie."

 • 50PLUS: Eens

  "Noch de ligging, noch de infrastructuur maken een dergelijke schaalsprong mogelijk. Wel heeft Lelystad Airport de potentie om uit te groeien tot een belangrijke economische motor van Flevoland. Dit economisch belang moet bij ieder besluit zorgvuldig worden afgewogen tegenover de belangen van omwonenden. Voor 50PLUS zal de kwaliteit van leven in onze provincie echter altijd prevaleren boven het economisch belang. "

 • GroenLinks: Eens

  "GroenLinks is tegen uitbreiding van het vliegverkeer. Dat gaat ten koste van het klimaat, het woonplezier en gezondheid van de Flevolanders, maar ook van drie andere provincies. Het is ook zeker niet nodig voor de economische ontwikkeling van de provincie. Als het vliegveld toch in gebruik wordt genomen, streven we naar zoveel mogelijk duurzaamheid en goede bereikbaarheid. "

 • PvdD: Eens

  "De Partij voor de Dieren wil dat de provincie Flevoland diervriendelijke en duurzame keuzes maakt. Dat betekent géén uitbreiding van Lelystad Airport."

 • SGP: Eens

  "Er is duidelijk afgesproken dat Lelystad een overloopfunctie voor Schiphol heeft voor vakantievluchten. Voor de SGP is afspraak ook afspraak. Die duidelijkheid geven we ook aan de omgeving en daar moeten we niet van afwijken."

 • Jezus Leeft: Eens

  "Geeft al te veel overlast voor omwonenden."

 • DENK: Oneens

  "Lelystad Airport is van groot belang voor het ontsluiten van de provincies die verder van de randstad afliggen. Lelystad Airport zal ervoor zorgen dat het voor bedrijven aantrekkelijker wordt om zich te vestigen in Flevoland. De provincie dient dit vestigingsklimaat te stimuleren."

 • Respect!: Oneens

  "Lelystad Airport is volgens Respect! juist een katalysator voor de versterking en uitbreiding van de economische bedrijvigheid in Flevoland en kan zorgen voor veel nieuwe banen waardoor Wonen én Werken in Flevoland bevorderd wordt. Verder doorgroeien (na de fase 1 uitbreiding met vakantie en chartervluchten) naar een fase 2 met nacht-, vracht en grotere reguliere vluchten is voor Respect geen probleem maar de geluidsoverlast dient wel gereguleerd en/of beperkt te worden."

 • Forum voor Democratie: Oneens

  "Er is reeds door de Raad van State toestemming gegeven om Lelystad Airport te laten groeien tot een van de grotere regionale vliegvelden van NL. Inmiddels worden er miljoenen geïnvesteerd. Voor FVD mogen ondernemers vertrouwen op een besluit van de overheid. Maar ook vindt FVD dat de overheid moet zorgen voor een deugdelijke Milieu Effect Rapportage, en dat er vaart gezet moet worden achter de herindeling van het luchtruim zodat overlast voor omwonenden tot een absoluut minimum wordt beperkt."

 • Ouderen Politiek Actief: Eens

  "O.P.A. is voor de ontwikkeling van Lelystad Airport mits: 1. het probleem van de lage aanvliegroutes op bevredigende wijze is opgelost en 2. in het Luchthavenbesluit zelf expliciet is opgenomen dat nachtvluchten en vrachtvluchten van en naar Lelystad Airport verboden zijn. "

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

2. Natuurgebieden Extra belangrijk

De ontwikkeling van nieuwe natuurgebieden mag niet ten koste gaan van landbouwgrond.

 • Uw mening:
 • VVD: Eens

  "Flevoland heeft waardevolle landbouwgrond met een hoog rendement. De steeds groter wordende (wereld)bevolking heeft voedsel nodig en dan gaan we geen landbouwgrond meer voor natuur inleveren, temeer daar onze boeren uitstekende beheerders zijn van de natuur."

 • PVV: Eens

  "Flevoland is DE landbouwprovincie van Nederland. Deze vruchtbare grond is veel te kostbaar om op te offeren aan nieuwe natuur. Door de groeiende wereldbevolking wordt voldoende voedsel steeds belangrijker. Daarnaast is door de mens aangelegde natuur helemaal geen echte natuur. Het is naar mening van de PVV doodzonde om hier uw geld aan te verspillen."

 • CDA: Eens

  "Het project 'Nieuwe natuur' heeft de afgelopen jaren juist aangetoond dat het heel goed mogelijk is om een link te leggen tussen natuurontwikkeling en landbouwactiviteiten. Beide gaan heel goed samen, waarbij het van belang is dat met alle belanghebbenden goed wordt overlegd."

 • SP: Geen van beide

  "De SP wil af van de vermeende tegenstelling tussen natuur en landbouw. Het Nationale Natuur Netwerk moet ecologische randvoorwaarden scheppen voor de soort landbouw die bij kwetsbare natuur kan plaats vinden. Zo krijgen we een natuurlijke zonering van het groene open gebied van Nederland, waarbij natuur en landbouw met elkaar verweven zijn."

 • D66: Oneens

  "Minder rendabele landbouwgrond kan goed ingezet worden voor het realiseren van Nieuwe Natuur. D66 vindt een goede mix daarin heel erg belangrijk, omdat de agrarische bedrijven een belangrijke rol spelen in onze economie en in de productie van voeding voor Nederland en daarbuiten."

 • PvdA: Oneens

  "Bij de inrichting van Flevoland zijn de functies natuur, landbouw en bebouwing vaak strikt van elkaar gescheiden. Bij inwoners groeit de wens om natuurgebieden te beleven en recreatief te gebruiken. Daarom willen we ruimte bieden aan initiatieven die de natuurlijke vermenging tussen functies bevorderen."

 • ChristenUnie: Eens

  "Flevoland bezit goede landbouwgrond en mooie natuurprojecten. Met de afronding van het project 'Nieuwe natuur' vinden wij dat bestaande landbouwgrond ook landbouwgrond moet blijven. Deze is kostbaar en belangrijk voor onze voedselproductie."

 • 50PLUS: Eens

  "Flevoland kent voldoende natuurgebieden en uitbreiding daarvan is niet noodzakelijk. Wij zijn een van de van grootste voedselproductiegebieden van Nederland met de meest vruchtbare landbouwgronden. 50PLUS staat voor het behoud van deze agrarische functie. Flevoland moet een plek zijn waar boeren op een winstgevende, verantwoorde en milieuvriendelijke manier kunnen ondernemen."

 • GroenLinks: Oneens

  "Het is belangrijk voor natuurgebieden dat ze met elkaar worden verbonden. Dat is goed voor de biodiversiteit en dan kunnen dieren veilig naar andere natuurgebieden trekken. Voor het aanleggen van zulke verbindingen kan landbouwgrond nodig zijn. Daarnaast is sommige landbouwgrond door inklinking zo drassig geworden dat die niet meer bruikbaar is voor de landbouw. Zulke landbouwpercelen kunnen de functie natuur krijgen."

 • PvdD: Oneens

  "Natuur is geen luxe, maar het fundament van ons bestaan. Natuur vormt met haar diversiteit aan planten, dieren en ecosystemen de basis voor onze voedselproductie en onze maatschappij. De Partij voor de Dieren geeft de natuur prioriteit en kiest voor een streekgebonden, plantaardige en biologische productie van voedsel, waarbij landbouwers samenwerken met de natuur. Dat betekent evenwichtige landbouw met wisselteelt en bloeiende akkerranden, met bomen en hagen die de velden omlijsten."

 • SGP: Eens

  "We hebben ondertussen genoeg natuur. Laten we maar investeren in de bestaande natuur (biodiversiteit, bereikbaarheid, beleefbaarheid). Landbouwgrond is te kostbaar (voedselvoorziening bevolking)."

 • Jezus Leeft: Oneens

  "Natuurgebieden zijn belangrijker zolang er voldoende voedsel beschikbaar is."

 • DENK: Oneens

  "DENK vindt dat komende generaties net zo veel recht hebben op het genieten van natuur als onze generatie. DENK is daarom voor meer beschermde natuurgebieden in Nederland, die toegankelijk zijn voor recreanten. Veel natuurgebieden zijn versnipperd doordat kanalen, spoorwegen en autowegen er dwars doorheen zijn aangelegd. DENK steunt het herstel van verbindingen tussen de natuurgebieden, ook als dit marginale schadelijke economische neveneffecten heeft."

 • Respect!: Eens

  "Respect! vindt dat de sterke positie van Flevoland in de voedselproductie voor Nederland en Europa gewaarborgd en versterkt moet worden. Géén opoffering van landbouwgrond voor nieuwe natuurgebieden."

 • Forum voor Democratie: Eens

  "Op dit moment is er ruimte genoeg in de provincie om de ontwikkeling van nieuwe natuurgebieden niet ten koste te laten gaan van landbouwgrond. Voor FVD is dit een pragmatische kwestie. Uiteindelijk gaat het om het vinden van de juiste balans. "

 • Ouderen Politiek Actief: Eens

  "We hebben het grootste loofbomenbos van Europa in onze provincie liggen. Dus onze vruchtbare landbouwgrond verkwanselen we niet aan nieuwe natuurgebieden. Immers landbouwgrond is ook natuur."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

3. Woningen Extra belangrijk

De provincie moet gemeenten dwingen om het aantal sociale en middeldure woningen op peil te houden.

 • Uw mening:
 • VVD: Oneens

  "Er moeten genoeg woningen worden gebouwd. Daarbij is een mix tussen koop en huur vanzelfsprekend. Het is echter aan gemeenten om te bepalen wat zij bouwen."

 • PVV: Oneens

  "Dit is geen provnciale taak. De gemeenteraden in onze 6 gemeenten moeten zorgen dat er voldoende sociale en middeldure woningen zijn voor Flevolanders die woonruimte zoeken. De PVV zet zich in iedere gemeente waarin zij actief is hiervoor in."

 • CDA: Oneens

  "Het woningbeleid is grotendeels een zaak van de gemeenten. De provincie kan in dit geval niet dwingend optreden. Wel kan de provincie er op toezien dat er voldoende ruimte is voor woningbouw en kan ook bijdragen aan een aantrekkelijke (woon)omgeving."

 • SP: Eens

  "Om de woningnood tegen te gaan moet de voorraad sociale huurwoningen vergroot worden. De wachtlijsten worden dan korter en ook middeninkomens kunnen aanspraak maken op een betaalbare huurwoning waardoor wijken gemengder worden. "

 • D66: Oneens

  "Gemeentes moeten zelf bepalen welke aantallen voor hun inwoners het beste zijn. D66 vindt het uiteraard heel belangrijk dat iedereen betaalbaar kan wonen en zet zich daar in de gemeenteraden hard voor in."

 • PvdA: Eens

  "Te veel mensen kunnen geen betaalbare woning vinden. Wij vinden dat er voldoende sociale en middeldure woningen beschikbaar moeten zijn en via de manier waarop bestemmingsplannen worden ingevuld kan de provincie hier invloed op uitoefenen. Dwingen is echter niet het eerste woord dat wij zouden willen gebruiken."

 • ChristenUnie: Eens

  "Voldoende sociale en middelbare woningen is een must voor Flevoland. Op deze manier kan ook de doorstroming plaats vinden en hebben starters ook een kans op de woningmarkt."

 • 50PLUS: Eens

  "Daarnaast moet de provincie met gemeenten en woningbouwcorporaties in overleg om bij nieuwbouw- en renovatieprojecten een vast quotum levensloopbestendige woningen voor ouderen te bouwen."

 • GroenLinks: Eens

  "In iedere gemeente moeten voldoende sociale en middeldure woningen beschikbaar zijn zodat inwoners in hun eigen gemeente kunnen blijven wonen. "

 • PvdD: Eens

  "Het tekort aan betaalbare woningen en sociale woningbouw dient aangepakt te worden. De Partij voor de Dieren vindt het belangrijk dat mensen kunnen wonen op de manier waarbij ze zich thuis voelen. Bouwen in het groen en iedere open plek volbouwen is niet de oplossing. Dat maakt de leefomgeving onleefbaar. Duurzame initiatieven, zoals tiny houses en ecowijken, worden verder gestimuleerd."

 • SGP: Geen van beide

  "Dat kunnen de gemeenten prima zelf beslissen aan de hand van de vraag en bevolkingsopbouw. De provincie moet zich bezig houden met kerntaken."

 • Jezus Leeft: Eens

  "Huisvesting voor de minderbedeelden is een eis."

 • DENK: Eens

  "Door de oververhitte woningmarkt, de huidige keuzes van de regering en gemeenten lukt het niet om het aantal betaalbare woningen op peil te houden. De provincie moet hierbij een sterkere toezichthoudende rol spelen en waar nodig stevig optreden. Bijvoorbeeld door het wijzigen of schrappen van bestemmingsplannen."

 • Respect!: Oneens

  "Respect! vindt dat de afwegingen om het aantal sociale en middeldure woningen op peil te houden in de gemeenten moet worden gemaakt, rekening houdende met de plaatselijke wensen en mogelijkheden."

 • Forum voor Democratie: Eens

  "Gemeenten dienen zich aan de gemaakte afspraken te houden - ook op het gebied van woningbouw - en kunnen daarop ook worden aangesproken door het provinciale bestuur."

 • Ouderen Politiek Actief: Eens

  "Geen voorstander van dwingen maar coöperatieve samenwerking. Je kunt dus wel stimuleren. Bovendien zouden wat ons betreft er sociale wooncomplexen (met zorg en dienstverlening) in het buitengebied mogelijk moeten zijn."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

4. Windmolens Extra belangrijk

De provincie Flevoland moet nieuwe windmolens op land toestaan.

 • Uw mening:
 • VVD: Oneens

  "We willen niet meer windmolens in Flevoland op het land. Voor elke nieuwe windmolen met een hogere capaciteit moeten een of meerdere oude verdwijnen. Windmolens kunnen het beste op zee worden gebouwd. Daar is ruimte genoeg."

 • PVV: Oneens

  "Windmolens zijn een enorme bedreiging voor Flevoland. Mensen en vogels hebben last van de trillingen door laagfrequent geluid, de slagschaduw van de ronddraaiende wieken en kwelwater dat onze dijken verzwakt. Daarnaast verdienen ondernemers miljarden via subsidies, die worden gefinancierd met uw belastinggeld. De PVV is fel tegenstander van deze ondingen."

 • CDA: Eens

  "In Flevoland zijn we al een paar jaar druk bezig met de plaatsing van nieuwe windmolens, die oude vervangen. Ons doel is: minder molens, maar méér vermogen. Daar gaan we de komende jaren mee door. Dit draagt in hoge mate bij aan de overgang naar duurzame energie."

 • SP: Eens

  "Er komt een wettelijke regeling voor inspraak en participatie van omwonenden van windparken en vergelijkbare energieprojecten die de directe leefomgeving beïnvloeden. Energiecorporaties krijgen hierin een belangrijke rol. In die regeling komen ook compensatiemaatregelen. Handel in oude windmolens die gericht is op het innen van subsidies voor nieuwe wordt verboden. "

 • D66: Eens

  "D66 zet zich in op alle mogelijke vormen van duurzame energie, waarbij windenergie een belangrijke energiebron is. Ruim een kwart van de windenergie die in Nederland op land wordt opgewekt, is afkomstig uit Flevoland. Indien er meer molens noodzakelijk zijn om de energiedoelstellingen te halen, dan vindt D66 dat dit alleen kan onder goede voorwaarden. Zo moet de locatie passen in het landschap en omwonenden moeten inspraak hebben en kunnen meebeslissen."

 • PvdA: Eens

  "Flevoland is zeer geschikt voor het opwekken van windenergie of groene stroom. De windmolens die nu verspreid in het landschap staan, worden vervangen door nieuwe, grotere molens in windmolenparken of lijnopstellingen. Dit zorgt voor een mooier landschap, minder molens, meer duurzame energie en een economische stimulans."

 • ChristenUnie: Oneens

  "We hebben een windplan vastgesteld. Daarin hebben we gesteld dat we met minder windmolens meer energie willen opwekken. In Flevoland staan nu voldoende windmolens. We moeten ons nu gaan richten op andere vormen van duurzame energie."

 • 50PLUS: Oneens

  "50PLUS is voorstander van windenergie maar overlast van windmolens voor inwoners als slagschaduw, licht- en horizonvervuiling moet worden tegengegaan. Wij hebben al het grootste aantal windmolens per inwoner en per km2 in Nederland. Nieuwe hoogrendementmolens op minimaal overlastgevende locaties moeten minder rendabele molens vervangen. Ons doel: minder molens maar met hogere opbrengst. "

 • GroenLinks: Eens

  "Om de opwarming van de aarde zo veel mogelijk te beperken, zal er in Nederland veel meer duurzame energie geproduceerd moeten worden. Zowel op zee als op land. Dat betekent meer windmolens, ook in Flevoland. Nieuwe locaties moeten zorgvuldig worden gekozen en in overleg met de inwoners. "

 • PvdD: Eens

  "Bij de plaatsing van windmolens op land moet rekening gehouden worden met bewoners, inclusief de mogelijkheid tot financiële participatie. Juist sociale molens (windmolens in coöperatief eigendom) voldoen bij uitstek aan deze voorwaarde. Daarnaast moet rekening gehouden worden met dieren en natuur. Wij willen daarom dat natuurgebieden goed beschermd worden en dat er rekening wordt gehouden met trekvogelroutes. Maar naast duurzame energie opwekken, is energie besparen minstens zo belangrijk!"

 • SGP: Oneens

  "Flevoland heeft net beleid gemaakt voor nieuwe en hogere windmolens. Daarnaast is er geen ruimte voor meer. Wel moeten er kleine innovatieve molentjes op erven of bedrijventerreinen mogelijk zijn."

 • Jezus Leeft: Eens

  "Elke vorm van duurzame energieopwekking moet worden gestimuleerd."

 • DENK: Eens

  "DENK vindt dat wij fors moeten investeren in de vergroening van onze energievoorziening. Windmolens op land zijn hierbij altijd een serieuze optie. Wel vindt DENK dat de stem van bewoners moet worden meegenomen in het plaatsingsbesluit. Indien bewoners dit wensen, kunnen zij hun inspraak opgeven in ruil voor een redelijke financiële vergoeding. "

 • Respect!: Oneens

  "Flevoland is al de provincie met de meeste windmolens in Nederland. Windmolens veroorzaken naast geluidsoverlast en slagschaduw ook 'horizonvervuiling'. Respect! is wél voorstander van windmolens op plaatsen waar niemand woont en werkt, bijvoorbeeld op zee."

 • Forum voor Democratie: Oneens

  "FVD ziet windmolens voor wat ze zijn: volstrekt inefficiënte, landschapvernietigende bouwsels die niets opleveren. Wij zijn tegen nieuwe windmolens in onze mooie provincie."

 • Ouderen Politiek Actief: Oneens

  "Wij zijn voorstander van opschalen en saneren. Dit betekent dat de huidige windmolens in aantal gehalveerd wordt van 600 naar 300 en deze 300 molens een hoger vermogen opleveren dan de huidige 600. Bovendien mogen molens niet hoger worden dan 150 meter ashoogte en dienen zij minimaal 5 kilometer van de bebouwde kom af te staan."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

5. OV 65-plussers Extra belangrijk

65-plussers moeten buiten de spitsuren op kosten van de provincie met de bus kunnen reizen.

 • Uw mening:
 • VVD: Oneens

  "Goed en betrouwbaar openbaar vervoer is belangrijk voor alle inwoners. De VVD is tegen doelgroepenbeleid voor een bepaalde groep inwoners."

 • PVV: Oneens

  "65-plussers krijgen terecht vaak al seniorenkorting op bepaalde uitgaven. Het is niet eerlijk naar andere gebruikers van de bus toe om hen wel gratis te laten reizen, maar bijvoorbeeld jongeren of werkenden niet. Daarnaast bestaat gratis niet. Iemand zal dit moeten betalen."

 • CDA: Oneens

  "Wanneer je alleen 65-plussers van gratis vervoer zou laten profiteren, leidt dat ongelijkheid tussen reizigers. Dat wil het CDA voorkomen. Belangrijker vinden wij dat er voor iedereen een goed en snel netwerk van lokale en regionale buslijnen is in Flevoland."

 • SP: Eens

  "Door het busvervoer toegankelijker te maken voor ouderen zorg je ervoor dat zij beter kunnen meedoen in de samenleving. Veel ouderen hebben het niet breed. Een busrit naar het centrum of naar kennissen in een verder afgelegen wijk of plaats is al vaak te duur. Bovendien is de gratis bus voor 65-plussers niet alleen goed voor de sociale contacten van ouderen, maar bijvoorbeeld ook voor de ondernemers in winkelgebieden."

 • D66: Oneens

  "Openbaar vervoer moet toegankelijk blijven voor alle inwoners van Flevoland. Of je financieel ondersteund moet worden om het openbaar vervoer te gebruiken, is wat D66 betreft niet afhankelijk van iemands leeftijd, maar van de financiële situatie."

 • PvdA: Eens

  "De PvdA is voor een goed en betaalbaar openbaar vervoer. Gratis openbaar vervoer bestaat echter niet. Wel vinden wij dat bepaalde doelgroepen, waaronder minima en 65-plussers, buiten de spits tegen goedkopere voorwaarden met de bus moeten kunnen reizen."

 • ChristenUnie: Oneens

  "Buiten de spits reizen is nu al voordelig. Dit hoeft niet gratis te worden."

 • 50PLUS: Eens

  "Dit voorkomt eenzaamheid en bevordert het aangaan van sociale contacten. Vergelijkbare regelingen in landen om ons heen (België) bewijzen dat dit mogelijk is. Voor 50PLUS is gratis reizen met de bus voor 65-plussers een kernpunt in ons verkiezingsprogramma."

 • GroenLinks: Oneens

  "Betaalbaar en goed openbaar vervoer vindt GroenLinks belangrijk. Het is duurzaam en zorgt voor minder files. We zien geen reden om specifiek 65-plussers gratis te laten reizen. Deze leeftijdsgroep is niet per definitie arm. De meesten kunnen de bus prima betalen. Voor mensen met een heel laag inkomen zou door de gemeente een voorziening getroffen moet worden."

 • PvdD: Eens

  "De Partij voor de Dieren wil dat het gebruik van duurzaam, veilig en toegankelijk openbaar vervoer wordt gestimuleerd. Ook door te experimenteren met gratis openbaar vervoer. Niet alleen voor 65-plussers, maar voor alle gebruikers. Op zowel korte als lange reisafstanden is openbaar vervoer een belangrijk alternatief voor sterk vervuilende transportmiddelen zoals het vliegtuig en de auto."

 • SGP: Oneens

  "Onzin. Met elkaar moet de samenleving de kosten van openbaar vervoer dragen en betaalbaar houden, ook voor de 65-plussers."

 • Jezus Leeft: Eens

  "Ook voor andere minderbedeelden is dit van toepassing. Verder komt het de verkeersveiligheid ten goede."

 • DENK: Eens

  "Ouderen dienen betrokken te blijven bij onze samenleving, zodat een sociaal isolement en eenzaamheid bestreden kunnen worden. Daarom vindt DENK dat de provincie zich bij het Rijk hard moet maken voor gratis openbaar vervoer voor ouderen en minima."

 • Respect!: Eens

  "Respect! vindt het heel belangrijk dat 65-plussers hierdoor de kans krijgen om uit een sociale isolement te geraken. Bij de gemeenteraadsverkiezing voor de gemeente Almere was dit ook een speerpunt in het programma van Respect!Almere."

 • Forum voor Democratie: Oneens

  "Ook ouderen zijn economische eenheden als het gaat om het maken van keuzes. Als er geen financiële prikkels meer zijn, worden er geen goede keuzes meer gemaakt."

 • Ouderen Politiek Actief: Eens

  "Het mes snijdt hier aan twee kanten. Door buiten de spitsuren met lege of halfvolle bussen te rijden, verplaats je alleen een hoop lucht. Door 65-plussers met een aangepast tarief of gratis mee te laten rijden, verplaats je minder lucht en meer mensen. Hiermee voorkom je ook nog een stuk vereenzaming. "

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

6. Tunnel Ketelmeer Extra belangrijk

De provincie moet ruim meebetalen aan een tunnel onder het Ketelmeer ter vervanging van de Ketelbrug.

 • Uw mening:
 • VVD: Oneens

  "De A6 is een Rijksweg en dus een verantwoordelijkheid van het Rijk. De klacht van reizigers, dat de brug te vaak openstaat, kun je oplossen door met Rijkswaterstaat afspraken te maken over openingstijden. "

 • PVV: Eens

  "Een tunnel onder het Ketelmeer is ontzettend belangrijk voor een goede bereikbaarheid van Noordelijk Flevoland en de noordelijke provincies. Nu wordt meerdere keren per dag het doorgaand verkeer gestremd door pleziervaart. Dit vindt de PVV onwenselijk. Het Rijk moet dit betalen, maar Flevoland mag hieraan meebetalen om het te realiseren."

 • CDA: Geen van beide

  "De Ketelbrug wordt steeds meer een ergernis voor het verkeer op de A6. Vooral in de zomer als de brug 2x per uur open staat. Een tunnel zou dan ook een uitstekende oplossing zijn. Of de provincie daar ruim aan mee moet betalen, is niet vanzelfsprekend. Wij wachten initiatieven van de landelijke overheid eerst af."

 • SP: Eens

  "Wij moeten zeker ruim meebetalen, maar de grootste kosten zullen door het rijk betaald moeten worden. Daarbij moet er rekening worden gehouden dat er ook een spoorlijn door deze tunnel zou kunnen."

 • D66: Geen van beide

  "D66 wil graag een onderzoek naar de mogelijkheid en haalbaarheid van een tunnel onder het Ketelmeer. Wij zijn echter van mening dat de realisatie door het Rijk gefinancierd moet worden."

 • PvdA: Oneens

  "Je kunt het beschikbare geld maar één keer uitgeven en tunnels zijn erg duur. De verhouding kosten en baten zijn in dit geval niet realistisch."

 • ChristenUnie: Eens

  "De A6 is een belangrijke verkeersader voor de ontsluiting van noordelijk Flevoland. Een tunnel zou veel vertraging kunnen voorkomen en de bereikbaarheid van noordelijk Flevoland verbeteren."

 • 50PLUS: Eens

  "De Ketelbrug heeft zijn werk gedaan. Bovendien zijn er al te veel incidenten geweest in het recente verleden. Een tunnel heeft twee goede kanten. Geen verstoring maar doorstroming van de recreatie- en de beroepsvaart. Hetzelfde geldt voor automobilisten en voor het goederenvervoer. En dat is weer goed voor de economie."

 • GroenLinks: Oneens

  "Een tunnel kost miljarden en heeft niet onze prioriteit. "

 • PvdD: Oneens

  "Meer asfalt is geen oplossing. Bovendien is het Ketelmeer een beschermd natuurgebied waar veel kwetsbare vogelsoorten leven. Een nieuwe tunnel zal ook grote impact op dier, natuur en omgeving hebben. Liever zou de Partij voor de Dieren zien dat er wordt geïnvesteerd in beter openbaar vervoer. Juist ook van en naar de Noordoostpolder."

 • SGP: Eens

  "Als de Rijksoverheid daartoe besluit moet de provincie zeker meedoen. Een opengaande of openstaande brug op een snelweg is eigenlijk niet normaal."

 • Jezus Leeft: Oneens

  "Laat de gebruikers dit maar betalen, bijvoorbeeld door middel van tolheffing."

 • DENK: Eens

  "DENK vindt goede infrastructuur belangrijk. In eerste instantie dient er geïnvesteerd te worden in goed en betaalbaar openbaar vervoer. Waar nodig dienen er andere maatregelen genomen te worden zoals het bouwen van een tunnel."

 • Respect!: Eens

  "Het is voor Respect! van het allergrootste belang dat de ontsluiting en de bereikbaarheid van de provincie in alle windrichtingen optimaal is of wordt."

 • Forum voor Democratie: Eens

  "FVD is voorstander van investeren in infrastructuur. Een tunnel onder het Ketelmeer heeft bovendien een gunstig effect op het landschap en de natuurontwikkeling."

 • Ouderen Politiek Actief: Eens

  "Het Ketelmeer is het water dat twee delen van Flevoland met elkaar verbindt, niet wat ons scheidt. De Ketelbrug is echt aan vervanging toe. De duurzaamste manier voor vervanging is een tunnel."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

7. Recreatiewoningen Extra belangrijk

De provincie moet het permanent wonen in een recreatiewoning toestaan.

 • Uw mening:
 • VVD: Eens

  "De VVD vindt dat mensen zelf mogen bepalen waar en hoe ze wonen. We willen het eigenwoningbezit stimuleren. Dit is een solide investering in de toekomst en biedt mensen de mogelijkheid hun wensen zelf te realiseren. De VVD is voor een vrije woningmarkt."

 • PVV: Eens

  "Er is een groot tekort aan betaalbare (huur)woningen voor Flevolanders. Een groot deel van de woningen gaat naar groepen die voorrang hebben bij toewijzing, waaronder statushouders. Daarom vindt de PVV het een prima idee om permanent wonen in recreatiewoningen toe te staan, zeker voor ouderen die willen genieten van hun pensioen. Wat de PVV betreft, gaat er geen enkele woning naar statushouders."

 • CDA: Oneens

  "Permanent wonen in recreatiewoningen kan leiden tot ongelijkheid met bewoners van 'normale' woonwijken, bijvoorbeeld door verschillen in vaste woonlasten en het ontbreken van openbare voorzieningen."

 • SP: Eens

  "Zolang er te weinig sociale huurwoningen zijn, is permanente bewoning van recreatiewoningen het alternatief. "

 • D66: Oneens

  "Permanente bewoning van recreatiewoningen zorgt voor oneerlijke concurrentie op de woningmarkt in nabijgelegen dorpen en steden. Verder neemt hiermee het toeristisch aanbod in onze provincie af en kan de noodzaak ontstaan voor de gemeente en de provincie om allerlei voorzieningen, zoals openbaar vervoer, te moeten aanbieden."

 • PvdA: Oneens

  "Permanente bewoning hoort niet thuis op de (schaarse) voor recreatie bestemde grond en leidt tot ongewenste effecten. Gemeenten zijn bevoegd in bestemmingsplannen vast te leggen dat het permanent bewonen van recreatiewoningen niet is toegestaan en dienen op de naleving van de voorschriften toe te zien."

 • ChristenUnie: Oneens

  "Recreatiewoningen zijn er om te recreëren niet om permanent te worden bewoond. Door dit toe te staan krijg je onwenselijke situaties."

 • 50PLUS: Eens

  "Nu kent iedere gemeente een eigen beleid. Dit is een onduidelijke en onwenselijke situatie. Het zijn vooral veel ouderen die permanent in hun recreatiewoning wonen. Wij pleiten voor uniforme regelgeving met een generaal pardon voor mensen die minimaal 12 jaar onafgebroken hun recreatiewoning als hoofdverblijf hebben."

 • GroenLinks: Oneens

  "Als er permanent in recreatiewoningen gewoond mag worden, ontstaat er een tekort aan recreatiewoningen voor recreanten en toeristen in Flevoland. Dat zou ten koste gaan van de economie. Als permanent wonen in recreatiewoningen toegestaan wordt, zullen de prijzen van recreatiewoningen fors stijgen. Dat vinden wij ongewenst. Flevoland wordt dan minder aantrekkelijk voor toeristen. GroenLinks wil juist meer toeristen en recreanten naar Flevoland halen. "

 • PvdD: Oneens

  "De Partij voor de Dieren wil het buitengebied open en groen houden. Er mag niet zomaar een nieuwe woonwijk ontstaan in het buitengebied. De ecologische draagkracht van een gebied is daar niet zonder meer op berekend."

 • SGP: Oneens

  "Op die manier maken we nieuwe woonkernen waar ook weer voorzieningen als medische zorg, winkels, toezicht (politie) en openbaar vervoer etc. voor geregeld moeten worden. "

 • Jezus Leeft: Oneens

  "Dit is oneigenlijk gebruik en leidt tot gettovorming."

 • DENK: Geen van beide

  "DENK vindt dat er gekeken moet worden naar de betreffende situatie. Er valt niet zonder meer te zeggen dat permanent wonen in een recreatiewoning toegestaan dient te worden of niet."

 • Respect!: Eens

  "Respect! is voorstander van optimaal gebruik van recreatieve en toeristische faciliteiten. Tegen een aantrekkelijke lage prijs in de natuur wonen moet mogelijk zijn. Ook voor ouderen een prima woon- en recreatiegelegenheid. Kan ook bevorderlijk zijn voor de economische ontwikkeling van Flevoland."

 • Forum voor Democratie: Eens

  "De krappe woningmarkt zorgt niet alleen voor lange wachtlijsten voor geschikte huurwoningen maar heeft ook een prijsopdrijvend effect op koopwoningen. Vooral starters zijn hiervan de dupe. Het toestaan van permanente bewoning van bepaalde recreatiewoningen kan in sommige gevallen uitkomst bieden."

 • Ouderen Politiek Actief: Eens

  "Het mes snijdt hier aan twee kanten. Door dit toe te staan ontslaat dit de mensen van de verplichting hun huurwoning aan te houden en die woningen komen dan vrij, waardoor de wachtlijsten voor huurwoningen korter worden."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

8. Provinciale wegen Extra belangrijk

De provincie moet meer geld besteden aan verbreding en onderhoud van provinciale wegen.

 • Uw mening:
 • VVD: Eens

  "Bereikbaarheid is belangrijk voor onze inwoners en bedrijven. Goede wegen zijn daartoe noodzakelijk. Door intensief gebruik, toename van eisen en uitbreiding van ons wegennet is extra geld nodig. Ook voor de veiligheid moeten we meer investeren in rotondes, ongelijkvloerse kruisingen en verbreding."

 • PVV: Eens

  "De PVV is groot voorstander van een goed en dekkend wegennet in Flevoland voor auto’s, openbaar vervoer en fietsers. Op dit moment wordt het minimale onderhoudsniveau gehanteerd, waardoor ons wegennet soms kwalitatief matig is. Wat de PVV betreft moet dit naar het hoogste kwaliteitsniveau."

 • CDA: Eens

  "Er is de laatste jaren veel geïnvesteerd, maar er ligt nog het nodige werk te wachten. Goede en snelle verbindingen tussen Flevoland en het ‘oude land’ zijn heel belangrijk waar alle inwoners en bedrijven in onze provincie van profiteren."

 • SP: Eens

  "De provinciale wegen zijn goed qua onderhoud, maar wij zouden graag de N50 verbreed willen hebben. "

 • D66: Oneens

  "Het onderhoud en de capaciteit van de provinciale wegen is grotendeels goed. Knelpunten liggen met name op de grensgebieden met andere provincies. Die moeten uiteraard opgelost worden. Volgens D66 is er op dit moment voldoende geld beschikbaar voor verbreding en onderhoud van provinciale wegen."

 • PvdA: Oneens

  "De provincie geeft veel geld uit aan onderhoud van de provinciale wegen. Ook voor functionele verbreding worden voldoende middelen uitgetrokken. Dat is terecht, maar nog meer geld is niet nodig."

 • ChristenUnie: Geen van beide

  "De wegen van Flevoland liggen er nu goed bij. Meer asfalt is niet de oplossing. Als er echt oplossingen voor knelpunten zijn die de doorstroming kunnen verbeteren, zijn wij bereid daarin te investeren."

 • 50PLUS: Eens

  "Een goede infrastructuur is een basisvoorwaarde voor economische groei. Het is een belangrijke vestigingsfactor voor bedrijven en instellingen. Voor onze bestaande bedrijven én voor ondernemingen die overwegen zich in Flevoland te vestigen. En natuurlijk ook voor de mobiliteit en verkeersveiligheid van onze inwoners. "

 • GroenLinks: Oneens

  "Onze provinciale wegen liggen er goed bij en worden goed onderhouden. Er is geen reden om daar meer geld voor vrij te maken."

 • PvdD: Oneens

  "Meer asfalt is geen oplossing. Liever zou de Partij voor de Dieren zien dat er wordt geïnvesteerd in beter openbaar vervoer en fietspaden."

 • SGP: Eens

  "Dat is iets waar de SGP ook de afgelopen vier jaar voor heeft gepleit. De provinciale wegen moeten ook veilig zijn."

 • Jezus Leeft: Eens

  "De veiligheid is hiermee gediend."

 • DENK: Eens

  "DENK is voor het verbreden en verbeteren van de provinciale wegen. DENK is niet direct een voorstander van het aanleggen van nieuwe provinciale wegen."

 • Respect!: Eens

  "Het is voor Respect! van het allergrootste belang dat de ontsluiting en de bereikbaarheid van de provincie in alle windrichtingen optimaal is of wordt."

 • Forum voor Democratie: Eens

  "Op dit moment wordt onvoldoende geld vrijgemaakt om de mobiliteit te stimuleren. Juist voor een provincie als Flevoland is dat zeer belangrijk. Daarom moeten ook de provinciale wegen goed worden onderhouden en waar nodig worden verbreed. "

 • Ouderen Politiek Actief: Eens

  "Goede en brede wegen bevorderen de doorstroming en voorkomt filevorming. Goed onderhoud is noodzakelijk voor de veiligheid op de weg."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

9. Zonnevelden Extra belangrijk

De provincie moet zonnepanelen op landbouwgrond verbieden.

 • Uw mening:
 • VVD: Oneens

  "Bij het opwekken van zonne-energie moeten we echter wel rekening houden met de waarde van de (landbouw)gronden. Waardevolle landbouwgrond zetten we als laatste in voor zonneweides. Daarom wil de VVD een 'zonneladder' waarin de volgorde wordt bepaald. "

 • PVV: Eens

  "De enige reden waarom ondernemers zonnepanelen op landbouwgrond willen plaatsen zijn de enorme winsten die ze daardoor incasseren. Dit dankzij de subsidies, lees uw belastinggeld. De PVV vindt dat landbouwgrond niet mag worden misbruikt voor dit doel."

 • CDA: Oneens

  "Zonnepanelen kunnen op veel manieren worden ingezet, bijvoorbeeld op daken van huizen en bedrijven, of op grond die nu niet wordt gebruikt. Zonnepanelen op landbouwgrond kan ook een mogelijkheid zijn, maar alleen als er normaal gesproken geen andere mogelijkheden zijn."

 • SP: Eens

  "Volgens de SP zijn er nog daken beschikbaar op bedrijventerreinen en openbare gebouwen, zoals scholen, sporthallen en gemeentehuizen. Zolang dat het geval is moet de insteek zijn om daken te gebruiken voor zonnepanelen, in plaats van landbouwgrond. Volgens de SP leiden zonneparken op landbouwgrond tot hogere grondprijzen. Bovendien is die grond dan niet meer beschikbaar voor landbouw. "

 • D66: Oneens

  "D66 is van mening dat agrarische ondernemers zelf een afweging kunnen maken wat zij op hun land zetten. Zonnepanelen kunnen bijdragen aan een gezonde agrarische bedrijfsvoering, bijdragen aan verduurzaming van ons energieverbruik en het betaalbaar houden van andere agrarische producten. Te plaatsen zonnepanelen op landbouwgrond moeten goed landschappelijk ingepast worden en er moet ruimte zijn voor participatie. Draagvlak is bij de plaatsing van zonneparken erg belangrijk voor D66."

 • PvdA: Oneens

  "De energieopgave van Flevoland is groot. Om als regio in 2030 energieneutraal te zijn is het, naast het verminderen van energieverbruik, nodig om duurzame energie op te wekken. De provincie biedt gemeenten een leidraad om invulling te geven aan het mogelijk maken van grondgebonden zonne-energie in het landelijk gebied. ‘Houd rekening met landschappelijke kwaliteiten’ is hierbij een belangrijke voorwaarde."

 • ChristenUnie: Oneens

  "We willen dit niet verbieden. Wat ons betreft is landbouwgrond wel een van de laatste opties voor zonnepanelen. Eerst moeten daken en andere terreinen worden benut en in het uiterste geval - in overleg met de provincie - landbouwgrond."

 • 50PLUS: Eens

  "Wij hebben de meest vruchtbare landbouwgrond met de hoogste opbrengst voor onze boeren. Dit is ons agrarisch kapitaal waar wij zorgvuldig mee om moeten gaan. Er zijn meer dan voldoende mogelijkheden om in overleg met de gemeenten afgesproken oppervlakten vol te leggen met zonnepanelen en zo onze kostbare landbouwgronden te sparen."

 • GroenLinks: Oneens

  "Als alle geschikte daken in Flevoland vol liggen met zonnepanelen is er nog steeds 1000 ha zonnepanelen in het buitengebied nodig om Flevoland energieneutraal te maken. Dat blijkt uit onderzoek. Landbouwgrond kan daar ook voor ingezet worden, hoewel de insteek is om allereerst naar de minst waardevolle gronden te kijken. "

 • PvdD: Oneens

  "Momenteel willen grote investeerders, gedreven door subsidie, vooral zonneparken bouwen op landbouwgronden. De Partij voor de Dieren wil dat subsidie zo ingericht wordt dat het plaatsen van zonnepanelen op andere plekken zoals daken, bedrijventerreinen, oude vuilstortplekken en plekken naast snelwegen en vliegvelden aantrekkelijker wordt. Daar liggen nog veel kansen. Maar de opgave voor het opwekken van duurzame energie is te groot om zonnepanelen op landbouwgrond te verbieden."

 • SGP: Eens

  "De SGP vindt voedsel een hogere waarde vertegenwoordigen dan energie. De voedselnood in de hele wereld is groot. Gelukkig kan de landbouw meehelpen in deze nood te voorzien. Landschappelijk vinden wij zonnepanelen op landbouwgrond ook niet kunnen."

 • Jezus Leeft: Eens

  "Er zijn genoeg andere plaatsen die minder natuurvijandig zijn."

 • DENK: Oneens

  "DENK wil dat de provincie een spilfunctie vervult in de overgang naar een duurzamere energievoorziening. "

 • Respect!: Oneens

  "Respect! vindt dat de landbouwer zélf moet beslissen of hij zonnepanelen wil plaatsen voor eigen energieconsumptie of voor teruglevering aan het net (exploitatie als verdienmodel)."

 • Forum voor Democratie: Oneens

  "FVD is voor een vrije samenleving waarin de industrie zijn eigen weg kan zoeken. Als het economisch waardevol zou zijn om zonnepanelen te plaatsen (quod non) is er weinig reden om dit te verbieden - eventuele overwegingen rondom landschapsbescherming daargelaten. Het subsidiëren van dergelijke zonneweides vinden wij echter volstrekt uit den boze."

 • Ouderen Politiek Actief: Eens

  "Wij hebben de vruchtbaarste landbouwgrond van de wereld. Daar zetten wij geen zonnepanelen op. Er zijn voldoende alternatieven, zoals op daken, langs snelwegen op taluds en langs dijken."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

10. Statushouders Extra belangrijk

De provincie moet gemeentes niet financieel ondersteunen in het realiseren van tijdelijke huisvesting voor statushouders (asielzoekers met een verblijfsvergunning).

 • Uw mening:
 • VVD: Eens

  "Hier ligt geen taak voor de provincie. Dit is een gemeentelijke taak, waarbij gemeenten budget krijgen van het rijk."

 • PVV: Eens

  "Sterker nog, statushouders horen helemaal geen woningen te krijgen met voorrang boven Flevolanders die soms meer dan 8 jaar op de wachtlijst staan. Statushouders moeten zo snel mogelijk terug naar het land van herkomst. Ze krijgen een tijdelijke verblijfsvergunning voor maximaal 5 jaar. Probleem is alleen dat vrijwel niemand vrijwillig terugkeert. Daarom is er een enorm tekort aan huizen, juist voor onze eigen inwoners van de provincie. De PVV wil verplichte terugkeer afdwingen."

 • CDA: Eens

  "Het huisvesten van statushouders is een formele taak van de gemeenten in samenwerking met woningcorporaties. In een eventuele situatie dat er een beroep wordt gedaan op de provincie in het kader van de ruimtelijke ordening moet er daar waar mogelijk positief aan meegewerkt worden."

 • SP: Eens

  "Dat is een taak van de landelijke overheid."

 • D66: Oneens

  "De provincie moet de gemeenten niet betalen, maar heeft een coördinerende rol. D66 vindt het belangrijk dat statushouders, net als andere inwoners van ons land, goed kunnen wonen. Dat stelt hen in staat om een start te maken met de opbouw van hun nieuwe leven als onderdeel van de Flevolandse maatschappij."

 • PvdA: Oneens

  "Huisvesting van statushouders is een noodzakelijke verplichting die door de landelijke overheid wordt opgelegd en die soms de al aanwezige woningnood verder vergroot. Om die reden willen wij nagaan op welke manier gemeentes ondersteund kunnen worden om dit probleem op te lossen."

 • ChristenUnie: Geen van beide

  "De huisvesting van statushouders is een gemeentelijke aangelegenheid en moet ook door gemeenten worden gefinancierd maar mocht het nodig zijn om financieel te ondersteunen dan zeggen wij op voorhand geen nee. "

 • 50PLUS: Eens

  "Voor 50PLUS is het onacceptabel dat ouderen die soms al jaren op wachtlijsten staan voor een passende woning, tussen de wal en het schip vallen door deze voorrangsregeling voor statushouders. Het landelijke beleid moet er voor zorgen dat, wanneer men statushouders toelaat, er ook een adequate opvang is. "

 • GroenLinks: Oneens

  "GroenLinks vindt het belangrijk dat er voor statushouders ook in Flevoland voldoende tijdelijke huisvesting beschikbaar is. Als het nodig is, kan de provincie gemeentes financieel helpen bij het realiseren van deze huisvesting."

 • PvdD: Oneens

  "De Partij voor de Dieren vindt dat de regering en gemeenten samen tot een plan moeten komen om vluchtelingen te huisvesten. Dit plan zal ertoe moeten leiden dat er meer sociale huurwoningen beschikbaar worden gesteld. Zo nodig kan de provincie hierbij financieel bijspringen. Op deze manier komen zowel de Nederlandse inwoners als vluchtelingen aan een woning."

 • SGP: Geen van beide

  "Dat is geen provinciale taak."

 • Jezus Leeft: Eens

  "Dit is een taak voor de gemeente."

 • DENK: Oneens

  "Omdat er lange wachtlijsten zijn voor sociale huurwoningen, is DENK voorstander van creatieve oplossingen voor de huisvesting. Bijvoorbeeld de grote leegstand van kantoren benutten voor huisvesting van vluchtelingen met een verblijfsvergunning. Daarmee voorkom je dat statushouders voorrang moeten krijgen bij de toewijzing van sociale huurwoningen. "

 • Respect!: Eens

  "Statushouders moeten géén voorrang krijgen bij het vinden van huisvesting in de sociale sector boven diegenen die al lang(er) staan ingeschreven bij de woningbouwverenigingen. Respect! vindt daarom dat er géén (extra) financiële ondersteuning door de provincie dient te worden verstrekt."

 • Forum voor Democratie: Eens

  "Kinderen van de bestaande inwoners worden van de wachtlijsten verdrongen door statushouders, waardoor ze de regio noodgedwongen verlaten en lokale sociale structuren dreigen te verdwijnen. "

 • Ouderen Politiek Actief: Eens

  "We subsidiëren ook geen andere woningzoekenden. Bovendien vinden wij dat statushouders niet meer rechten moeten krijgen dan anderen. Als je de ene bevoordeelt dan benadeel je rechtstreeks de andere."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

11. Transportbedrijven Extra belangrijk

De provincie moet subsidie geven aan transportbedrijven die overschakelen van diesel naar schonere energiebronnen.

 • Uw mening:
 • VVD: Oneens

  "De transportsector is belangrijk voor Flevoland. Ondernemers moeten kunnen ondernemen en weten het beste hoe zij hun bedrijf runnen. Bovendien gaan we niet op de stoel van het Rijk zitten. Geen provinciale taak."

 • PVV: Oneens

  "Er zijn helemaal geen ‘schone’ energiebronnen. Een schone diesel is minder vervuilend voor het milieu dan een electrische wagen. De oplaadbare cellen zijn zwaar vervuilend voor het milieu aan het einde van de levensduur. Daarnaast is dit ondernemersrisico. De PVV adviseert ondernemers om fel te protesteren tegen het belachelijke klimaatakkoord."

 • CDA: Geen van beide

  "Bij de overgang naar schone energie in de transportsector is de landelijke overheid aan zet. Als er extra steun vanuit de provincie nodig is, kan daar te zijner tijd over beslist worden. Het faciliteren van voldoende 'laadpalen' kan een voorbeeld zijn."

 • SP: Eens

  "In 2050 hebben we een CO2-neutrale samenleving. Dit bereiken we door concrete en afdwingbare maatregelen die voortvloeien uit het Klimaatakkoord van Parijs (december 2015). We leggen per sector een tijdpad vast om in 2050 CO2-neutraal te zijn en in 2030 minstens halverwege. Dit leggen we vast in een Klimaat- en energiewet. "

 • D66: Geen van beide

  "D66 is groot voorstander van het overschakelen naar duurzame energiebronnen. D66 is echter wel van mening dat dit voor bedrijven grotendeels een eigen investering zou moeten zijn, die op termijn terugverdiend wordt. Daar waar nodig wil D66 onderzoeken of de provincie een bijdrage kan leveren, bijvoorbeeld in de realisatie van laadpunten bij truck parkings."

 • PvdA: Eens

  "Benzine- en dieselmotoren hebben als groot nadeel de uitstoot van schadelijke stoffen en de uitstoot van CO2. De transportbedrijven hebben echter ook een belangrijke economische functie en daarom willen wij het overschakelen op schonere energiebronnen stimuleren."

 • ChristenUnie: Eens

  "Het terugbrengen van CO2 is een belangrijke opgave en transport is daarbij een belangrijk onderdeel. Als transportbedrijven willen verduurzamen, dan kan een subsidie bijdragen aan de versnelling van een schone transportsector en een schoner Flevoland."

 • 50PLUS: Eens

  "De provincie moet innovatieve ontwikkelingen op het gebied van energietransitie ondersteunen. Dit geldt ook voor transportbedrijven die hun concurrentiepositie niet aangetast mogen zien door het overschakelen van diesel op (kostbaarder) milieuvriendelijke energiebronnen zoals elektrisch rijden of op waterstof."

 • GroenLinks: Eens

  "Niet alleen auto's maar ook vrachtwagens van transportbedrijven zullen moeten overstappen van de vervuilende diesel naar schone brandstof. Subsidie stimuleert bedrijven deze stap (eerder) te maken."

 • PvdD: Eens

  "De Partij voor de Dieren zet stevig in op een snelle overstap van fossiele, brandstoffen naar groene, hernieuwbare energie, ook onderweg. Hierbij moet de provincie zorgen voor voldoende oplaadpunten met groene stroom voor elektrische voer- en vaartuigen."

 • SGP: Oneens

  "Dit moet de markt zelf oppakken in nauwe samenwerking met de rijksoverheid."

 • Jezus Leeft: Eens

  "Voor milieubehoud zijn subsidies toegestaan."

 • DENK: Eens

  "DENK wil dat de provincie een spilfunctie vervult in de overgang naar een duurzamere energievoorziening. "

 • Respect!: Oneens

  "Respect! vindt dat de overschakeling naar schonere energiebronnen door de markt/ondernemingen zelf moet worden gerealiseerd. Respect! is terughoudend met het verstrekken van subsidies."

 • Forum voor Democratie: Oneens

  "Commerciële transportbedrijven kiezen hun vloot om de laagste kilometerkosten te bereiken. Subsidies hebben alleen tijdelijk effect als drempelverlager. Zodra de subsidie stopt, schakelen de transportbedrijven weer over naar diesel. FVD wil wél overwegen om te investeren in het ontwikkelen van verbeterde treininfrastructuur en watercorridors. "

 • Ouderen Politiek Actief: Oneens

  "Geen taak voor de provinciale belastingbetaler. De huidige regering is verantwoordelijk voor de uitvoering van het klimaatbeleid. "

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

12. Visserij Extra belangrijk

Beroepsvissers die door nieuwe regels onvoldoende kunnen verdienen en moeten stoppen met hun bedrijf, moeten door de provincie financieel tegemoet worden gekomen.

 • Uw mening:
 • VVD: Oneens

  "Geen taak voor provincie. Sanering van visserijsector is een rol die in Den Haag ligt."

 • PVV: Eens

  "De regels die nu door het kabinet en de EU over ons worden uitgestort zijn enkel bedoeld om de beroepsvissers de nek om te draaien. Wat de PVV betreft zijn deze regels volstrekt overbodig en schadelijk voor de werkgelegenheid. De provincie heeft de plicht dit te voorkomen of te compenseren."

 • CDA: Oneens

  "Hoewel wij de zorgen van met name de IJsselmeervisserij heel goed begrijpen, is het niet aan de provincie om hen financieel te ondersteunen bij bijvoorbeeld een sanering. Er zijn al landelijke maatregelen hiervoor, of er wordt aan gewerkt. "

 • SP: Geen van beide

  "Van de prijs die de consument in de winkel betaalt, komt er maar een klein deel bij de visser terecht. De SP wil een eerlijkere verdeling van de winst over de verschillende schakels in de keten. Hierdoor moet de marktmacht van primaire producenten worden versterkt, misbruik van inkoopmacht worden aangepakt en transparantie worden vergroot. "

 • D66: Oneens

  "D66 vindt dit niet de rol van de provincie. D66 loopt wel voorop als het gaat om de lobby richting Europa om hiervoor fondsen beschikbaar te stellen. Daaronder valt ook eventuele bescherming van de visserijsector voor de gevolgen van de Brexit. Daarnaast maken wij ons in Den Haag sterk voor de herstructurering van de IJsselmeervisserij."

 • PvdA: Oneens

  "Een directe financiële tegemoetkoming vanuit de provincie is niet voor hand liggend, wel is het goed dat de provincie investeert in economische structuurversterking. Het Maritiem Cluster Urk is hier een mooi voorbeeld van."

 • ChristenUnie: Eens

  "Als vissers rechtstreeks worden getroffen door nieuwe (provinciale) regelgeving moeten zij hiervoor kunnen worden gecompenseerd zodat zij op een andere wijze in hun voortbestaan kunnen voorzien."

 • 50PLUS: Eens

  "De beroepsvisserij is al hard genoeg getroffen door diverse Europese maatregelen zoals een dreigend totaalverbod op pulsvisserij en de Brexit met mogelijk verlies aan visgronden. De provincie moet samen met de landelijke overheid hulp bieden aan vissers die hierdoor gedwongen moeten stoppen. Oudere vissers vooral financieel en jonge vissers met compleet begeleidingstraject naar nieuw werk."

 • GroenLinks: Oneens

  "Omgaan met veranderende regelgeving hoort bij elke bedrijfstak. Het is geen provinciale taak om de lonen aan te vullen."

 • PvdD: Oneens

  "De visserij is de afgelopen decennia veranderd in een massale industrie met verwoestende effecten op ecosystemen. De vangsttechnieken zorgen voor een pijnlijke doodsstrijd voor de vissen. Bovendien is er sprake van ernstige overbevissing. Vissers krijgen geen voorkeursbehandeling ten opzichte van andere arbeidsgroepen die het lastig hebben. Uiteraard wordt wel geïnvesteerd in omscholing."

 • SGP: Eens

  "Juist omdat de overheid vissers in een hoek drukt, zal de overheid ook de consequenties moeten dragen."

 • Jezus Leeft: Geen van beide

  Geen toelichting gegeven

 • DENK: Oneens

  "DENK is geen voorstander van het financieel tegemoetkomen. Er dient gekeken te worden naar hoe deze groep Flevolanders zo goed en zo snel mogelijk begeleid kunnen worden naar ander werk. Hoewel de economie in Nederland groeit blijven sommige groepen aantoonbaar achter. Zo is de werkloosheid onder mbo’ers, 50-plussers, mensen met een migratieachtergrond en alleenstaande ouders nog steeds groot. DENK wil dat de provincie een voortrekkersrol krijgt in het oplossen van de mismatch."

 • Respect!: Eens

  "Beroepvissers worden door nieuwe (Europese) wetten en regels buiten hun schuld en invloed om benadeeld of beperkt in hun mogelijkheid om voldoende te kunnen verdienen. Ook bepaalde nieuwe visserijtechnieken mogen hierdoor niet worden toegepast. Bij gebrek aan of onvoldoende financiële tegemoetkoming door het Rijk moet de provincie bijspringen."

 • Forum voor Democratie: Oneens

  "FVD volgt nauwlettend de onderzoeken naar de visstand in het IJssel- en Markermeer, die weliswaar afhangt van een complex aantal factoren, maar ook al jaren een duidelijke trend laat zien. Wij dragen de beroepsvisserij een warm hart toe, maar benadrukken dat ook deze ondernemers zich bewust moeten zijn van de ontwikkelingen in hun branche."

 • Ouderen Politiek Actief: Eens

  "In principe investeert O.P.A. graag in mensen en niet in bedrijven. Bovendien vinden wij dat dit een Rijkstaak is en niet van de Flevolandse belastingbetaler. Voor Urk maken wij een uitzondering, gelet op het feit dat men al genoeg door Europa wordt tegengewerkt."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

13. Opcenten Extra belangrijk

De provinciale belastingen (de opcenten op de motorrijtuigenbelasting) mogen niet stijgen, ook niet met een jaarlijkse prijscorrectie.

 • Uw mening:
 • VVD: Eens

  "Huidige niveau van opcenten handhaven van de opcenten. Dus bevriezing op het huidige prijsniveau. De automobilist mag niet als melkkoe worden gebruikt."

 • PVV: Eens

  "De afgelopen jaren is de motorrijtuigenbelasting jaarlijks verhoogd met de prijscorrectie, terwijl de inwoners werd verteld dat dit niet zou gebeuren. De PVV is open en eerlijk. Als wij het voor het zeggen krijgen, stijgen de opcenten NIET. Ook niet door de prijscorrectie. Punt."

 • CDA: Oneens

  "De inkomsten van de provinciale belastingen zoals de opcenten zijn onmisbaar voor het ‘huishoudboekje’ van Flevoland. Er worden goede dingen mee gedaan waar we allemaal voordeel bij hebben. Een geringe jaarlijkse stijging van de prijscorrectie (de afgelopen jaren 1% per jaar) vinden wij dan ook gerechtvaardigd."

 • SP: Eens

  "De SP wil dat de provinciale belastingen worden afgeschaft. Door de dreigende invoering van de kilometerheffing staan de opcenten, het provinciale deel van de motorrijtuigenbelasting, ter discussie. We moeten sowieso van deze opcenten af en dit helemaal niet vervangen door een nieuwe belasting. Met het afschaffen van de wegenbelasting willen de provincies op een andere manier geld gaan innen."

 • D66: Oneens

  "Flevoland is geen rijke provincie. Het is voor D66 belangrijk dat de begroting sluitend blijft. Vaak is het nodig om daarvoor de opcenten mee te laten stijgen met de jaarlijkse inflatie."

 • PvdA: Oneens

  "Wij zijn tegen een stijging van de opcenten op de motorrijtuigenbelasting als deze de inflatiecorrectie overschrijdt. Indexering met 1% is toegestaan. Flevoland zit met het tarief licht onder het landelijk gemiddelde, terwijl de opgave verhoudingsgewijs groot is."

 • ChristenUnie: Eens

  "Stijging van de opcenten, ook niet met een jaarlijkse prijscorrectie is geen vanzelfsprekendheid. De ChristenUnie wil het huidige tarief handhaven."

 • 50PLUS: Eens

  "Voor iedereen - maar vooral voor ouderen - is mobiliteit van levensbelang om sociale contacten te onderhouden. Het is belangrijk om in staat te zijn om met de auto te kunnen reizen. Vooral ook in gebieden met beperkt openbaar vervoer. Het betaalbaar houden van de eigen auto is voor 50PLUS een voorwaarde voor het behoud van de ‘sociale mobiliteit’ van ouderen om zo niet te vereenzamen."

 • GroenLinks: Oneens

  "Een jaarlijkse prijscorrectie (inflatie) is op veel producten en diensten gebruikelijk. Er is geen reden om de motorrijtuigenbelasting daarvan uit te zonderen. Bovendien is het voor de provincie een belangrijke inkomstenbron om haar taken te financieren. "

 • PvdD: Oneens

  "De vervuiler betaalt, dus ook automobilisten. Er wordt minimaal inflatiecorrectie toegepast."

 • SGP: Eens

  "De SGP heeft die stelregel al heel veel jaren. Alleen als het benodigde bedrag direct gebruikt wordt voor investeringen is het bespreekbaar."

 • Jezus Leeft: Eens

  "Belastingen moeten omlaag door de provincie efficiënter te laten werken."

 • DENK: Eens

  "DENK is voor het verlagen van de provinciale opcenten. Belasting op het bezit (BPM, motorrijtuigenbelasting inclusief opcenten) en het gebruik van de auto (parkeergeld, accijnzen op benzine en diesel) zorgt ervoor dat Nederlandse automobilisten tot de meest betalende autogebruikers in Europa behoren. "

 • Respect!: Eens

  "Respect! vindt dat lokale, regionale en/of provinciale belastingen omlaag moeten!"

 • Forum voor Democratie: Eens

  "Het is tijd dat de belastingen omlaag gaan. De overheid dijdt alsmaar verder uit en de burger betaalt de rekening. Een stop op de provinciale belastingen lijkt ons een uitstekend startpunt voor een vrijere samenleving waarin ondernemerschap en individuele verantwoordelijkheid worden gestimuleerd."

 • Ouderen Politiek Actief: Eens

  "Wat ons betreft zou deze zelfs met 5 procent verlaagd kunnen worden. Het geld van de indexeringen van de afgelopen vier jaar, doorgevoerd door de huidige collegepartijen, kan dan terug naar de burger."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

14. Aardgas Extra belangrijk

Flevoland moet inwoners met een laag inkomen extra geld geven om over te schakelen van aardgas op duurzame energiebronnen.

 • Uw mening:
 • VVD: Oneens

  "Geen taak voor de provincie. De provincie doet niet aan inkomenspolitiek."

 • PVV: Oneens

  "Het is volkomen onnodig om over te schakelen van aardgas naar duurzame energiebronnen, die helemaal niet duurzaam zijn. Als het kabinet dit wel wil, moeten VVD, CDA, D66 en de CU dit maar voor onze inwoners betalen. De PVV is in ieder geval tegenstander van het klimaatakkoord, omdat dit u jaarlijks bijna €300,- per huishouden extra gaat kosten."

 • CDA: Oneens

  "De provincie heeft – net als gemeenten en de landelijke overheid - verschillende subsidiemogelijkheden voor inwoners om over te stappen naar nieuwe energiebronnen, of om aan energiebesparing te doen. Deze subsidies gelden voor iedereen. Niet alleen voor mensen met een laag inkomen."

 • SP: Eens

  "De overgang naar duurzame energie vindt plaats mét en niet ondanks de mensen. Investeringen in duurzaamheid moeten leiden tot meer werkgelegenheid, gerichte scholing en lagere lasten voor mensen met een middeninkomen of lager inkomen. We vergroten de betrokkenheid van mensen bij het ontwikkelen en uitvoeren van duurzame projecten."

 • D66: Eens

  "D66 wil overschakeling naar duurzame energiebronnen stimuleren. Daarin kan de provincie een financiële rol spelen. D66 wil de financiële bijdrage graag verstrekken in de vorm van een lening met gunstige voorwaarden. Door het lagere energieverbruik verdient deze investering zichzelf terug. D66 vindt dat deze bijdrage niet beperkt hoeft te blijven tot inwoners met een laag inkomen."

 • PvdA: Eens

  "Wij zijn voor een eerlijke verdeling van de kosten van de verduurzaming van het energiegebruik. Omdat wij vinden dat de minima niet voor hogere kosten mogen komen te staan, zijn wij het met deze stelling eens. Soms kan een eenmalig subsidiebedrag helpen om de overstap mogelijk te maken."

 • ChristenUnie: Oneens

  "Wij willen alle inwoners stimuleren om over te stappen op duurzame energiebronnen. Wij willen dat ook stimuleren middels een subsidie maar niet alleen voor de mensen met een laag inkomen maar ook voor mensen met een modaal inkomen."

 • 50PLUS: Eens

  "Ouderen worden financieel nu al keihard getroffen door de rampzalige ontwikkelingen van hun pensioen met een koopkrachtverlies tot wel 25% over de afgelopen jaren. De hoge kosten van het verduurzamen van hun woning zijn zonder extra financiële compensatie niet op te brengen."

 • GroenLinks: Eens

  "Belangrijk dat ook inwoners met een laag inkomen de overgang van aardgas naar duurzame energiebronnen kunnen betalen. Door deze inwoners extra geld te geven, is het ook voor hen mogelijk. "

 • PvdD: Eens

  "De Partij voor de Dieren wil dat de provincie ruim baan geeft aan initiatieven die zorgen voor een verduurzaming van woningen (energieneutraal of -positief en gasloos). Hiertoe willen wij onder meer een provinciaal stimuleringsfonds instellen voor kleinschalige opwekking van schone energie door particulieren en stimuleren dat huizen zelf energie gaan opwekken en opslaan. Bij het bepalen van de bestemming van dit fonds neemt de provincie de belangen van de meest kwetsbare groepen in acht."

 • SGP: Geen van beide

  "De SGP vindt dat ook mensen met een kleine beurs moeten kunnen overschakelen op duurzame energiebronnen. Dit is een rijkstaak."

 • Jezus Leeft: Eens

  "Gebruik van duurzame energie moet worden gestimuleerd."

 • DENK: Eens

  "DENK vindt het van belang dat wij meer inzet plegen op het verduurzamen en vergroenen van onze gebouwen. Dit draagt bij aan een schoner milieu en aan kleinere afhankelijkheid van fossiele brandstoffen. DENK wil daarom dat de overheid mensen die hun huis isoleren een subsidie geeft."

 • Respect!: Oneens

  "Respect! is uiteraard voorstander van overschakelen naar duurzame energiebronnen maar Respect! vindt niet dat bepaalde inwoners daarvoor extra geld moeten krijgen. Of iedereen óf niemand!."

 • Forum voor Democratie: Oneens

  "FVD is tegen het subsidiëren van de zogeheten ‘energietransitie’. We zijn voor échte innovatie, maar het obsessief van-het-gas-af gaan brengt ons niets."

 • Ouderen Politiek Actief: Eens

  "Iedereen die gedwongen wordt om af te stappen van het gas, dient daar door het Rijk voor te worden gecompenseerd en zo mogelijk kan de provincie daar ook een rol in vervullen. O.P.A. vindt dat burgers volledig gecompenseerd dienen te worden."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

15. Kerntaken Extra belangrijk

De provincie moet zich alleen bezighouden met de kerntaken (ruimtelijke ordening, duurzaamheid, mobiliteit en milieu), en niet met zorg, welzijn en sport.

 • Uw mening:
 • VVD: Eens

  "Het gaat erom dat de provincie haar taken zo goed mogelijk uitvoert en met een beperkt budget kun je niet alles doen. Er komt namelijk niet meer geld bij voor andere taken, want die taken liggen bij het Rijk en gemeenten. We moeten bovendien niet op de stoel van gemeenten gaan zitten."

 • PVV: Oneens

  "Uitvoeren van de kerntaken is goed voor onze inwoners. Echter, zorg is dat ook. De PVV vindt het volkomen belachelijk dat de IJsselmeergroep ziekenhuizen failliet konden gaan zonder ingrijpen. Ook het welzijn van onze inwoners staat onder druk door de toenemende islamisering. De PVV vindt dat de provincie zich veel meer moet bemoeien met dit soort zaken die onze inwoners belangrijk vinden."

 • CDA: Oneens

  "Het CDA vindt dat ook zorg, welzijn en sport belangrijke aandachtspunten zijn voor de provincie. We moeten samen met de gemeenten en zorgorganisaties werken aan een gezond en vitaal Flevoland. Wij willen daar de komende Statenperiode een apart actieprogramma voor opstellen."

 • SP: Oneens

  "De provincie moet alle gelden die niet aan wettelijke taken worden uitgegeven inzetten ten behoeve van het Fonds Leefbaarheid/sport/welzijn. "

 • D66: Eens

  "D66 is in de basis voor de inzet op onze kerntaken. Daar waar zaken als zorg, welzijn en sport bijdragen aan een betere uitvoering van de kerntaken kan gezocht worden naar een rol voor de provincie. Bijvoorbeeld zorg als onderdeel van het vestigingsklimaat."

 • PvdA: Oneens

  "Zeer mee oneens. Het is terecht dat de aandacht vooral ligt op fysieke en economische ontwikkelingen zoals Almere 2.0, Lelystad Airport en Nationaal Park Nieuw Land. Maar meer aandacht voor het optimaal ruimte geven aan een krachtige samenleving die het zelf wil, kan en gaat maken, is een goede zaak. Daarom zijn onderwijs, zorg, cultuur en sport belangrijk."

 • ChristenUnie: Oneens

  "De provincie moet er zijn voor al zijn burgers en juist ook voor de kwetsbare burgers. Welzijn, zorg en sport zijn belangrijke punten waar de provincie zich ook voor moet inzetten."

 • 50PLUS: Oneens

  "Samen met gemeenten en maatschappelijke organisaties heeft de provincie een gedeelde verantwoordelijkheid voor de welvaart en welzijn van haar inwoners. Vooral voor ouderen is toegang tot goede en bereikbare zorg essentieel. Zij mogen niet de dupe worden van het winstbejag van een kleine groep investeerders. "

 • GroenLinks: Oneens

  "Zorg, welzijn en sport zijn taken van gemeenten. Toch kunnen er zich op provinciaal niveau ook problemen of kansen voordoen. Dan moet de provincie haar verantwoordelijkheid nemen. Natuurlijk in goed overleg met de Flevolandse gemeenten. "

 • PvdD: Oneens

  "De Partij voor de Dieren vindt dat de provincie moet opkomen voor alles wat kwetsbaar is. Dit kan er dus op neerkomen dat de provincie zich met andere taken dan de kerntaken bezighoudt."

 • SGP: Eens

  "De SGP is het hier in de basis mee eens. Zaken die de gemeenten overstijgen zoals een onderwerp als vereenzaming of ziekenhuiszorg voor de regio, zijn wel belangrijk om een plek in ons beleid te krijgen. "

 • Jezus Leeft: Eens

  "Minder taken leidt tot lagere kosten."

 • DENK: Oneens

  "DENK wil dat er ook op provinciaal niveau meer werk wordt gemaakt van de bereikbaarheid van breedtesport en breedtecultuur voor alle inwoners. DENK wil daarom dat de subsidies eerlijker verdeeld worden. Er moet minder geld naar elitecultuur, waar vooral de hogere inkomens gebruik van maken. Er moet juist meer geld naar breedtecultuur zoals (multiculturele) festivals, straatcultuur en andere laagdrempelige activiteiten. "

 • Respect!: Oneens

  "Respect is van mening dat maatschappelijke betrokkenheid door de provincie belangrijk is."

 • Forum voor Democratie: Eens

  "In het algemeen vindt FVD dat allerlei overheidsorganen zich teveel met dezelfde thema’s bezighouden, waardoor de overheid vooral met zichzelf in overleg is. Dit is ook het geval in de provincie, waar het ambtenarenapparaat steeds meer taken op zich neemt en daarmee de zelfredzaamheid op gemeentelijk en individueel niveau afremt."

 • Ouderen Politiek Actief: Oneens

  "De provincie bepaalt waar ze wel of niet over gaat. O.P.A. kiest voor de mensen (vrijwilligers, ouderen, mantelzorgers, jongeren) in plaats van alleen maar stenen en/of asfalt. Mensen zijn het cement van de samenleving. Zonder hen geen 'krachtige samenleving' in Flevoland."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

16. Media Extra belangrijk

De provincie moet meer geld geven aan de lokale en regionale media.

 • Uw mening:
 • VVD: Oneens

  "Dit is geen taak voor provincie. Media zijn ook normale bedrijven die hun omzet dienen te realiseren door goede producten en inkomsten kunnen genereren door onder andere reclame."

 • PVV: Oneens

  "Het Rijk wijst geld toe regionale media. De provincie is slechts een doorgeefluik. Lokale media krijgen geld van hun gemeente. Er is geen enkele reden voor de provincie om meer van uw belastinggeld te verspillen aan deze media. Met een goede programmering halen ze zelf extra (reclame)inkomsten binnen."

 • CDA: Oneens

  "Hoewel het CDA de media enorm belangrijk vindt als belangrijke (onafhankelijke) nieuws- en informatiebron voor alle Flevolanders, hoeven deze media niet financieel ondersteund te worden door de provincie. Lokale omroepen worden (mede-)gefinancierd door gemeenten, de regionale omroep door de landelijke overheid, en kranten hebben hun commerciële inkomsten."

 • SP: Geen van beide

  "Met financiële steun aan media moet je voorzichtig zijn. Overheid en pers mogen op geen enkele manier een afhankelijkheidsrelatie hebben. Tegelijkertijd is het voortbestaan van een kritische en onafhankelijke pers een absolute voorwaarde voor de democratie."

 • D66: Geen van beide

  "D66 is groot voorstander van goed gefinancierde lokale en regionale media. Echter worden deze media momenteel niet door de provincie gefinancierd, maar door rijk en gemeenten. D66 vindt dat deze taakscheiding behouden moet blijven."

 • PvdA: Oneens

  "Lokale en regionale media zijn van groot belang. De middelen die vanuit de overheid beschikbaar worden gesteld, moeten dan ook toereikend zijn. Een extra bijdrage door de provincie lijkt ons niet wenselijk, ook al omdat de media volstrekt onafhankelijk moeten kunnen zijn."

 • ChristenUnie: Eens

  "Het is belangrijk er dat onafhankelijke nieuwsgaring plaatsvindt. Lokale en regionale media zijn daarbij belangrijke partijen en verdienen daarbij onze steun."

 • 50PLUS: Oneens

  "50PLUS is voor een goede informatievoorziening door lokale en regionale media, maar wij zijn van mening dat dit binnen de huidige budgetten moet gebeuren. Pas als de continuïteit en kwaliteit van nieuwsvoorziening door geldgebrek ernstig worden bedreigd, zijn wij bereid om mee te denken over (financiële) oplossingen. "

 • GroenLinks: Eens

  "Onafhankelijke media zijn ontzettend belangrijk. De kwaliteit daarvan moet ook in de toekomst geborgd zijn. Feitelijk betaalt echter het Rijk de omroepen. Voor GroenLinks is dat de wenselijke situatie."

 • PvdD: Eens

  "Een samenleving gedijt het beste als er volop ruimte is voor tegenmacht, kritische geluiden en reflectie. Dikwijls nemen media en kunst deze taak op zich. Daarom wil de Partij voor de Dieren dat de provincie ruim middelen vrij maakt voor regionale kunst, cultuur en media. "

 • SGP: Oneens

  "Geldstromen lopen via de rijksoverheid. We hoeven daar als provincie geen extra geld bij te doen."

 • Jezus Leeft: Oneens

  "Dit is een zaak die de provincie niet aangaat."

 • DENK: Eens

  "DENK vindt dat goed functionerende en onafhankelijke media essentieel zijn voor het controleren van de politiek, het bestuur en voor het informeren van de inwoners. DENK is daarom voor het uittrekken van meer budget voor lokale media die politici controleren, zodat mensen voldoende op de hoogte worden gebracht van lokale besluitvorming. "

 • Respect!: Oneens

  "De financiering van de lokale en regionale media wordt al vanuit het Rijk en gemeenten georganiseerd. Dit is geen taak voor de provincie."

 • Forum voor Democratie: Oneens

  "FVD vindt dat mediabedrijven hun bestaansrecht zoveel mogelijk zelf moeten verdienen. We staan sceptisch tegenover staatsmedia en gesubsidieerde berichtgeving. Ook omdat media hierdoor afhankelijk worden van gevestigde politieke machten."

 • Ouderen Politiek Actief: Oneens

  "Goed dat er regionale media zijn. Maar de meerwaarde om daar extra geld in te investeren ontgaat ons."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

17. Mestverwerking Extra belangrijk

De provincie moet nieuwe mestverwerkingsfabrieken toestaan om zich in Flevoland te vestigen.

 • Uw mening:
 • VVD: Oneens

  "Gegeven de CO2- en fijnstofproblematiek wil de VVD geen mestverwerkingsbedrijven in Flevoland."

 • PVV: Eens

  "Wat de PVV betreft is er ruimte voor meer mestverwerkingsfabrieken in Flevoland. Voorwaarde is natuurlijk wel dat de bedrijfsvoering voldoet aan de regels en geen overlast oplevert voor de omgeving."

 • CDA: Eens

  "Het CDA vindt dat Flevoland de ruimte kan bieden voor een dergelijke fabriek. Daarbij is het wel van het grootste belang dat er goed rekening wordt gehouden met de omgeving, veiligheid en milieu."

 • SP: Oneens

  "Wij vrezen voor overlast van stank, uitstoot van fijnstof, last van vrachtverkeer, aantasting van de natuur en vervuiling van het oppervlaktewater .Onder andere met medicijnenresten die in overvloedige mate in de mest zitten."

 • D66: Geen van beide

  "D66 wil de productie van groene gassen (zoals biogas uit mest) stimuleren. Echter is D66 er geen voorstander van om ieder type mestverwerkingsfabriek toe te staan. Bij het toestaan van mestverwerkingsbedrijven dienen de volksgezondheid en de beperking van de overlast voor omwonenden optimaal geborgd te zijn."

 • PvdA: Oneens

  "Als voorstander van circulaire agrarische bedrijvigheid (kringlooplandbouw) ligt het niet voor de hand om dit soort bedrijvigheid te stimuleren."

 • ChristenUnie: Geen van beide

  "De ChristenUnie is geen voorstander van nieuwe mestverwerkingsfabrieken in de polder. Maar zolang het binnen de bestaande wet- en regelgeving is toegestaan, willen wij dit niet verbieden."

 • 50PLUS: Eens

  "Mestverwerkingsfabrieken kunnen een duidelijke bijdrage leveren aan de verduurzaming van de provincie. Echter ook hier geldt dat ze geen overlast mogen veroorzaken voor de bewoners."

 • GroenLinks: Eens

  "Het mestoverschot in Nederland moet worden teruggedrongen door het stimuleren van biologische landbouw en terugdringen van de veestapel. Echter, mest kun je verwerken tot biogas en andere waardevolle producten. Het ligt voor de hand om mest te verwerken in gebieden waar er sprake is van een mestoverschot. Dit is niet in Flevoland. Dat scheelt veel transportkilometers. Mocht er in de toekomst toch een overschot zijn, willen we een mestverwerkingsfabriek niet op voorhand uitsluiten. "

 • PvdD: Oneens

  "Mestvergisters zorgen niet voor groene, maar bruine stroom. Ze zijn niet duurzaam en horen niet bij een verantwoorde landbouw. Bovendien brengen ze een groot risico met zich mee voor de volksgezondheid. Daarom wil de Partij voor de Dieren dat er geen nieuwe mestvergisters in de provincie Flevoland worden gebouwd, dat er geen uitbreidingen worden vergund en dat er beleid komt om het aantal mestvergisters in onze provincie af te bouwen."

 • SGP: Eens

  "Goed om mestverwerking dicht bij de bron te vestigen."

 • Jezus Leeft: Oneens

  "Er moet geen landbouw worden bedreven waarbij een mestoverschot ontstaat."

 • DENK: Oneens

  "DENK vindt dat klimaatrealisme belangrijk is, waarbij de kosten eerlijk verdeeld worden. De grote bedrijven die het meest uitstoten, moeten daarvoor de meeste kosten op zich nemen. Huishoudens moeten zoveel mogelijk worden ontzien. Zij betalen nu al meer dan genoeg aan hun energierekening. Klimaatbeleid kan alleen slagen als er voldoende draagvlak voor is. "

 • Respect!: Eens

  "Voor de economie van Flevoland moeten nieuwe mestverwerkingsfabrieken mogelijk blijven mits er ook voldoende aandacht is voor het milieu."

 • Forum voor Democratie: Eens

  "FVD geeft ruimte aan investerende ondernemers en gelooft in hun innovatieve vermogens, waarbij de voor ons allen geldende regels - zoals de Nederlandse emissierichtlijn lucht - een stabiel kader dient te vormen. Een ondernemer moet erop kunnen vertrouwen dat zijn of haar vergunningsaanvraag objectief getoetst wordt. "

 • Ouderen Politiek Actief: Oneens

  "Van extra of nieuwe mestverwerkingsfabrieken zien we de noodzaak niet in. "

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

18. Migratieachtergrond Extra belangrijk

De provincie moet geld steken in de emancipatie van groepen mensen met een migratieachtergrond

 • Uw mening:
 • VVD: Oneens

  "De VVD is tegen doelgroepenbeleid. Wel wil de VVD dat mensen met een migratieachtergrond snel integreren en deelnemen aan de samenleving en het (arbeids)proces. Dat is de beste manier van emanciperen. Afgelopen jaren is bewezen dat pamperen van deze doelgroep absoluut niet helpt."

 • PVV: Oneens

  "Dit is weggegooid geld. Het Centraal Opvang Orgaan krijgt belastinggeld van het Rijk om statushouders te huisvesten. Gemeenten geven belastinggeld uit om ze te scholen en aan gesubsidieerd werk te helpen. Wat de PVV betreft worden ze voorbereid op terugkeer naar eigen land zodra dit weer veilig is. "

 • CDA: Oneens

  "Het CDA vindt dit een gemeentelijke taak. Initiatieven vanuit de bevolking om de kloof tussen verschillende bevolkingsgroepen te verkleinen, dragen we een warm hart toe."

 • SP: Oneens

  "Achtereenvolgende regeringen hebben de integratie ernstig verwaarloosd. Veel mensen met een migratie-achtergrond hebben op eigen kracht een plaats in de samenleving verworven, maar nog te veel mensen blijven aan de kant staan. De SP hecht veel waarde aan inburgering, maar de huidige inburgering gaat te veel gepaard met wapengekletter. Dat is volkomen misplaatst. De gemeenten moeten hier geld in steken. Zij staan dicht bij de inwoners."

 • D66: Eens

  "Integratie en emancipatie van groepen mensen met en zonder migratieachtergrond is voor D66 heel belangrijk. In Flevoland is ruimte voor iedereen die onderdeel wil zijn van deze samenleving. Diversiteit maakt onze provincie nog mooier dan hij al is."

 • PvdA: Eens

  "De provincie moet elke vorm van emancipatie stimuleren, dus ook die van mensen met een migratieachtergrond. Geld kan hierbij soms een middel zijn om kansen te bieden en mee te kunnen doen."

 • ChristenUnie: Eens

  "Emancipatie en integratie van mensen met een migratieachtergrond vinden wij belangrijk. Iedereen moet volwaardig mee kunnen doen in onze samenleving."

 • 50PLUS: Oneens

  "Emancipatie begint met participatie en is niet alleen voorbehouden aan mensen met een migratieachtergrond. Extra geld moet allereerst worden besteed aan de participatie van ouderen in onze samenleving. Hen helpen met programma’s om vanuit de eenzaamheid weer mee te kunnen gaan doen als waardevol persoon in onze samenleving. En werklozen van 40+ die soms al afgeschreven lijken, actief te begeleiden naar nieuw werk. "

 • GroenLinks: Eens

  "In feite is dit geen provinciale taak, maar de provincie kan wel de gemeenten stimuleren om hierin te investeren. Emancipatie en inburgering zijn belangrijk om uiteindelijk goed te kunnen integreren. "

 • PvdD: Eens

  "Uitgangspunt van de Partij voor de Dieren is dat mededogen en respect de maatstaven zouden moeten vormen binnen onze samenleving. De partij staat pal voor de erkenning van emancipatiebewegingen. Overal waar sprake is van achterstelling van groepen, is het een taak van de overheid om vol in te zetten op volwaardige participatie en gelijke behandeling. Mensen van elke levens- of geloofsovertuiging, geaardheid, afkomst, sekse en genderoriëntatie moeten zich vrij en veilig kunnen voelen."

 • SGP: Oneens

  "Geen provinciale taak."

 • Jezus Leeft: Oneens

  "Mensen die hierheen migreren, zijn zelf verantwoordelijk voor emancipatie."

 • DENK: Eens

  "Hoewel de economie in Nederland groeit, blijven sommige groepen aantoonbaar achter. Zo is de werkloosheid onder mbo’ers, 50-plussers, mensen met een migratieachtergrond en alleenstaande ouders nog steeds groot. DENK wil dat de provincie zich hiertegen inzet."

 • Respect!: Oneens

  "Mensen met een migratieachtergrond dienen zélf initiatief te nemen en dit ook zélf te financieren. Meedoen (interactie) in de samenleving en participeren in de maatschappij zal - zonder kosten - ook tot emancipatie leiden."

 • Forum voor Democratie: Oneens

  "FVD is er een groot voorstander van dat mensen in Nederland hun toekomst in eigen hand nemen, eigen verantwoordelijkheid dragen en daarmee het maximale uit zichzelf halen. Dit is goed voor henzelf en voor onze samenleving. Mensen met een migratieachtergrond vormen hier geen uitzondering op."

 • Ouderen Politiek Actief: Oneens

  "Wij gaan uit van empowerment (zelfredzaamheid) van deze doelgroep. Emanciperen doe je zelf, de Nederlandse taal leren, de Nederlandse cultuur accepteren en deelnemen aan het arbeidsproces of vrijwilligerswerk. Niets doen is geen optie, ook niet voor mensen met een migratieachtergrond. "

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

19. Trein naar noorden Extra belangrijk

De provincie moet geld beschikbaar stellen voor een treinverbinding die via de Noordoostpolder naar het noorden gaat.

 • Uw mening:
 • VVD: Oneens

  "Treinverbindingen is een taak voor het Rijk. Wel wil de VVD dat er nog eens wordt gekeken en een onderzoek wordt gedaan of zo'n verbinding rendabel kan zijn."

 • PVV: Oneens

  "Dit is een gepasseerd station. De Zuiderzeelijn is in het verleden definitief afgeblazen. De provincie heeft toen veel geld gekregen van het Rijk ter compensatie hiervan. Dit geld is geïnvesteerd in ontwikkelingen in Noordelijk Flevoland. Wat de PVV betreft wordt er naast asfalt geïnvesteerd in een goede openbaarvervoerverbindingen."

 • CDA: Eens

  "Een treinverbinding Lelystad-Noordoostpolder-Groningen is de ontbrekende directe schakel tussen de Randstad en het noorden. Het CDA vindt dit plan het onderzoeken waard. Ook andere ‘slimme’ en snelle vormen van vervoer kunnen wat ons betreft worden betrokken bij een onderzoek. "

 • SP: Eens

  "Het noorden heeft recht op een fatsoenlijke verbinding met de Randstad. In plaats van het beperken van de kosten kiezen wij voor het maximaliseren van de baten. De SP heeft altijd gepleit voor een goede, snelle verbinding van de Randstad met het noorden. Uit landsbelang omdat het noorden dan dichter bij het westen komt te liggen en dus de werkgelegenheid hier kan stimuleren, en omdat dat tegelijkertijd de Randstad beter ontsloten wordt."

 • D66: Eens

  "D66 is voorstander van duurzaam vervoer. Een treinverbinding of een andere hoogwaardig openbaar vervoer verbinding via de Noordoostpolder naar het noorden kan een grote bijdrage leveren aan de verduurzaming van de mobiliteit binnen en door de provincie."

 • PvdA: Eens

  "Betere ontsluiting van de Noordoostpolder naar het noorden is een lang gekoesterde wens. Of een treinverbinding haalbaar is, zal onderzocht moeten worden. Voor dat onderzoek moeten middelen beschikbaar worden gesteld."

 • ChristenUnie: Eens

  "De bereikbaarheid van noordelijk Flevoland is een belangrijk speerpunt. Een treinverbinding is daarbij een belangrijk onderdeel. Na de verbinding met Zwolle is de ontsluiting van Noord-Nederland via de Noordoostpolder een belangrijke stap."

 • 50PLUS: Eens

  "Deze NoordLink is een spoorlijn die vanaf Groningen plaatsen als Emmeloord en Lelystad aandoet, van waaruit snel via Almere de Randstad wordt bereikt. De NoordLink is geschikt voor treinen met een snelheid van 200 kilometer per uur en geeft behalve tijdwinst een betere ontsluiting van Flevoland met Noord- Nederland."

 • GroenLinks: Eens

  "Een spoorverbinding is een goede manier om de Noordoostpolder te verbinden met de rest van Flevoland, en Friesland en Groningen. Dit is goed voor de economie van Flevoland en voor het milieu en het klimaat in het algemeen. De provincie moet dit actief stimuleren."

 • PvdD: Eens

  "Openbaar vervoer moet, zowel in stedelijk als landelijk gebied, duurzaam, efficiënt, betrouwbaar en toegankelijk zijn. Ook bewoners van de Noordoostpolder moeten de mogelijkheid hebben om de auto te laten staan en gebruik te kunnen maken van een toegankelijke treinverbinding naar het noorden."

 • SGP: Eens

  "Het is belangrijk voor de economie van Urk en de Noordoostpolder maar ook voor de hele provincie (denk aan Lelystad Airport) en voor de vele reizigers dat er een goede treinverbinding met het noorden en de Randstad komt."

 • Jezus Leeft: Oneens

  "Lijdt tot verdere aantasting van de natuur."

 • DENK: Eens

  "Openbaar vervoer is een wezenlijk onderdeel van onze infrastructuur. Een infrastructuur die in de komende jaren onder toenemende druk komt te staan door een toename in het autoverkeer. Helaas zien wij dat het openbaar vervoer steeds duurder wordt. Om ons wegennet te ontzien, is het van belang dat de provincie inzet op goed en betaalbaar openbaar vervoer. "

 • Respect!: Eens

  "Het is voor Respect! van het allergrootste belang dat de ontsluiting en de bereikbaarheid van de provincie in alle windrichtingen optimaal is of wordt, óók met de trein."

 • Forum voor Democratie: Eens

  "Zo’n treinverbinding had ooit de HSL-Noord moeten worden. Er was ook een HSL-Oost voorzien. Binnen 30 minuten van Friesland naar Amsterdam op een gescheiden treincorridor, naar Duits S-Bahnconcept. Met aanleg en exploitatie door private investeerders!"

 • Ouderen Politiek Actief: Eens

  "Wij vinden dit een logisch gevolg op de gerealiseerde Hanzelijn (Lelystad-Zwolle), zodat ook het noordelijke deel van Flevoland in alle richtingen goed ontsloten wordt met openbaar vervoer."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

20. Kunstwerken Extra belangrijk

De provincie moet geen geld uitgeven aan nieuwe landschapskunstwerken.

 • Uw mening:
 • VVD: Oneens

  "Landschapskunstwerken horen bij onze provincie en hebben hun succes bewezen. Wel gaan we terughoudend met nieuwe kunstwerken om. Landschapskunstwerken zijn onderdeel van internationale promotie van recreatie en toerisme en kunstwerken kunnen worden gebruikt als podium voor culturele voorstellingen."

 • PVV: Eens

  "De landschapskunstwerken hebben vele miljoenen gekost die veel beter hadden kunnen worden gebruikt. De PVV vindt dat kunst zichzelf moet verkopen om geld op te leveren. Lukt dit niet, dan is het gewoon slechte kunst. Daar hoeft geen eurocent belastinggeld naar toe te gaan."

 • CDA: Oneens

  "In de afgelopen decennia zijn er in de provincie een paar bijzondere, grote kunstwerken in ons mooie landschap verrezen. Het gebied leent zich er ook voor. Het CDA is dan ook tegen het stopzetten van subsidies hiervoor."

 • SP: Eens

  "Het zijn grote prestigieuze kunstwerken. Andere projecten in kunst en cultuur worden gestimuleerd door de provincie."

 • D66: Oneens

  "De Flevolandse landschapskunstwerken zijn een groot goed en onderdeel van onze cultuurhistorie. De landschapskunstwerken hebben een grote aantrekkingskracht op toeristen en recreanten en zijn uniek in de wereld. D66 is er van overtuigd dat de huidige én nieuwe landschapskunstwerken een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de economische ontwikkeling in de recreatieve en toeristische sector en aan de identiteit en het imago van Flevoland als toeristische hotspot."

 • PvdA: Oneens

  "Landschapskunstwerken vertellen het verhaal van Flevoland op een aansprekende manier. Flevoland heeft de meeste landschapskunstwerken per vierkante kilometer ter wereld. Dat is best iets om trots op te zijn, maar betekent ook dat dit voor ons nu geen prioriteit heeft."

 • ChristenUnie: Eens

  "Er zijn inmiddels 10 landschapskunstwerken. Deze kosten ontzetten veel geld en het gebruik/bezoek is maar zeer beperkt. Geen geld meer naar deze dure kunstprojecten."

 • 50PLUS: Eens

  "50PLUS streeft naar een gevarieerd cultureel aanbod met een programmering waarin ook voldoende ruimte is voor de wensen van onze ouderen. Ons standpunt is dat bestaande landschapskunstwerken behouden en onderhouden moeten worden, maar er gaat geen extra geld naar nieuwe landschapskunstwerken."

 • GroenLinks: Oneens

  "Landschapskunstwerken zijn kenmerkend voor Flevoland. Kunst schept identiteit, verbinding en voegt extra waarde toe aan het landschap van Flevoland. De provincie moet inzetten op deze kunstvorm waarmee zij zich onderscheidt in Nederland."

 • PvdD: Oneens

  "Kunst en cultuur zetten aan tot reflectie, ontroeren of ontregelen. Kunst stimuleert mensen buiten de gebaande paden te denken. Het is de aanzet tot de transformatie, verandering en innovatie die de samenleving hard nodig heeft. Daarom wil de Partij voor de Dieren dat de provincie ruim middelen vrijmaakt voor regionale kunst, cultuur én media."

 • SGP: Eens

  "Landschapskunst kost enorm veel geld en wordt heel weinig bezocht. Geld kan beter besteed worden!"

 • Jezus Leeft: Eens

  "Mensen die hieraan behoefte hebben, moeten zelf voor de financiële middelen zorgen."

 • DENK: Oneens

  "Monumenten moeten een weerspiegeling zijn van het Nederland van nu. Monumenten kunnen zo bijdragen aan het vergroten van de kennis over de geschiedenis van de inwoners van de gehele provincie. Natuurlijk verdienen ook heldhaftige vrouwen een prominente plek in onze geschiedenis. Kortom: er dient meer diversiteit in het monumentenbeleid te komen. "

 • Respect!: Eens

  "Gemeenten kunnen zelf over landschapskunstwerken en de 'noodzaak' daarvan beslissen. De provincie moet niet als een provinciale olifant door gemeentelijke porseleinkasten wandelen."

 • Forum voor Democratie: Eens

  "FVD staat zeer sceptisch tegenover de overheid als opdrachtgever van kunstwerken in de publieke ruimte. Hoewel er uitzonderingen bestaan, is het over het algemeen een beter idee dit aan de bewoners zelf over te laten."

 • Ouderen Politiek Actief: Eens

  "We hebben meer dan genoeg landschapskunstwerken in Flevoland. Wij zetten het geld liever in voor het welzijn van onze Flevolanders, zoals eenzaamheidsbestrijding van ouderen of gratis busvervoer of busvervoer met aangepast tarief in de daluren voor 65-plussers en scholieren. Daar past ook het stimuleren en subsidiëren van sporttalenten voor mensen met een beperking bij."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

21. Duurzame landbouw Extra belangrijk

De provincie moet subsidie geven aan boeren die op duurzame landbouw overschakelen.

 • Uw mening:
 • VVD: Oneens

  "Elke boer bepaalt zelf hoe zij zijn bedrijfsvoering doet en wat de beste manier is om te boeren. De provincie maakt geen onderscheid tussen reguliere boeren en boeren die biologisch boeren."

 • PVV: Oneens

  "Boeren in Flevoland houden al goed rekening met de gevolgen van hun bedrijfsvoering voor dieren en hun directe omgeving. Wat de PVV betreft hoeven de boeren niet over op duurzame landbouw. Dit is een eigen keuze."

 • CDA: Eens

  "Duurzame landbouw is goed voor ons allemaal en moet dus gestimuleerd worden. Dat kan onder meer door goede subsidieregelingen. De provincie kan er verder voor zorgen dat er een goede uitwisseling is tussen de agrarische ondernemers en de in Flevoland aanwezige kennisinstellingen zoals Aeres Hogeschool. "

 • SP: Oneens

  "Europese landbouwsubsidies komen in hogere mate terecht bij de rijkeren en benadelen ook nog eens ontwikkelingslanden. Deze subsidies moeten worden afgebouwd. De SP wil dat boeren een eerlijke prijs krijgen door eerlijke handelspraktijken, betere margeverdeling en quotering. Met diervergunningen kunnen ongewenste schaalvergrotingen zoals megastallen worden tegengehouden."

 • D66: Oneens

  "Duurzame landbouw is ook zonder subsidie winstgevend. D66 is van mening dat er om die reden geen subsidie voor gegeven hoeft te worden. Bovendien zijn er vanuit Europese fondsen middelen beschikbaar voor de agrarische ontwikkelingen in Flevoland."

 • PvdA: Eens

  "Via duurzame landbouw of kringlooplandbouw kunnen we met zo min mogelijk grondstoffen en dus minder belastend voor het milieu, ons voedsel produceren. Die omslag kan alleen slagen als de boer ook een eerlijke prijs krijgt voor zijn product. Daarom kan een tijdelijke subsidie noodzakelijk zijn."

 • ChristenUnie: Eens

  "Duurzame landbouw is belangrijk voor de toekomst van onze kinderen. Omschakelen kan soms veel geld kosten. Boeren die kiezen voor een duurzame invulling van hun landbouwbedrijf verdienen ook onze (tijdelijke) steun."

 • 50PLUS: Eens

  "Duurzaam omgaan met onze mooie provincie staat hoog in het vaandel van 50PLUS. Dit geldt ook voor het stimuleren van duurzame landbouw. Wij stimuleren bovendien grondeigenaren om langs alle akkers zogenaamde akkerranden met kruidenrijk gras aan te leggen. "

 • GroenLinks: Eens

  "Een duurzamere manier van landbouw zorgt onder andere voor meer dierenwelzijn, hogere voedselkwaliteit en minder vervuilende stoffen. Een subsidie kan boeren een laatste zetje geven om de omschakeling te maken."

 • PvdD: Eens

  "Er is nog een wereld te winnen door meer plantaardig te eten. Door vaker vlees te laten staan en te kiezen voor een meer plantaardige consumptie kan de landbouw omschakelen en kan het aantal dieren in de veehouderij fors afnemen. Plantaardig eten is beter voor het milieu, voor de dieren en voor de mensen. Minder vlees, eieren en zuivel helpt om minder broeikasgassen uit te stoten en het klimaatprobleem bij de bron aan te pakken."

 • SGP: Oneens

  "De SGP is voor een 'jonge boeren regeling' en ook andere zogeheten POP3-subsidies zijn meer dan welkom. Trouwens wel graag met minder bureaucratie. Anderzijds overschakelen op biologische landbouw moeten we aan de markt overlaten."

 • Jezus Leeft: Eens

  "Uitputting van de aarde moet op alle manieren tegengegaan worden."

 • DENK: Eens

  "DENK vindt dat we de landbouw moeten verduurzamen door minder uit te gaan van massaproductie. DENK is daarom voor het stimuleren van kleinschaligere landbouw, die minder of niet afhankelijk is van externe input, door te werken met de kringlooplandbouwmethode."

 • Respect!: Oneens

  "Respect! vindt dat de overschakeling naar duurzame landbouw door de boeren zelf moet worden gerealiseerd. Respect! is terughoudend met het verstrekken van subsidies."

 • Forum voor Democratie: Oneens

  "Wij zijn voorstander van een vrije samenleving waarin het boerenbedrijf alle ruimte heeft om te innoveren, maar de obsessie met ‘duurzaamheid’ delen wij niet. "

 • Ouderen Politiek Actief: Oneens

  "In principe investeert O.P.A. graag in mensen en niet in bedrijven. Bovendien vinden wij dat dit een Rijkstaak is en niet van de Flevolandse belastingbetaler. Bovendien kan het zo zijn dat dit onder de categorie 'Staatssteun' valt en dus verboden is."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

22. Buslijnen Extra belangrijk

Buslijnen waar weinig mensen gebruik van maken, moeten worden opgeheven.

 • Uw mening:
 • VVD: Eens

  "VVD is tegen het laten rijden van 'lege bussen'. Wel dient het openbaar vervoer betrouwbaar te zijn. In het landelijk gebied werken traditionele buslijnen niet. Kleine dorpen moeten worden ontsloten door vormen van vraaggericht openbaar vervoer zoals de Regiotaxi. Dat kan ook door te combineren met zorgvervoer."

 • PVV: Oneens

  "Een goede bereikbaarheid van de HELE provincie is voor de PVV heel belangrijk. Als lijnen te weinig worden gebruikt waardoor ze verliesgevend zijn, dan nog is het essentieel dat ook kleine dorpskernen bereikbaar blijven met het OV. We kunnen natuurlijk wel kijken naar de frequentie van de lijnen."

 • CDA: Oneens

  "Wij vinden dat er bij onrendabele lijnen altijd moet worden gekeken naar alternatieven. Kan een gewone buslijn worden vervangen door bijvoorbeeld een belbus? Dergelijke vragen moeten éérst worden beantwoord voordat een lijn helemaal wordt opgedoekt."

 • SP: Oneens

  "Buslijnen waar weinig mensen gebruik van maken moeten vaker rijden, waardoor het gunstiger wordt om met de bus te gaan. Aantrekkelijk en betrouwbaar openbaar vervoer is noodzakelijk om mensen in het openbaar vervoer te krijgen "

 • D66: Eens

  "D66 wil geen lege bussen rond laten rijden. D66 vindt het wel belangrijk dat er openbaar vervoer beschikbaar blijft voor een ieder die daarvan gebruik wil of moet maken. Daarom stelt D66 dat daar waar een gewone buslijn niet rendabel is, een andere vorm van openbaar vervoer beschikbaar moet zijn."

 • PvdA: Oneens

  "De PvdA is voor een goed toegankelijk en voor iedereen betaalbaar openbaar vervoer. Wij zijn geen voorstander van het rondrijden met grote lege bussen, maar dan moet er wel een goed alternatief zijn. Opheffen is geen optie. Alternatieven met slimme oplossingen kunnen wellicht uitkomst bieden."

 • ChristenUnie: Geen van beide

  "De ChristenUnie kiest voor maatwerk. Soms kunnen lijnen waarvan weinig mensen gebruik maken wel van wezenlijk belang zijn voor de vitaliteit van het gebied of dorp. Wij vinden de bereikbaarheid, ook van kleine kernen van belang. Daarbij moet worden gekeken of er alternatieven zijn. Opheffen zonder alternatief is dus niet wat wij willen."

 • 50PLUS: Oneens

  "Vereenzaming van ouderen, vooral in de kleinere kernen is een groot probleem. 50PLUS pleit voor gratis openbaar vervoer voor 65-plussers. Busondernemingen zullen de kosten van deze lijnen in de tarieven moeten verdisconteren en ervoor zorgen dat de openbare infrastructuur in stand blijft, ook al is deze minder rendabel."

 • GroenLinks: Oneens

  "In Flevoland is een aantal woonkernen (bijvoorbeeld Zeewolde) slecht bereikbaar met het openbaar vervoer. GroenLinks wilt juist de bereikbaarheid verbeteren door te investeren in betere lijnen met ruimere vertrektijden. Als het aantrekkelijker wordt om met de bus te reizen, zal er ook meer gebruik van worden gemaakt."

 • PvdD: Oneens

  "Het openbaar vervoer moet veilig, betrouwbaar, betaalbaar en toegankelijk zijn. Ook voor mensen met een beperking. En het moet overal een volwaardig alternatief voor de eigen auto vormen. Het opheffen van buslijnen past daar niet bij. De Partij voor de Dieren wil snellere routes voor bussen en regiotaxi’s en aparte busbanen stimuleren. Snellere routes voor de bus betekent niet het verminderen van haltes in woongebied. Buslijnen moeten goed toegankelijk blijven!"

 • SGP: Geen van beide

  "Dat is niet altijd waar. (Alternatief) openbaar vervoer moet ook in kleine dorpen wel beschikbaar blijven. "

 • Jezus Leeft: Oneens

  "Openbaar vervoer moet ook beschikbaar zijn als er minder gebruik van wordt gemaakt. Wel kan gekeken worden naar kleinere bussen."

 • DENK: Oneens

  "Openbaar vervoer is een wezenlijk onderdeel van onze infrastructuur. Een infrastructuur die in de komende jaren onder toenemende druk komt te staan door een toename in het autoverkeer. De provincie heeft als taak te investeren in toegankelijk, betrouwbaar en betaalbaar openbaar vervoer. "

 • Respect!: Oneens

  "Respect! vindt dat de provincie zorg moet dragen voor een optimale ontsluiting door middel van openbaar vervoer in de gehele provincie. Speciale aandacht verdient de ontsluiting van bedrijventerreinen."

 • Forum voor Democratie: Geen van beide

  "Dit hangt echt af van de specifieke omstandigheden van het geval. FVD is er geen voorstander van het totale buslijnenaanbod geheel te laten afhangen van ‘actueel reizigersaanbod’, maar vindt ook niet dat volkomen overbodig geworden buslijnen per se tot in de eeuwigheid in stand moeten blijven. Dit is nou echt een voorbeeld van een kwestie die maatwerk en gedegen bestuur vereist."

 • Ouderen Politiek Actief: Oneens

  "Alle Flevolanders hebben RECHT op OPENBAAR busvervoer. Daarom moet openbaar busvervoer (lijndiensten) in alle dorpen - groot of klein - ontsloten kunnen worden. In de daluren betalen scholieren en 65-plussers een aangepast tarief of is het gratis."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

23. Sporttalenten Extra belangrijk

De provincie moet geld steken in de ontwikkeling van sporttalenten.

 • Uw mening:
 • VVD: Eens

  "De provincie geeft een beperkt bedrag uit aan sport en dat steken we dus onder andere in talenten."

 • PVV: Geen van beide

  "De PVV is van mening dat de provincie mag investeren in sport. Echter, dit geldt zowel voor topsport als breedtesport. Wij zien liever veel Flevolanders actief in beweging in hun vrije tijd. Toptalenten moet je natuurlijk wel koesteren en waar mogelijk helpen. Liever investeren in talenten dan in een nietszeggend lidmaatschap van een businessclub."

 • CDA: Eens

  "Het CDA vindt dat er aandacht moet zijn voor breedtesport én topsport. Er zijn al verschillende initiatieven in Flevoland, waarbij talenten speciale aandacht krijgen. Ook het organiseren van topsportevenementen is belangrijk. Uiteraard gelden deze initiatieven ook voor gehandicaptensport."

 • SP: Eens

  "Sommige mensen hebben de kwaliteiten om topsporter te worden. Ook daarvoor hoort de overheid oog te hebben. Niet alles moet hier worden overgelaten aan de commercie. De overheid heeft een eigen verantwoordelijkheid om getalenteerde sporters een kans te geven de top in hun sport te halen. Extra aandacht is nodig voor sporters met een beperking. Voor de extra kosten die de sporter met een beperking maakt voor vervoer moet een adequate vergoedingsregeling komen."

 • D66: Oneens

  "D66 vindt dit niet de rol van de provincie. "

 • PvdA: Eens

  "Gemeenten moeten zorgen dat er voldoende middelen zijn voor de breedtesport. De provincie kan aanvullend de ontwikkeling van sporttalenten bevorderen. Verder moet de provincie aandacht hebben voor het sportaanbod voor mensen met een handicap."

 • ChristenUnie: Eens

  "Ontplooiing van mensen vinden wij belangrijk. Of dat nu in het onderwijs, cultuur of sport is. Ondersteuning van (jong) talent, ook in de sport, is belangrijk om zo ook doelen te halen en dromen te verwezenlijken."

 • 50PLUS: Oneens

  "Helaas is de financiële ruimte van de provincie beperkt. Wij zijn dan ook zeer kritisch op de toekenning van allerhande subsidies. Sporttalenten kunnen hiervoor aankloppen bij de diverse sportkoepels. Wij kiezen voor betere ouderenvoorzieningen in Flevoland."

 • GroenLinks: Eens

  "GroenLinks wil graag dat mensen worden gestimuleerd om te sporten, al vanaf lage leeftijd. Liever zetten wij in op breedtesport, die toegankelijk is voor alle inwoners van Flevoland. Bijvoorbeeld het verbeteren van wandel- en fietsroutes. Als sporttalenten daar aan kunnen bijdragen, is dat het waard om daar geld in te steken."

 • PvdD: Oneens

  "Sport moet voor iedereen toegankelijk zijn, niet alleen voor sporttalenten."

 • SGP: Oneens

  "De SGP kiest niet voor topsport en sportverheerlijking. Breedtesport en bewegen zijn belangrijker en dienen de héle samenleving."

 • Jezus Leeft: Oneens

  "Behoort helemaal niet tot haar taak."

 • DENK: Eens

  "DENK wil dat er ook op provinciaal niveau meer werk wordt gemaakt van de bereikbaarheid van breedtesport en breedtecultuur voor alle inwoners. DENK wil daarom dat de subsidies eerlijker verdeeld worden. De talenten die Flevoland rijk is, dienen ondersteund te worden in de ontwikkeling van hun talent."

 • Respect!: Eens

  "Respect! vindt dat provinciale sporthelden en talenten bijdragen aan een positief imago van de provincie."

 • Forum voor Democratie: Eens

  "Sport is net als cultuur een katalysator voor talloze positieve maatschappelijke ontwikkelingen. Je verbetert het prestatieklimaat in ons land, de volksgezondheid, maar ook de sociale cohesie en de integratie. Hoewel FVD in het algemeen terughoudend is met overheidsuitgaven en -investeringen (wij zijn voor een kleine overheid), mag de provincie op sommige punten best wat doen aan het faciliteren van sportevenementen."

 • Ouderen Politiek Actief: Eens

  "Daar past ook het stimuleren en subsidiëren van sporttalenten voor mensen met een beperking bij."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

24. Veestallen Extra belangrijk

De provincie moet verbieden dat er nieuwe veestallen bij komen in Flevoland.

 • Uw mening:
 • VVD: Oneens

  "Land- en tuinbouw moeten de ruimte krijgen om te groeien. Ook intensieve veehouderij hoort daar bij. Het kader voor bijvoorbeeld intensieve veehouderij wordt gemaakt in Brussel en Den Haag. Niet in Flevoland."

 • PVV: Oneens

  "Er is niets mis met veestallen in Flevoland en er is ruimte voor meer. Voorwaarde is natuurlijk wel dat dieren een menswaardig bestaan moeten hebben. De inspectie houdt hier toezicht op. Om maar een voorbeeld te noemen. Het dierenleed in de Oostvaardersplassen is zeker niet menswaardig."

 • CDA: Oneens

  "Flevoland biedt ruimte voor de agrarische sector en dat moet zo blijven. Veestallen, voor zover ze voldoen aan alle regels, hoeven dan ook niet verboden te worden."

 • SP: Oneens

  "Nieuwe stallen voldoen aan betere eisen voor dierenwelzijn en milieu."

 • D66: Oneens

  "D66 wil een ecologische landbouw die meer gericht is op het welzijn van dieren. Door ruimte te bieden aan natuurlijk gedrag van dieren wordt een stap gezet in de goede richting. Daarnaast is D66 voor een kleinere schaalgrootte van veeteeltbedrijven. D66 is alleen voor nieuwe of grotere stallen, als dat gepaard gaat met een verbetering van het dierenwelzijn."

 • PvdA: Eens

  "Nieuwe veefabrieken of megastallen zijn niet wenselijk, omdat ze risico’s meebrengen voor de volksgezondheid en slecht zijn voor milieu en dierenwelzijn. De uitdaging voor de Flevolandse agrosector is om zich maximaal voor te bereiden op de toekomst. Gelukkig laat de sector een groot aanpassingsvermogen zien."

 • ChristenUnie: Oneens

  "Binnen de bestaande regelgeving is er ruimte voor nieuwe veestallen. Boeren moeten ook de ruimte krijgen om te ondernemen en dat kan in Flevoland."

 • 50PLUS: Oneens

  "Mits dierenwelzijn wordt gewaarborgd, er geen gezondheidsrisico’s voor omwonenden zijn en er bij voorkeur op biologische wijze wordt geproduceerd."

 • GroenLinks: Eens

  "De groeiende veestapel is een van de grootste problemen van vandaag de dag. GroenLinks wil een stop op intensieve veehouderijen. Die zorgen voor een groot milieuprobleem en het dierenwelzijn is er slecht. Nieuwe veestallen voor biologische veehouderijen zijn wel toegestaan. "

 • PvdD: Eens

  "De bio-industrie is niet alleen verschrikkelijk voor de dieren, maar stoot ook enorm veel broeikasgassen uit. Vlees is het meest milieubelastende onderdeel van ons voedselpakket. Daarnaast brengen veestallen ook risico's met zich mee voor de volksgezondheid. De Partij voor de Dieren wil een verbod op nieuwe stallen, herbouw en uitbreiding van veehouderijen. Ook zetten wij in op het verlagen van de milieueffecten middels het verkleinen van het aantal landbouwdieren."

 • SGP: Oneens

  "We moeten het in Flevoland niet moeilijker maken dan het Rijk en Brussel het doen. In Flevoland is de combinatie akkerbouw en veehouderij juist een hele goede in het kader van kringlooplandbouw."

 • Jezus Leeft: Oneens

  "Ligt aan de grootte ervan. Kleine stallen zijn geen probleem; grote stallen wel verbieden."

 • DENK: Eens

  "DENK is voor het verkleinen van de veestapel, ook al leidt dit tot lagere productie. De schadelijke milieueffecten van de veestapel zijn namelijk enorm. "

 • Respect!: Oneens

  "Voor de economie van Flevoland moeten nieuwe veestallen mogelijk blijven mits er ook voldoende aandacht is voor het dierenwelzijn."

 • Forum voor Democratie: Oneens

  "Wij zien de nieuwe veestallen als een logische investeringskeuze van de veehouderij. Het gaat hier niet alleen om capaciteit maar ook om modernisering en concentratie waarbij oudere, kleinschalige bedrijven vervangen (kunnen) worden. "

 • Ouderen Politiek Actief: Oneens

  "Wij zien niet in waarom we dat zouden moeten verbieden. In het kader van dierenwelzijn zouden nieuwe megastallen en/of geitenstallen (Q-Koorts) wel voorkomen moeten worden."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

25. Verbreding A27 Extra belangrijk

De provincie moet meebetalen aan de verbreding van het Flevolandse deel van de A27.

 • Uw mening:
 • VVD: Eens

  "Ontsluiting van Flevoland is belangrijk. Ook al is de A27 een rijksweg. Beperkt meebetalen is acceptabel als daardoor het rijk besluit tot verbreding. De A27 is namelijk essentieel voor onze bereikbaarheid en de werkgelegenheid."

 • PVV: Oneens

  "De PVV is groot voorstander van de verbreding van de A27 naar Utrecht. Echter, dit is een Rijksweg, dus het Rijk moet dit betalen. De provincie kan uw belastinggeld beter inzetten voor ons provinciale wegennet, goede openbaarvervoerverbindingen en een goed fietsnetwerk."

 • CDA: Oneens

  "De verbreding van de A27 is al jaren een grote wens van ons, maar de provincie hoeft niet mee te betalen aan snelwegen. Dit is een verantwoordelijkheid van het Rijk."

 • SP: Oneens

  "Diverse studies en onderzoeken hebben aangetoond dat de verbreding van de A27 peperduur is en een oplossing is voor een niet bestaand probleem. Er kan beter ingezet worden op verbetering van het openbaar vervoer."

 • D66: Geen van beide

  "De eventuele verbreding van het Flevolandse deel van de A27 is een taak en verantwoordelijkheid van het Rijk. D66 is voorstander van verbreding van de A27 en indien daarom gevraagd wordt door het Rijk zal D66 overwegen of hier Flevolandse middelen voor ingezet moeten worden."

 • PvdA: Oneens

  "De A6 en A27 vormen belangrijke verbindingen tussen het noorden en het westen. Goede bereikbaarheid en optimale doorstroming zijn belangrijk. Daarom investeren wij als provincie veel in infrastructuur. Prioriteit ligt echter bij de verbetering van de A6, de bereikbaarheid van Almere en de doorstroming Hanzeweg – N50. De rijkswegen zijn een eerste verantwoordelijkheid van het Rijk."

 • ChristenUnie: Oneens

  "De A27 is een rijksweg en daar hoeft de provincie niet aan mee te betalen."

 • 50PLUS: Eens

  "De ontsluiting van de provincie is van essentieel belang voor de verdere ontwikkeling van Flevoland. Naast de A27 dient ook het openbaar vervoer verbeterd te worden (bus en rail) zodat de aansluiting met Utrecht en de provincie geoptimaliseerd wordt."

 • GroenLinks: Oneens

  "Verbreding van snelwegen is geen oplossing voor het fileprobleem. Door verbreding komen er op termijn alleen maar meer auto's in de file te staan. Een duurzame oplossing/alternatief is een een goede (intercity) spoorverbinding tussen Almere en Utrecht in combinatie met rekeningrijden."

 • PvdD: Oneens

  "Meer asfalt is niet de oplossing. Investeer in alternatieven, zoals beter openbaar vervoer en elektrische deelauto's."

 • SGP: Eens

  "Op zich eens, maar het is een rijksweg die voornamelijk betaald moet worden door het rijk. Toch vinden we het wel zo belangrijk dat het eventueel geld mag kosten."

 • Jezus Leeft: Eens

  "Is de beste manier om milieubelastende filevorming tegen te gaan."

 • DENK: Eens

  "DENK vindt goede infrastructuur belangrijk. In eerste instantie dient er geïnvesteerd te worden in goed en betaalbaar openbaar vervoer. Waar nodig dienen wegen verbreed te worden."

 • Respect!: Eens

  "Het is voor Respect! van het allergrootste belang dat de ontsluiting en de bereikbaarheid van de provincie in alle windrichtingen optimaal is of wordt."

 • Forum voor Democratie: Eens

  "FVD is voorstander van goede mobiliteit en een infrastructuur die volledig up-to-date is. Dat is de beste manier om dynamiek te stimuleren en innovatie, ondernemerschap en sociale cohesie te faciliteren."

 • Ouderen Politiek Actief: Oneens

  "Dit is een Rijkstaak. Daar gaan we de belastingbetalende Flevolanders niet mee opzadelen."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

26. Defensie Extra belangrijk

De provincie moet alles in het werk stellen om een onderdeel van het Ministerie van Defensie (bijvoorbeeld kantoor, kazerne of oefenterrein) naar Flevoland te halen.

 • Uw mening:
 • VVD: Eens

  "Defensie is een grote werkgever en Flevoland heeft de ruimte. Bovendien levert het directe en indirecte werkgelegenheid op."

 • PVV: Eens

  "Het is algemeen bekend dat een kantoor, kazerne of oefenterrein van het Ministerie van Defensie veel economische effecten heeft voor de provincies waarin zij zijn gevestigd. Flevoland heeft de ruimte, dus dit is zeker welkom."

 • CDA: Oneens

  "Het CDA vindt het niet noodzakelijk dat er onderdelen van Defensie naar Flevoland komen. Het is de vraag of deze iets zouden toevoegen aan de onderdelen die op korte afstand van onze provincie (Veluwe, Utrecht) al zijn gevestigd."

 • SP: Eens

  "Mocht er worden gezocht naar een locatie voor defensie is Flevoland een mooie centrale plek om zich te vestigen. "

 • D66: Eens

  "In Flevoland is ruimte én een grote vraag naar nieuwe werkgelegenheid. Wat D66 betreft kan het realiseren van een onderdeel van het Ministerie van Defensie (of een ander ministerie) een grote bijdrage leveren aan de werkgelegenheid in Flevoland. Belangrijk is wel dat het open karakter van het Flevolandse landschap niet aangetast wordt door de komst van een kantoor of kazerne. Van een (groot) oefenterrein is D66 niet direct voorstander, vanwege de grote impact op natuur en landbouwgronden."

 • PvdA: Eens

  "Werkgelegenheid is van groot belang. Spreiding van de taken van het Rijk zou de economie in Flevoland kunnen stimuleren. In Flevoland is de beschikbare ruimte een aantrekkelijke vestigingsfactor. Een grootschalig militair oefenterrein is echter geen aantrekkelijke optie."

 • ChristenUnie: Eens

  "De afgelopen periode zijn vele overheidsinstellingen uit Flevoland geheel of deels vertrokken (gevangenis, Rijkswaterstaat etc.). Een onderdeel van Defensie binnen onze provinciegrenzen levert extra werkgelegenheid op."

 • 50PLUS: Eens

  "Extra werkgelegenheid is vooral voor ouderen van groot belang. De overheid kan op een positieve manier zorgen dat ouderen hier nieuwe uitdagingen vinden. 50PLUS is tegen het aanleggen van oefenterreinen binnen de polder."

 • GroenLinks: Oneens

  "De provincie kan haar geld en ruimte beter besteden aan dingen die van Flevoland een fijnere leefomgeving maken voor alle inwoners."

 • PvdD: Oneens

  "De vestiging van bedrijven die de beginselen van een kringloopeconomie toepassen en maatschappelijk verantwoord ondernemen moet worden gestimuleerd. Defensie valt daar niet specifiek onder. Bovendien is het ongewenst om oefenterreinen aan te leggen in Flevoland."

 • SGP: Eens

  "Goed voor de werkgelegenheid en een goede uitstraling naar de rest van Nederland."

 • Jezus Leeft: Oneens

  "Dat moet komen daar waar het het minste kost."

 • DENK: Eens

  "DENK vindt de groei van het aantal arbeids- en stageplaatsen in Flevoland van belang. Zij dragen bij aan de lokale economie. "

 • Respect!: Eens

  "Een onderdeel van het Ministerie van Defensie in Flevoland is volgens Respect! van belang voor de versterking en uitbreiding van de economische bedrijvigheid in Flevoland en zal zorgen voor nieuwe banen waardoor wonen én werken in Flevoland bevorderd kan worden. "

 • Forum voor Democratie: Eens

  "De provincie dient onze militairen te steunen en moet - indien dit gewenst is - de ruimte bieden aan de plaatsing van een kantoor, kazerne of oefenterrein. "

 • Ouderen Politiek Actief: Oneens

  "Daar waar in het gehele land kazernes gesloten worden of een andere bestemming krijgen, zien we hier de noodzaak niet van in. Nog meer lege kantoorpanden erbij, of munitieopslagplaatsen, daar zitten wij niet op te wachten."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

27. Referenda Extra belangrijk

De provincie moet het organiseren van referenda mogelijk maken.

 • Uw mening:
 • VVD: Oneens

  "We hebben elke 4 jaar verkiezingen waarbij de inwoners hun stem geven aan een politieke partij. Je moet erop vertrouwen dat de Statenleden naar eer en geweten stemmen en alle belangen afwegen. Met een referendum kun je nooit een afgewogen beslissing nemen."

 • PVV: Eens

  "Niet alle ontwikkelingen zijn te voorzien en dus staat niet alles in verkiezingsprogramma’s. Flevoland is niet van de politiek, maar van onze inwoners. De PVV vindt dat inwoners mogen meedenken en meebeslissen over belangrijke ontwikkelingen in onze provincie. Een referendum is een prima middel daarvoor."

 • CDA: Oneens

  "De ervaringen met referenda zijn de laatste jaren niet positief geweest. Beter is het om de bestaande democratische manieren om je stem te laten horen te verbeteren, bijvoorbeeld door inwoners eerder te betrekken bij het maken van plannen en het nemen van besluiten."

 • SP: Eens

  "De meeste mensen willen meer te zeggen hebben over belangrijke politieke kwesties. De SP heeft veel voorstellen om onze democratie te versterken. Door mensen meer zeggenschap te geven over de politiek, door invoering van een correctief referendum, waarmee mensen de door hen gekozen politici kunnen corrigeren. Maar ook door de invloed van mensen op hun eigen omgeving te vergroten, door meer zeggenschap over de eigen buurt en meer inspraak in besluiten die mensen direct raken."

 • D66: Eens

  "D66 wil graag dat inwoners betrokken zijn bij het provinciale beleid. Het is daarvoor belangrijk om de inzet van referenda mogelijk te maken. D66 is wel van mening dat het hier moet gaan om een correctief én bindend referendum."

 • PvdA: Eens

  "Wij willen dat mensen zelf mede de toekomst van hun provincie kunnen bepalen. Daarom zijn wij voor nieuwe vormen van democratische betrokkenheid. De PvdA is geen voorstander van een correctief referendum, wel van het raadgevend referendum."

 • ChristenUnie: Oneens

  "Er zijn vele vormen van inspraak mogelijk. De gekozen volksvertegenwoordigers hebben een mandaat van de kiezer. "

 • 50PLUS: Oneens

  "Een referendum schept verwachtingen ten aanzien van het realiseren van de uitkomsten die wellicht niet waargemaakt kunnen worden. 50PLUS streeft naar een grotere betrokkenheid van inwoners bij de politiek maar kiest voor een andere vorm. Wij komen met een voorstel voor het oprichten van een ‘Statenpanel’. Hier kunnen inwoners hun mening geven over diverse actuele onderwerpen waarover politieke besluiten genomen worden. "

 • GroenLinks: Eens

  "Vormen van burgerinspraak zijn belangrijk en moeten mogelijk zijn. Wel moet kritisch worden gekeken bij welke onderwerpen welk instrument kan worden gebruikt. Een referendum kan een goed middel zijn als de keuzemogelijkheden duidelijk en overzichtelijk zijn en de informatie volledig. "

 • PvdD: Eens

  "Het burgerinitiatief wordt gestimuleerd en eenvoudiger gemaakt. De provincie heeft een toegankelijk raadgevend referendum."

 • SGP: Oneens

  "Statenleden worden gekozen en moeten zich verdiepen in alle onderwerpen in de provincie. Zij moeten hun oor goed te luisteren leggen bij de bevolking. Maar zij moeten niet aan de bevolking vragen om voor hen een keuze te maken, bijvoorbeeld via een referendum."

 • Jezus Leeft: Eens

  "De inwoners moeten veel meer betrokken worden bij regelgeving die hen aangaat."

 • DENK: Eens

  "DENK staat voor een bestuur waarin de geluiden van alle Nederlanders gehoord worden en betrokken worden bij de besluitvorming. Het is daarom van groot belang om de provinciale bestuurslaag verder te democratiseren. DENK maakt zich daarom hard voor de introductie van raadgevende referenda bij ingrijpende besluiten van de provincie. Daarnaast moeten inwoners van provincies de mogelijkheid hebben om zelf raadgevende referenda te organiseren en initiatieven in te dienen bij de provincie. "

 • Respect!: Eens

  "Respect! is er voorstander van om de burgers zo dicht mogelijk bij de besluitvorming te betrekking."

 • Forum voor Democratie: Eens

  "FVD is warm pleitbezorger van referenda. Zowel op nationaal als op provinciaal niveau. Directe inspraak door de bevolking is uiteindelijk de enige manier om de vastgeroeste politiek open te breken."

 • Ouderen Politiek Actief: Eens

  "Dan neem je de burger pas echt serieus. In plaats van 1 keer per 4 jaar uw stem uit te brengen, waarna de politiek 4 jaar lang uw stem claimt om daar vervolgens mee te kunnen doen wat men wil, past niet meer in deze tijd. Dat hebben we bij de kabinetten Rutte 1, 2 en 3 genoeg meegemaakt en dat moet in Flevoland dus anders."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

28. Oostvaardersplassen Extra belangrijk

De provincie moet het afschieten van dieren in de Oostvaardersplassen verbieden.

 • Uw mening:
 • VVD: Oneens

  "De VVD wil een einde aan het jaarlijkse dierenleed en dus voorkomen dat er elk jaar 1500 beesten creperen zoals de afgelopen jaren. Daarom wil de VVD een reductie van het aantal grote grazers en vervolgens in stand houden van dat aantal. Dat betekent wel dat je elk jaar een beperkt aantal dieren moet afschieten."

 • PVV: Eens

  "Er is geen enkele noodzaak om de grote grazers in de Oostvaardersplassen af te schieten. Anticonceptie is een prima middel om op lange termijn het aantal dieren te verminderen. Tot die tijd is beschutting en bijvoeren noodzakelijk. De PVV is tegen het afschieten van 1.830 gezonde dieren."

 • CDA: Oneens

  "Provinciale Staten hebben in 2018 het besluit genomen om het aantal grote grazers terug te brengen naar aantallen die goed zijn voor het gebied. Daarvoor is afschot helaas onvermijdelijk. Natuurlijk moet goed onderzocht worden hoe het gebied er nu en straks aan toe is, en welke andere manieren er zijn om de Oostvaardersplassen (weer) een gezond en leefbaar natuurgebied te maken."

 • SP: Oneens

  "Uithongeren van dieren is niet wat we willen. Paarden worden overgeplaatst naar een ander gebied. De overige dieren kunnen niet worden verplaatst en worden dus afgeschoten. Er wordt onderzocht hoe dit op de lange termijn in de hand kan worden gehouden. De SP heeft een motie ingediend om te zorgen dat de dieren wel worden bijgevoerd. Dat is voor de korte termijn de beste oplossing."

 • D66: Oneens

  "Voor het beleid in de Oostvaardersplassen blijft voor D66 het advies van de Commissie Van Geel het uitgangspunt. Van Geel houdt in de kern van het gebied vast aan natuurlijk beheer. De Oostvaardersplassen is het grootste gebied waar de natuur vrij spel heeft in Nederland. Dat is ontzettend waardevol en moet wat D66 betreft zo blijven. "

 • PvdA: Oneens

  "De discussie over het unieke natuurgebied Oostvaardersplassen is verengd tot een discussie over wat dierenwelzijn inhoudt. Daarover zijn de meningen nogal verdeeld. Wij waren voorstander van het vroeg-reactief beheer. Dat wil zeggen het zo nodig eerder doden van dieren in slechte conditie die de winter niet zullen overleven. Het individuele welzijn van het dier is daarbij het uitgangspunt."

 • ChristenUnie: Oneens

  "De Oostvaardersplassen zijn een door mensen gecreëerd gebied. Door niet ingrijpen zijn er de afgelopen jaren veel te veel grote grazers bijgekomen. Het aantal moet nu worden beheerd onder andere door afschot, maar ook moeten alternatieven zoals verplaatsing of anticonceptie worden onderzocht."

 • 50PLUS: Oneens

  "50PLUS pleit voor een structurele oplossing van het 'themapark' Oostvaardersplassen. Door het falende beleid van de afgelopen jaren is het huidige wildbestand niet te handhaven. Doordat de mens hekken heeft geplaatst rond het gebied zal er naar structurele oplossingen gezocht moeten worden. Afschieten heeft niet onze voorkeur daar dit symptoombestrijding is en geen structurele oplossing. Afschot kan echter alleen wanneer daarmee het dierenwelzijn op lange duur wordt gegarandeerd."

 • GroenLinks: Eens

  "GroenLinks zet in op natuurlijke processen door de Oostvaardersplassen te verbinden met andere natuurgebieden en te zorgen voor voldoende beschuttingsmogelijkheden. We zijn tegen het afschieten (veredelde jacht) van gezonde dieren. Bovendien bezorgt het de dieren - zowel de grazers als de beschermde vogels- grote stress. "

 • PvdD: Eens

  "Dieren in de Oostvaardersplassen hebben rust, ruimte en beschutting nodig, in plaats van de kogel. De Partij voor de Dieren blijft strijden tegen de barbaarse jacht op gezonde edelherten en hun jongen en wil dat de Oostvaardersplassen verbonden wordt met andere natuurgebieden. Ook wil de Partij voor de Dieren dat er ruimschoots beschutting is voor de dieren inclusief voldoende natuurlijk voedselaanbod, zodat de dieren een eerlijke kans hebben om de winter te halen."

 • SGP: Oneens

  "In het kader van het nieuwe beheer (bedacht door de SGP) is er ruimte voor een aantal dieren in Oostvaardersplassen op basis van de draagkracht van het gebied. De rest zal uit het gebied gehaald moeten worden (eventueel via afschot)."

 • Jezus Leeft: Oneens

  "Voor het in stand houden van een gezonde veestapel is dit noodzakelijk. Verder kunnen de geslachte dieren te koop worden aangeboden aan bijvoorbeeld de horeca."

 • DENK: Eens

  Geen toelichting gegeven

 • Respect!: Eens

  "Respect! is van mening dat geboortepreventie van dieren beter is en dat overplaatsen en/of natuurlijk verloop van dieren de voorkeur verdienen. De uitgangspunten van het project Oostvaardersplassen dienen opnieuw gedefinieerd te worden waardoor bijvoederen en/of het afschieten van dieren voorkomen kan worden."

 • Forum voor Democratie: Oneens

  "De provincie is hier in feite een veehouder met een groot weiland, die z’n veestapel op peil moet houden. Overigens dient de provincie dan net als elke andere veehouder zijn dieren met respect te behandelen, en niet te laten verhongeren. Ophouden met dat zogenaamde natuurexperiment."

 • Ouderen Politiek Actief: Eens

  "Dit is niet het probleem aanpakken maar het gevolg van een probleem. Alternatieven zijn: 1. Onnodig lijden door de 'hongerdood' voorkomen door tijdelijk bij te voeren, 2. Alle Heckrunderen en paarden uitplaatsen naar gezonde gebieden en de kudde edelherten reguleren met anticonceptie en/of uitplaatsen en NIET door gezonde edelherten domweg af te schieten. Vervolgens dient het grazige deel van de Oostvaardersplassen in de zomer te worden onderhouden met schapen."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat